panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 11

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Mat.7,21 Nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebios. A to dlatego nie każdy wejdzie do Królestwa Niebios, że nie mówi Panu Jezusowi Chrystusowi na Pan, bo to jest jednym z warunków, a nie jedynym warunkiem do zbawienia. Bo jeżeli nie wszyscy, którzy mówią Pan wejdą do Królestwa Niebios, to ja się pytam, gdzie będą ci, którzy mówią Panu Jezusowi Chrystusowi na ty?
Łuk.6,46
Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego co mówię?
Mat.6,24
Nikt nie może dwom panom służyć. Dlatego też Paweł prawie w każdym liście napisał: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby chodziło o dwie osoby to powinno pisać: Pana Boga i Pana Jezusa Chrystusa, a ponieważ chodzi o jedną osobę, która jest Bogiem, Ojcem i Panem a jest tą osobą Pan Jezus Chrystus.
1Tes.3,11
A Sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was. Niechaj „utoruje”, wyraz utoruje jest w liczbie pojedynczej. I znów, gdyby występowały dwie osoby to Paweł napisałby w liczbie mnogiej „utorują”. Jeszcze wyraźniej to widać w:
2Tes.2,16
A Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował. Ja wiem, że ktoś bardzo uparty będzie podważał sens takiego zrozumienia ale ja adresuję te słowa do zagubionych owiec Pańskich.
Jan10,26-27 Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. A do synów Bożych:
Gal.3,26
Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I do synów diabelskich:
Jan8,44
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Biblia pisana jest do dwóch rodzajów ludzkości: synów Bożych i synów diabelskich. Dlatego cały Nowy Testament jest tak napisany, że ten sam Piotr w drugim swoim liście tak napisał:
2Piotr.1,1-2
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. I w drugim wierszu: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy można jakiemukolwiek dostojnikowi mówić raz-Pan, a drugi raz-ty? Na pewno nikt z ludzi dobrze wychowanych tak się nie wyrazi. Pozostaje pytanie: Dlaczego ci sami pisarze w Nowym Testamencie piszą raz Panu Jezusowi Chrystusowi na ty, a drugi raz na Pan? Odpowiedź jest prosta, aby można było odróżnić Synów Bożych od synów diabelskich. Syn Boży nigdy nie powie Panu Jezusowi Chrystusowi na po imieniu, bo Syn Boży wie, że w Objawieniu jest napisane:
Obj.17,14 Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich. Bo jest Panem panów i Królem królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.
1Tym.6,16
Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Tu przypomnę, że Pan nasz Jezus Chrystus przychodził na świat w ciele anielskim a ostatnio w ciele ludzkim jako wyciągnięte Ramię o czym wcześniej informowałem. A że jest jedyny, który ma nieśmiertelność, to wyjaśnia Sam Pan Jezus Chrystus w Objawieniu, które miał Jan.
Obj.1,17-18
Toteż, gdy Go ujrzałem padłem do nóg Jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Takiego przypadło nam umiłowani mieć Baranka. Jedynego, nieśmiertelnego, który jest Panem panów i Królem królów, który jest naszym odwiecznym Ojcem Niebiańskim. Natomiast, tych wszystkich, którzy mówią Panu Jezusowi Chrystusowi na  ich ojcem jest diabeł (czyt. zły duch), który ich zwodzi i dlatego nie mogą zrozumieć, kto faktycznie jest Panem.
2Kor.4,3-5
A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy mają zginąć. W których bóg (czyt. zły duch) świata tego zaślepił umysły niewierzących. Aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Pana Jezusa Chrystusa, który jest widzialną częścią Boga (bo Bóg jest Duchem Świętym). Albowiem my, właśnie tylko my, nie siebie samych głosimy, lecz głosimy Pana Jezusa Chrystusa, że jest jedynym Panem. O sobie zaś mówimy, że jesteśmy sługami waszymi, dla tak Wielkiego Pana, jakim jest Pan Jezus Chrystus.
1Kor.12,3
Że nikt na świecie nie może rzec, że jedynym Panem jest Pan Jezus Chrystus. Jedynie ten tylko może rzec, kto został ochrzczony obiecanym Duchem Święty, czyli Duchem Pana Jezusa Chrystusa, a jeszcze inaczej Jego Myślą Świętą.
1Kor.2,16
Bo któż poznał Myśl Pana Jezusa Chrystusa? Któż może Go pouczać? Ale my właśnie, tylko my jesteśmy Myśli Pana Jezusa Chrystusa. Kto nie ma Jego Ducha ten nie jest Jego i mówi mu na ty. Za czasów Pawła, który założył zbór Pański w Efezie, tak uczeń Pański to zanotował:
Dz.19,17
I stało się to wiadome wszystkim Żydom i Grekom, którzy mieszkali w Efezie i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa Chrystusa było wielbione. Dlatego imię Pana naszego Jezusa Chrystusa ma być wielbione i ma mu być dany cały szacunek, chwała i cześć.
4 przykazanie
Pamiętaj o dniu sabatu (po hebr.Szabatu), aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Ale siódmego dnia jest sabat Pana Jezusa Chrystusa Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, gdyż w sześciu dniach uczynił Pan Jezus Chrystus niebo i ziemię, morze i wszystko co w nim jest (na świecie był i świat przezeń powstał, ale świat Go nie poznał). Dlatego pobłogosławił Pan Jezus Chrystus dzień sabatu i poświęcił go. Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, tylko ten jeden dzień w tygodniu jest uznany i poświęcony przez Pana Jezusa Chrystusa. I tylko ten dzień, dzień sabatu czyli soboty będzie obchodzony przez ludzkość tak długo, jak długo będzie istnieć ludzkość. Będzie uznany jako dzień poświęcony przez Pana Jezusa Chrystusa. Gdyż wszystkie reguły gry, gry o życie wieczne ustala Pan Jezus Chrystus, a jeżeli ktoś się temu sprzeciwia to Paweł napisał:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego