panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 18

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Ef.2,1-2 I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha złego, który teraz działa w synach opornych. Działa w synach opornych, którzy wykonują jego wolę; dlatego na świecie nie ma i nie będzie pokoju dopóki Pan Jezus nie unicestwi szatana i złej nieposłusznej, opornej ludzkości, która nie potrafi zachować pokoju między sobą.
2Tym.3,1-5
A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni (inaczej bezmyślni). Bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Pana Jezusa. Którzy przybierają pozór pobożności podczas, gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj.
2Tes.2,7 Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty dopóki Ten, który teraz powstrzymuje nie zejdzie z pola. Pan Jezus zszedł z pola działania dlatego szatan ma wszelkie teraz możliwości. Nie dziwmy się więc, że nienawiść tak bardzo się nasila. Nie dziwmy się, że ofiary tej nienawiści mówią, że podejmują walkę dobra ze złem. A przecież posługują się tą samą bronią, czyli zemstą. Np. terroryści zabijają niewinnych ludzi i ci, którzy walczą z terroryzmem też zabijają niewinnych ludzi, tak przy okazji, w imię dobra! Przelewanie krwi jest grzechem i branie broni do ręki jest grzechem i to śmiertelnym w oczach Pana Jezusa. Nie można w imieniu Pana Boga zabijać! Pan Bóg przecież obdarza życiem, gdyż jest Panem Bogiem żywych, nie umarłych! Czy zabijanie jest dobrem, a zemsta czy jest pokojem Bożym? Jaki wniosek: wszyscy walczący z sobą i wszyscy, którzy to popierają są pod wpływem szatana i wszyscy pominęli fakt, że Pan Bóg mówi przez Pawła:
Kol.3,15
A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Nie ma rządzić nienawiść, zawziętość i zasada „oko za oko, ząb za ząb” w złym rozumowaniu, gdyż Pan Jezus Chrystus mówi, że „Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę”.
Rzym.12,17 Nikomu złem za złe  oddawajcie; starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi.
Kol.3,25
Kto bowiem wyrządza krzywdę otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę (i narodowość, rasę, płeć).
Rzym.12,19
Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę mówi Pan Jezus Chrystus Bóg Izraela. Umiłowani! Jak może być pokój na ziemi, kiedy ludzie ogłaszają świętą wojnę przeciwko innym ludziom. Przecież wszyscy ludzie na ziemi są braćmi, wszyscy zostali stworzeni przez jednego Pana Boga, który nie ma upodobania w śmierci śmiertelnika i chce aby ludzie żyli nie tylko na ziemi, ale aby żyli wiecznie.
Ez.18,32
Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika mówi Wszechmogący Pan Jezus Chrystus. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie! (żyć wiecznie).
1Tym.2,3-4
Jest to rzecz dobra i miła przed Panem Bogiem Zbawicielem naszym ( zabiegać o życie wszystkich ludzi). Który chce aby wszyscy ludzie (żyjący na ziemi) byli zbawieni i doszli do poznania Prawdy Pana Jezusa Chrystusa. Niestety! Ludzkość bardziej umiłowała nieprawość i nie chce zmierzać do pokoju. Dlatego Pan Jezus Chrystus Bóg Wszechmogący pozwolił ludzkości, złej ludzkości, aby poszła za swoimi zamysłami. Tak jak już pisałem, że sprawiedliwość Boża polega na tym, że każdy świadomie zda za siebie sprawę, oczywiście każdy w swoim czasie.
Obj.22,11-12
Kto czyni nieprawość niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce (mówi Pan Jezus), a zapłata moja jest ze mną (zapłatą  śmierć) by oddać każdemu według jego uczynku. Pozwala  Jezus, żeby ciemność zapanowała na ziemi i żeby ludzie, którzy pogardzili Światłością, która zstąpiła z nieba chodzili w ciemności. Aby władca ciemności szatan panował nad tymi narodami, które nienawidzą prawa Bożego i sprawiedliwości Bożej i Pokoju Bożego i przelewają krew niewinną. Zna Pan Jezus człowieka przez siebie stworzonego i dlatego tak się wypowiada:
Jan8,12
Ja Jestem Światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał Światłość żywota (wiecznego). Mówi się na ziemi w wielkich słowach o pokoju, a pokoju nie ma. Wszyscy pasterze na ziemi modlą się o pokój, a pokoju nie ma. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie liczy się z wolą Bożą i wszyscy oszukują się nawzajem mówiąc o pokoju a sami pokoju nie czynią i nie zabiegają o pokój Chrystusowy. Pan Jezus Ojciec Święty wie o tym, gdyż On obdarowuje pokojem i daje go tym, którzy chcą pójść za Światłością Panem Jezusem  Jemu chcą służyć.
Jer.23,16-17
Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują. Oni was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to co pochodzi z ust Pana Jezusa Chrystusa. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana Jezusa: Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca mówią: Nie przyjdzie na was nic złego. A Pan Jezus wyraźnie powiedział:
Łuk.12,51-53
Czy myślicie, że przyszedłem by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych: trzej z dwoma, a dwaj z trzema (z powodu wiary).
Łuk.12,56-57
Obłudnicy! Zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić co jest sprawiedliwe (co jest dobre a co złe). Pokój dany jest tym, którzy chcą iść za Światłością Panem Jezusem.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego