panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 18

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Dz.1,14 Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią matką Pana Jezusa i z braćmi Jego. Natomiast na czas obecny i przyszły Paweł tak się wypowiada:
Rzym.15,5-6 A Bóg (czyt. Duch Święty, Duch Chrystusowy), który jest źródłem cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Pana Jezusa Chrystusa (bo chociaż ciało się bało iść na krzyż, ale było posłuszne swemu Duchowi Świętemu do końca). Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2Kor.13,11
W końcu bracia bądźcie zdrowi; doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. (a Duch miłości i pokoju będzie z wami)
Fil.1,27-29 Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym Duchu, jednomyślnie walcząc społem za wiarę ewangelii. I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga Pana Jezusa Chrystusa. Gdyż wam (czyli nam) dla Pana Jezusa Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego uwierzyć, ale i dla Niego cierpieć.
Fil.2,2
Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej Myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Do tej myśli Pawła, Piotr dodaje:
1Piotr.3,8
A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Umiłowani! Należy dwie bardzo ważne kwestie wyjaśnić, mianowicie: Nie można być jednomyślnym nie mając Ducha Chrystusowego! Bo kto nie ma Ducha Chrystusowego ten nie jest Jego. Pan Jezus Chrystus będąc w przedsionku Salomona tak się wypowiedział:
Jan10,27 Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. Głosem Pana Jezusa Chrystusa są starsi zborów, którzy przekazują całą naukę, pilnują czystości wiary i napominają współbraci w różnych sprawach życiowych, jeżeli są niezgodne z zasadami ustalonymi przez Pana Jezusa Chrystusa w Jego księdze tj. w Biblii. Starsi zborów są tym samym nauczycielami Słowa Bożego i na nich spoczywa cała odpowiedzialność za owce Pańskie.
Dz.14,23 A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im, w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu Jezusowi Chrystusowi, w którego uwierzyli.
Hebr.13,17
Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli, oni to bowiem czuwają nad duchami waszymi (nad życiem waszym) i zdadzą z tego sprawę.
2Kor.10,4-6
Gdyż oręż nasz, którym walczymy nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Pana Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Panu Jezusowi Chrystusowi. Gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa (do czasu), gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Gdyż głównym celem, głównym zamysłem Pana Jezusa Chrystusa jest doprowadzić całą ludzkość do jedności wiary, aby wszyscy ludzie wierzyli w Jednego Pana i Boga Jezusa Chrystusa, który jest Ojcem wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Zamysł ten zrealizowany będzie za tysiąc lat, a realizowany od dnia Pańskiego przez tysiąc lat.
Rzym.1,4-5 O Jezusie Chrystusie Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Drugą bardzo istotną sprawą jest to, że świątynia ma być oczyszczona kąpielą wodną przez słowo, to znaczy że:
1Kor.11,31
Bo gdybyśmy sami siebie osądzali nie podlegalibyśmy sądowi. To znaczy, póki jesteśmy w ciele, podlegamy sądowi Chrystusowemu na zasadzie zwierciadła, a  wygląda to tak:
Mat.18,15-18 Jeśliby zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam, jeśliby cię usłuchał pozyskałeś brata swego. Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch (braci) aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśliby zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Przez to trzeba rozumieć przede wszystkim:
Jan20,23
Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są zatrzymane. I tak świątynia ma się ustawicznie oczyszczać.
Ef.4,13
Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Umiłowani! Sądzę, że teraz już wiecie co Paweł miał na myśli kiedy napisał, że świątynia ma być oczyszczona kąpielą wodną przez słowo. Brat dla brata jest zwierciadłem, bo łatwiej jest widzieć błąd u kogoś niż u siebie, więc każda braterska uwaga ma być przyjęta bez żadnej obrazy. Jeżeli ktoś na właściwą uwagę się obraża, ten nie jest z nas, ten nie ma Ducha Chrystusowego. Natomiast świątynia ma być dziewicą czystą, bo świątynia ma być małżonką Baranka.
2Kor.11,2
Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem Panem dziewicę czystą.
Ef.5,22-32 Żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu Jezusowi Chrystusowi. Bo mąż jest głową żony jak Pan Jezus Chrystus Głową świątyni, ciała, którego jest Zbawicielem (w tym miejscu chcę dodać, że poza świątynią nikt na tym świecie nie będzie zbawiony). Ale jak świątynia podlega Panu Jezusowi Chrystusowi tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie miłujcie żony swoje, jak i Pan Jezus Chrystus umiłował świątynię i wydał zań samego siebie. Aby ją uświęcić oczyściwszy ją kąpielą wodną przez słowo. Aby Sam sobie przysposobić świątynię pełną chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby była święta i niepokalana. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ęgnuje jak i Pan Jezus Chrystus świątynię. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie  ciałem. Tajemnica to była wielka do dzisiejszego dnia, od dziś umiłowani już wiemy, że to się odnosi do świątyni żywej i Pana Jezusa Chrystusa, która to jest oblubienicą Jego i ciałem Jego. I tak jak mąż i żona są jednym ciałem, tak też Pan Jezus Chrystus ze swoją małżonką jest jednym Duchem czyli jedną Myślą.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego