panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 7

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

1Moj.27,35-41 A rzekł Izaak: Brat twój przyszedł podstępnie i wziął błogosławieństwo twoje. Wtedy rzekł Ezaw: Słusznie nazwano go Jakub, podszedł mnie bowiem już dwukrotnie, wziął moje pierworodztwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. I rzekł jeszcze: Czy nie zachowałeś i dla mnie błogosławieństwa? A Izaak odpowiedział i rzekł do Ezawa: Oto ustanowiłem go panem nad tobą i dałem mu za sługi wszystkich pobratymców jego, zapewniłem mu zboże i wino; cóż więc mogę jeszcze dla ciebie uczynić, synu mój? A Ezaw rzekł do ojca swego: Czy tylko jedno błogosławieństwo masz ojcze? Pobłogosław także mnie, ojcze mój! I Ezaw zaczął głośno płakać. Izaak zaś, ojciec jego odpowiedział i rzekł do niego: Oto z dala od urodzajnej ziemi będzie siedziba twoja, z dala od rosy niebieskiej z góry. Z miecza twego żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz, ale gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo jego. Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec, i taki powziął Ezaw zamiar: Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim. Wtedy zabiję brata mego Jakuba.
1Moj.36,6-8
Potem Ezaw zabrał żony swoje i synów swoich i córki swoje, i wszystkich domowników swoich i stada swoje, i wszystko bydło swoje, i całe mienie swoje, które nabył w ziemi kananejskiej i udał się do kraju Seir, z dala od Jakuba brata swego. Majątek, ich bowiem był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem, ziemia zaś, w której przebywali nie mogła ich pomieścić z powodu dobytku, który posiadali. Ezaw zamieszkał na pogórzu Seir, Ezaw to Edom. Zwracam się do tych ludzi, którzy wywodzą się z rodu Abrahama, ale nie są z pokolenia Jakuba, ani z plemienia Judy, Rubena, Gada, Asera, Naftalego, Manassesa, Symeona, Lewiego, Issachara, Zebulona, Józefa, Beniamina, opamiętajcie się! Nie mścijcie się sami! Przestańcie nienawidzić potomków Jakuba!
1Jana3,10-12
Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. Czyli zazdrość, zawiść skłania do nienawiści. Ktoś z was powie: Skoro jesteśmy pod przekleństwem, po co się trudzić i tak nie otrzymamy tego co ma Jakub? Owszem, nie otrzymacie w pełni tego, co ma Jakub, ale macie szansę na osiągnięcie życia wiecznego! Macie szansę występować w sprawach wiary, w sprawach tyczących całej ludzkości, w sprawach życia wiecznego Pana Boga Wszechmogącego. Po to Pan Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba przyszedł na ziemię w śmiertelnym ciele człowieka, aby zgładzić grzechy całej ludzkości również i wasze.
Hebr.9,28
Tak i Zbawiciel, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu, tym którzy Go oczekują.
Hebr.10,9-18
Potem powiada: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Pana Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz, gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł w prawości Ducha swego Świętego. Oczekując teraz aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan Bóg: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Zdaję sobie sprawę, że trudno jest Izraelicie stać się wyznawcą i dzieckiem Pana Jezusa Chrystusa, a muzułmaninowi jeszcze trudniej stać się Żydem, chwalcą Pana Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, Świętego Izraela, Zbawiciela ludzkości Pana Jezusa. Jest to wręcz niemożliwe!
Mat.19,25-26
A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: Któż tedy może być zbawiony? A Pan Jezus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Dlatego nie bądźcie zatwardziali, użyjcie rozumu i przyjmijcie błogosławieństwo Pana Boga Zbawiciela Pana Jezusa, który wprawdzie nie dał go wam z rąk Izaaka, aby wypełniła się wola Jego Świętego Zamysłu tycząca zbawienia całej ludzkości. Gdyż Pan Bóg nie ma względu na osobę, a teraz osobiście daje wam swoją łaskę wraz z życiem wiecznym.
Dz.10,35
W każdym narodzie miły mu jest ten człowiek, który się Go boi i sprawiedliwie postępuje. Macie szansę narodzić się na nowo, stać się ludem Bożym, wybranym i umiłowanym, błogosławionym. Gdyż Pan Jezus Zbawiciel wykupił sobie lud na własność swoją krwią.
Tyt.2,11-14
Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie, wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia Chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Pana Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić Sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Wszyscy synowie Boży z Izraela rodowitego i z nabytego tworzą Izrael Duchowy. Wszyscy stają się braćmi, gdyż uznają Pana Jezusa za Ojca Świętego i Zbawiciela. A On uznaje  za synów. I powie do synów Bożych całego Izraela Duchowego:
Ez.11,17-20
Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem i dam wam ziemię izraelską. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości. Wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem. Ziemia izraelska należy do Żydów, ale nie tych, którzy uważają się za nich, lecz należy do Żydów wybranych przez Pana Jezusa. W Duchu Świętym Pana Jezusa nie ma znaczenia narodowość, ważny jest umysł, wewnętrzny człowiek. Czy allah oddał za lud swe życie? Czy warto oddać życie za tzw. boga który nic nie może? Tak mówi Pan Jezus Zbawiciel:
Jan11,25-26
Jam Jest zmartwychwstanie i żywot; Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Dlatego warto oddać życie dla Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, czy to, że Jakub jest narodem wybranym uchroni go od kary za wszeteczeństwo? Za zdradę? Pan Jezus jest Królem Sprawiedliwości. Każdy człowiek, który dopuszcza się grzechu śmiertelnego tj. grzechu przeciwko Jego Duchowi Świętemu musi umrzeć. Czy to z Jakuba czy z reszty ludzkości. Wykorzystajcie szansę potomkowie Abrahama na życie wieczne, dlaczego macie umierać?! Każdy człowiek, który nie okaże posłuszeństwa i nie przyjmie Pana Boga jako Zbawiciela z miłością, poniesie śmierć. Tak samo każdy człowiek, który bierze broń do ręki grzeszy i jest to grzech śmiertelny, także gdy  znamię na czoło i rękę, poniesie śmierć. Straszną rzeczą jest wojna i żadna nie jest święta, żadna, która prowadzona jest przez ludzi. Zaniechajcie tego synowie Ezawa i ujarzmijcie złe zamysły przeciwko Jakubowi, gdyż każdy, kto się go tknie, to tak jak źrenicy oka Pana Jezusa.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego