panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 35

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Obj.3,18-19 Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił
i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja; oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję karcę i smagam
(słowem), bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Nie oburzaj się synu Boży, że Pan Jezus Ojciec twój Święty wytyka ci błędy z dotychczasowego myślenia i postępowania, gdyż karci tego kogo miłuje, każdego syna , którego przyjmuje i chce aby żył i to wiecznie. Jeśli ktoś przyjmie tę nową naukę niech bada duchy, niech znajdzie brata duchowego i razem z nim lub z nimi zacznie wzywać Pana Jezusa, niech razem utworzą zbór Chrystusowy i zabiegają o jego wzrost, czczą sobotę jako dzień Święty przeznaczony dla Pana Jezusa i braci, niech w tym dniu zgromadzają się na rozważaniu Słowa Bożego. Wtedy staniecie się członkami ciała Chrystusowego, świątynią Ducha Pana Jezusa, którą tworzą wszyscy bracia i siostry umiłowane na całej ziemi, na wschodzie, zachodzie, północy i południu.
1Piotr.2,2-12
Jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali iż dobrotliwy jest Pan Jezus. Przystąpcie do Niego do Kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Ducha Świętego wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy (świątynię żywą), w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Duchowi Świętemu przez imię Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie Kamień Węgielny, wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. To prawda bracia umiłowani! Dla was, którzy wierzycie jest Pan Jezus rzeczą cenną, dla niewierzących zaś Kamień Ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał Kamieniem Węgielnym (tylko Synem, bo nie przyjęli Pana Jezusa jako Ojca Świętego). Ale też Kamieniem, o który się potkną i Skałą zgorszenia (a nie Skałą Zbawienia), ci którzy nie wierzą Słowu (zwiastowanemu przez Pana Jezusa, apostołów i tych, którzy im uwierzyli i tej książce, która świadczy, że wszystko co zwiastowali jest prawdą o Panu Jezusie Ojcu naszym Świętym) oni potykają się o Syna na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy, którzy umiłowaliście obecność Pana Jezusa jesteście rodem wybranym (Izraelem Duchowym), królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty Pana Jezusa, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani! Napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy (życiu). Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców (źle czyniących wierząc w Pana Jezusa jako Boga Wszechmogącego) przypatrując się bliżej dobrym uczynkom wysławiali Boga naszego Pana Jezusa w dzień nawiedzenia. To jest świątynia żywa na ziemi, a część tej świątyni jest już w niebie, są to ci, którzy mieli Ducha Świętego na ziemi w ciele, a którzy wytrwali do końca swego życia w wierze, miłości, posłuszeństwie, sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. I tak samo jak Pan Jezus po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba swoim Duchem Świętym, tak samo wszyscy święci wstąpili duchem do nieba i są na łonie Ojca Świętego czekając na całkowite wykupienie własności Bożej. Wbrew temu co twierdzą inni, Pan Jezus żyje w niebie i razem z Nim żyją ci, którzy dochowali wierności:
Hebr.12,22-25 Lecz wy, bracia umiłowani, którzy poznaliście i przyjęliście Pana Jezusa podeszliście do góry Syjon (która jest w niebie, oczywiście duchem, a nie ciałem) i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebiańskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga Pana Jezusa Sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I do pośrednika nowego przymierza Pana Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili Ducha Chrystusowego, który mówi; jeśli bowiem tamci (Izraelici, do których przyszedł) odrzuciwszy Pana Jezusa jako człowieka, który na ziemi przemawiał do nich nie uszli kary, to tym bardziej, my jeżeli ę odwrócimy od Ducha Świętego, który przemawia z nieba. Pamiętajmy: jeśli znaliśmy Zbawiciela Pana Jezusa z ciała, tak teraz już nie znamy. Znamy Pana Jezusa jako Ducha Świętego, którego hojnie nam udziela. Dowiedzieliśmy się, że Bóg jest Duchem Świętym, który zamieszkał w zrodzonym przez siebie Synu. Dowiedzieliśmy się również, że właśnie w Synu Duch Święty wykonał na ziemi w ciele ludzkim plan zbawienia. Wiemy już, że Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa dzięki zbawieniu wykupił synów od śmierci, przekazując im zgodnie z obietnicą Królestwo wiekuiste. Wiemy, że Sam Bóg Wszechmogący Pan Jezus Zbawiciel jest Jedynym Królem, także rozumiemy co to jest Królestwo Duchowe oraz jak i gdzie go szukać. Teraz przypatrzmy się sobie i poznajmy książęta Królestwa Bożego, synów Ojca Świętego, Króla królów i Pana panów. Porównajmy ich z tymi, którzy uważają się za Żydów, a nimi nie są. Dowiemy się dalej czytając kim są ci, którzy podszywają się za wybrany lud Boży. Teraz pragnę uświadomić wam, jakiego wielkiego zaszczytu dostępują wszyscy ludzie, którzy przyjmują Pana Jezusa Chrystusa jako Pana, jako Króla i Boga Wszechmogącego bo oni właśnie mają dostęp do wszystkich obietnic i dziedziczenia wszystkiego co należy do Ojca Świętego tak jak Pismo mówi:
Hebr.12,28 Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Ludowi świętych już zostało przekazane Królestwo. Zwracam uwagę, że nie świadkom jehowy, chrześcijanom, muzułmanom czy izraelitom. Mówi o tym Daniel:
Dan.2,44
Za dni tych królów (G7) Bóg niebios stworzy Królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a Królestwo to nie przejdzie na inny lud (inną religię, wyznanie czy organizację); zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Mowa jest o tym, że lud Pana Jezusa otrzymuje Królestwo niezniszczalne, że zniszczy mocą Ducha Świętego wszelkie inne królestwa stworzone przez ludzi tj. królestwo jehowy, królestwo katolików, królestwo adwentystów, królestwo izraelitów żyjących według zakonu, jak i inne królestwa, uważające się za wybranych. Wszystkie zostaną zniszczone, gdyż jedno może być tylko Królestwo i jeden Król. Jeśli Król jest Ojcem, to potomstwo Jego jest księciem, synem dziedziczącym po Ojcu. Jeśli przyjmujemy Ducha Świętego Pana Jezusa Chrystusa, który jest Ojcem Świętym, to mamy prawo stać się synami Jego przez wiarę.
Jan1,12-13
Tym zaś, którzy Go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga (czyt. Ducha Świętego).
Gal.3,29 A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Jakiej obietnicy? Obietnicy błogosławieństwa, które otrzymał Abraham, że w potomstwie jego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Obietnica ta tyczy wszystkich synów Bożych, a potwierdzona przez proroka Daniela:
Dan.7,18
Lecz potem święci Najwyższego Boga Pana Jezusa otrzymają Królestwo i posiądą Królestwo na wieki, na wieki wieczne.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego