panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 30

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Iz.11,11-12 I stanie się w owym dniu, że Pan Jezus Chrystus ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i Egiptu i Patros i Etiopii i Elamu i Szinearu i z Hamatu i z wysp na morzu. I wywiesi narodom sztandar i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata. W ten sposób odłączą się owce od kozłów. Owce Pańskie do zbawienia i życia wiecznego, a kozły na zatracenie. A oto głos Pana naszego Jezusa Chrystusa w stronę wszystkich mieszkańców ziemi.
2Kor.6,14-16
Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jaka społeczność między światłością  ciemnością? Albo jaka może być zgoda między Panem Jezusem Chrystusem a antychrystem, albo jaki ma dział wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami i bałwochwalstwem. Myśmy bowiem świątynią Pana Boga żywego jak powiedział Pan Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.
Jan14,20
Owego dnia poznacie, że Jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was.
2Kor.6,17-18
Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się mówi Pan Jezus Chrystus. I nieczystego się nie dotykajcie, a Ja przyjmę was. I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami rzekł Pan Jezus Chrystus Bóg Wszechmogący. Do tego apelu mogę dodać słowa proroków i uczni Pańskich.
Iz.52,11 Szybko, szybko wyjdźcie stamtąd i nieczystego nie dotykajcie. Wyjdźcie spośród niego, oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia Pańskie. Po wyjściu z babilonu lud Boży ma się oczyścić kąpielą wodną przez słowo.
Jer.51,45
Wyjdź z jego pośrodka mój ludu i niech każdy ratuje swoje życie przed żarem gniewu Pana Jezusa Chrystusa!
Jer.51,6
Uchodźcie z pośrodka babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana Jezusa Chrystusa. On odda mu to na co zasłużył!
Iz.48,20
Wychodźcie z babilonu, uciekajcie od bezbożników! Głośno i radośnie to zwiastujcie, rozgłaszajcie to. Roznoście tę wieść aż do krańców ziemi! Krzyczcie na cały głos! Że Pan Jezus Chrystus wykupił swojego sługę Jakuba. To umiłowani jest ta radosna nowina, która ma być ogłoszona na całym świecie wszystkim narodom i wtedy:
Mat.24,14
Będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie wiekuistym Pana naszego Jezusa Chrystusa po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom (mów sąsiadom) i wtedy nadejdzie koniec ludzkości, bezbożnej ludzkości! Dlatego słuchaj uważnie głosu Pana Jezusa Chrystusa, Jego ludu uważnie:
Ez.20,34
I wyprowadzę was spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości.
Ez.20,41 Przyjmę was łaskawie jako przyjemnie ącą ofiarę, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni i dowiodę na was mojej świętości na oczach narodów.
Obj.18,4-5
Usłyszał głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z babilonu ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego. Głos z nieba odłączy owce od kozłów, a tym głosem jest to słowo, które piszę. Gdy ktoś usłyszy ten głos niech się zastosuje do polecenia Pańskiego. Niech powiadomi najpierw najbliższych, sąsiadów, znajomych, gdyż w ten właśnie sposób będzie wydane świadectwo o tym zbawieniu przygotowanym przez Pana naszego Jezusa Chrystusa dla swego ludu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie Duchem Świętym ten będzie zbawiony, kto zaś nie uwierzy będzie potępiony. Teraz kochani rozumiecie co znaczą słowa:
Rzym.6,3
Czy nie wiecie, że my  ochrzczeni w Pana Jezusa Chrystusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Odpowiedź jest w:
Mat.10,26-28
Przeto nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale ducha zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który może i ciało i ducha zniszczyć śmiercią.
Obj.2,10
Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Umiłowani: dokładnie wiecie, że nie będzie ucieczki z tego świata. Nikt nie zachowa swego życia, dlatego lepiej jest położyć to życie dla wiary w Pana Jezusa Chrystusa i za małą chwilę je otrzymać z powrotem jako życie wieczne, aniżeli zginąć w strasznej kaźni, która jest przygotowana dla bezbożników i bałwochwalców. Tym bardziej, że Pan Jezus Chrystus zagwarantował nam, że udręka będzie trwać tylko do dziesięciu dni.
Mat.10,39
Kto stara się zachować życie swoje straci je, a kto straci życie swoje dla mnie znajdzie je. Jeszcze raz te słowa piszę: w jaki sposób Pan Jezus Chrystus sprawdzi wiarę, jeżeli życie jest najdroższe, bo bez ceny, więc jeżeli ktoś gotów jest je położyć dla wiary w Pana Jezusa Chrystusa Boga Wszechmogącego, to ten na pewno wierzy prawdziwie.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego