panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 16

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

1Sam.16,7 Albowiem Pan Bóg Jezus Chrystus nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan Jezus Chrystus patrzy na serce.
1Król.8,39
Ty jedynie Panie Jezu znasz serca wszystkich synów ludzkich.
Jer.17,10
Ja, Pan Jezus Chrystus zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. U Pana Jezusa nie liczy się zasób majątkowy, wykształcenie, wiek, narodowość, rasa, płeć. Tak powtórzę jeszcze raz narodowość! Udowodnił to złożywszy swe życie na wykupienie Izraela, wybranego narodu jak też wszystkich z pogańskich narodów, całą resztę świata. W każdym narodzie miły mu jest ten, kto czyni sprawiedliwość zgodnie z wolą Jego Ducha Świętego.
Dz.10,35 W żdym narodzie miły mu jest ten, kto się Go boi i sprawiedliwie postępuje.
Jan9,31
Wiemy, że Pan Bóg grzeszników (obojętnie jakiej narodowości) nie wysłuchuje, ale tego kto jest bogobojny i pełni wolę Jego wysłuchuje.
Przyp. Sal.12,28
Na ścieżce sprawiedliwości jest życie (wieczne), lecz droga odstępstwa wiedzie do śmierci.
Przyp. Sal.15,29
Pan Jezus jest daleki od bezbożnych (nie ważna narodowość), lecz wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych. Zabiegajmy o sprawiedliwość Pana Jezusa, bo bez niej nie osiągniemy ólestwa Bożego, które ma być w nas m.in. jako sprawiedliwość z Boga.
Mat.5,20
Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów nie wejdziecie do Królestwa niebios. Bojaźń ma być motorem do działania, aby czynić sprawiedliwość, rozstrzygać sprawy tyczące wiary w Pana Jezusa, rozstrzygać sprawy tyczące zborów Chrystusowych. Bo tych, którzy są poza nami, którzy należą do świata, do religii; wyznań chrześcijańskich Sam Pan Jezus sądzić będzie. Niech was nikt nie zwodzi mówiąc, że nie trzeba się bać Pana Boga Jezusa wszystko mogącego.
Przyp. Sal.21,3 Wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu Jezusowi Chrystusowi niż krwawa ofiara.
Iz.56,1-2 Tak mówi Pan Jezus Chrystus: Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością (Bożą), gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. Szczęśliwy człowiek, który to czyni i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu nie bezczeszcząc go, i który strzeże swojej ręki, aby nie czyniła nic złego. Nie dajcie się zwodzić, gdyż przestrzeganie sabatu jest aktualne tak jak przestrzeganie wszystkich przykazań, niech nikt was nie zwodzi mówiąc, że to jest unieważnione; bo za nie przestrzeganie sabatu człowiek poniesie śmierć. Kto więc wierzy w Pana Jezusa Chrystusa Boga Wszechmogącego ten przestrzega przykazań, miłuje braci (zrodzonych z Ducha Świętego) i wszystkich ludzi nawet tych, którzy są nieprzyjaźnie nastawieni; ten okazuje bezwzględne posłuszeństwo  zmierza tym samym do zrozumienia woli Ojca Świętego Pana Jezusa, zmierza do sprawiedliwości Bożej, nie mając względu na osobę. Do duchowych rzeczy należy przykładać duchową miarę.
1Kor.2,12-14
A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Ducha Świętego, abyśmy wiedzieli czym nas Pan Jezus Bóg nasz łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, (gdyż słowa, które piszę są proste), lecz w słowach, których naucza Duch Chrystusowy przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy (człowiek, który nie bierze pod uwagę rozumu, ducha, który jest w człowieku, który rozważa sprawy ciałem myśląc, że mózg jest sprawcą mądrego myślenia, rozumienia po Bożemu, taki człowiek nie przyjmuje zdolności umysłu), które są z Ducha Świętego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo (rozumieć) rozsądzać. Jednak dzieciom Myślącym objawił Duch Pana Jezusa zamysł swój:
2Kor.4,18 Nam, którzy nie patrzymy na to co widzialne (np. na ciało), ale na to co niewidzialne (na zdolności myślenia, cechy osobowości); albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne.
2Kor.5,14-21
Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas (jeśli pragniemy wypełniać wolę Pana Jezusa w Jego Świętym Duchu), którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden (człowiek) za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją (w Jego Świętym Duchu) już nie dla siebie samych żyli, lecz dla Pana Jezusa Chrystusa, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Zbawiciela Pana Jezusa według ciała, to teraz ż nie znamy (człowiek odegrał swoją rolę, teraz ważny jest Duch Święty Pana Jezusa, który jest teraz na ziemi wśród nas, a który ma być w nas zgodnie z obietnicą. Jak mogą wyznania chrześcijańskie twierdzić, że Pan Jezus jest w niebie w postaci człowieka? Skoro nie znamy już Zbawiciela z ciała?) Tak więc jeśli ktoś jest w Panu Jezusie Chrystusie nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe (nowe zrozumienie). A wszystko to jest z Ducha Świętego, który nas pojednał z sobą przez Pana Jezusa (Zbawiciela, którego obiecał) i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Duch Święty w Zbawicielu
B.T.II wyd. (który był na świecie) pojednał świat z sobą, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam Słowo pojednania. Dlatego w miejsce Pana Jezusa Zbawiciela poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Duch Święty upominał, w miejsce Pana Jezusa Zbawiciela prosimy: Pojednajcie się z Bogiem Panem Jezusem. Duch Święty Tego (człowieka dał na ofiarę), który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Duchu Świętym stali się sprawiedliwością Bożą.
1Kor.3,21-23 A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie (wieczne), czy śmierć (ducha), czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Dlatego, że wy bracia umiłowani jesteście Pana Jezusa Chrystusa, a Pan Jezus Chrystus jest Duchem Świętym.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego