panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 31

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Obj.14,12 Tu się okaże wytrwałość świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych (wszystkich) i wiary w Pana Jezusa Chrystusa. To o was umiłowani napisał Jan:
Obj.12,11
A oni zwyciężyli go (czyli diabła) przez krew Baranka i przez słowo świadectwa, które złożyli o swym Zbawicielu Panu Jezusie Chrystusie i o Jego wiekuistym Królestwie, dlatego nie umiłowali swego życia, więc woleli śmierć, wiara ich była silniejsza aniżeli strach.
Obj.14,13
I usłyszałem głos z nieba mówiący; Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy umierają wierząc w Pana Jezusa Chrystusa. Zaprawdę mówi Duch Święty odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Tu zaraz wyjaśnię, że każdy dobry uczynek jest jak przykrycie dla ciała, przecież podstawą naszej wiary jest miłość do człowieka. Tak też Pismo mówi: Jak możesz miłować Pana Jezusa Chrystusa naszego Boga, kiedy Go nie widzisz, a nienawidzisz brata swego, którego widzisz. Dlatego wiara to zbawienie, a uczynki to biała szata. Bez uczynków człowiek jest nagi przed Panem Jezusem Chrystusem Bogiem naszym.
Obj.19,8 I dano oblubienicy przyoblec się w czysty, lśniący  a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.
Jak.2,14-24
Cóż pomoże bracia moi, jeśli kto mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie. Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Pan Bóg jest jeden? Dobrze czynisz, demony również w to samo wierzą, a kara ich nie ominie. Chcesz przeto poznać nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała i wypełniło się pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Panu Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Pana Boga. Widzicie więc, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Na temat uczynków wiele razy wypowiada się Paweł.
Gal.5,6
Bo w Panu Jezusie Chrystusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.
Gal.6,9-10
A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.
2Tes.3,13
A wy bracia nie ustawajcie czynić dobrze.
1Tym.5,8
. A jeśli ktoś o swoich zwłaszcza o domownikach (wiary) nie ma starania ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego.
Tyt.2,13-14
Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia Chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Pana Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach.
Tyt.3,1-8
Przypominaj im, aby zwierzchnością  władzom (ustanowionym przez Pana Jezusa Chrystusa) poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący
w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela Pana Boga naszego. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia
(to jest potok słów, który nas naprowadził na właściwą drogę) oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie, Sam Pan Jezus Chrystus nasz Zbawiciel. Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Pana Boga (na nowo i nieznanego do tej pory) starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Taki jest cel dla całej ludzkości. Kiedy źli ludzie zostaną usunięci z tego świata, pozostanie zaródź, z której ma się zrodzić nowa ludzkość w nowym pojęciu życia, w pojęciu miłości do drugiego człowieka. Wszyscy mają być braćmi i po bratersku współżyć na tej ziemi. Wszystko ma przeminąć, a miłość ma pozostać po wiek wieków, aż do skończenia świata. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział:
Mat.25,40
A Król odpowiadając powie im: Zaprawdę powiadam wam cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście. A zatem każdy brat czy siostra ma być dla nas tak jak Pan Jezus Chrystus. Kiedy wszyscy ludzie tak zrozumieją wolę Bożą, wtedy będzie raj na ziemi. To nie jest utopia, to jest zamierzenie Boże względem ziemi i całej ludzkości. Zło, które obecnie panuje nad światem, które mieszka w złej ludzkości jest doświadczeniem dla świętych. Święci będą dokładnie wiedzieć, co trzeba zrobić, aby nie dopuścić do takiej niesprawiedliwości jaka jest obecnie na świecie.
Iz.9,6 Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego Królestwie, gdyż Pan Jezus Chrystus Bóg Zastępów utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Drodzy bracia i siostry wszystko to co zaplanował Pan Jezus Chrystus spełni się co do joty. Wszystko się wypełni co jest zapisane przez proroków i uczni Pańskich. Wszystko w swoim czasie, gdyż na spełnienie się wszystkich proroctw jest określony czas. Np. czas obecny, to czas początku bezprawia.
Mat.24,12 A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Na własne oczy możecie oglądać skorumpowane rządy wielu państw. W tej chwili prowadzone jest dochodzenie w sprawie osoby, w przeszłości głowy rządu, podejrzanej o powiązanie z przestępczością zorganizowaną tzw. mafią. To właśnie przestępczość zorganizowana opanowała wiele rządów tego świata, a jeżeli nie rządów to wiele znaczących urzędów. W tej chwili nie ma państwa na świecie, gdzie nie byłoby przestępczości zorganizowanej. Do tego dochodzi terroryzm na tle religijnym, politycznym i ekonomicznym. W tej chwili nie ma siły na świecie, aby można było to zło usunąć i unicestwić. A ponieważ lud nie ma takiej siły, więc ludzkość jest śmiertelnie chora. Nie ma lekarstwa, aby ją wyleczyć a to z prostej przyczyny, gdyż ludzkość odrzuciła Prawo Boże (czyt. przykazania) oraz Tego, który to prawo ustanowił.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego