panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 38

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Obj.11,12 I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. Przyszedł Pan Jezus w swoich świętych w swojej Chwale na spotkanie tych, którzy Go umiłowali i zostali zabici bo uwierzyli w Niego. Oni to będą mogli oglądać oblicze Jego i będą mogli śmiało stanąć przed Jego tronem aby wziąć władzę i chwałę i Królestwo.
Dan.7,13-14
I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do syna człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go (czyli świętych) przed Nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. I będą święci panować z Panem Jezusem (Duchem Jego Świętym, który będzie w nich) przez tysiąc lat.
Obj.20,6
Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Pana Boga Chrystusa i panować z Nim będą przez tysiąc lat. Tak więc nie przyjdzie Pan Jezus na ziemię w ciele ludzkim tak jak to było przeszło 2000 tys. lat temu. Zapytasz adwentysto jak przyjdzie? Duch Święty Duch Prawdy Pan Jezus? Pojawi się jak błyskawica od wschodu aż na zachód, więc jeśli ktoś powie: tu jest Zbawiciel albo tam! Nie wierzcie!
Mat.24,24-28
Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda aby o ile można zwieść i wybranych .Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni- nie wychodźcie; oto jest w kryjówce- nie wierzcie .Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Pana Jezusa. Zastanów się człowiecze Boży: co może przemieszczać się w mgnieniu oka jak błyskawica? Myśl! W tej chwili myśli przemieszczają się w mgnieniu oka za pomocą satelity. W mgnieniu oka przekazywane są informacje, wiadomości z całego świata przemieszczają się od krańca ziemi aż na kraniec. Jaka to informacja obiegnie całą ziemię od wchodu aż na zachód?
Obj.14,7
Bójcie się Boga Pana Jezusa i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon Panu Jezusowi, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Nie zapominajmy co mówi Pismo Święte, że Bóg jest Duchem a Duch to Myśl. Święte Myśli Pana Jezusa Chrystusa pojawią się jak błyskawica od wchodu aż na zachód. Nikt nie zobaczy okiem, to oczywiste skoro Ducha inaczej Myśli nie można zobaczyć:
Mat.24,23
Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Gdyby wam ktoś powiedział: Zbawiciel Pan Jezus pojawi się na niebie- nie wierzcie! Bo Ducha Prawdy inaczej Myśli Świętych Pana Jezusa Chrystusa nie zobaczą i nie przyjmą, ludzie nie wierzący ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie jak jest zapisane:
Jan14
I właśnie ta obietnica Ojca Świętego Pana Jezusa została już spełniona potwierdza nam to tekst:
Dz.1,4-8
A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni tedy się zeszli pytali Go mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił ,ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi.
Ef.5,6-21
Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu Jezusie (dla tych ,którzy jeszcze nie słyszeli dobrej nowiny o obecności Pana Boga Zbawiciela na ziemi wśród ludzi, swoim Świętym Duchem) Postępujcie jako dzieci Światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu Jezusowi i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne; wszystko bowiem, co się ujawnia  światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie  macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie  jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha Chrystusowego. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu Jezusowi pieśń nową Baranka, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Mamy zachować trzeźwość umysłu a nie upijać naukami, myślami pochodzenia ludzkiego, bajeczkami, które powodują rozwiązłość.
Iz.34,16
Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana Jezusa to nakazały i Jego Duch je zgromadził. Wszystko co jest potrzebne człowiekowi do zbawienia zostało zgromadzone w jednej Biblii i ją należy czytać aby zrozumieć Myśli Święte. Powiesz: badam pisma od młodości, czytam biblię nawet ją studiuję, to jeszcze jest mało samo czytanie, należy zrozumieć Myśli Pana Jezusa. Jak napisano:
Hebr.2,1-3
Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi (którą poznaliśmy). Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana Jezusa  potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Teraz my czytamy i będziemy świadczyć. Czy Pan Jezus zejdzie i nam powie? NIE!
Hebr.3,5-15
Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu Jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane, lecz Chrystus jako syn był ponad domem Jego; a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: Zawsze ich zwodzi serce; nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga Żywego Pana Jezusa ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa „dzisiaj", aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Dlatego należy słuchać głosu sługi Jego jak Sam Pan Jezus powiedział:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego