panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 26

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Obj.11,3-10 I dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę ogień bucha z ich ust (Słowa głoszonej ewangelii) i pożera ich wrogów (2Tes.2,8) tak musi zginąć każdy kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą ilekroć zechcą (nie wykorzystają tej mocy). A gdy już złożą swoje świadectwo zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan Jezus ich został ukrzyżowany (na ulicach wielkich miast i na ulicach Jerozolimy) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion i języków i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia (bo przez 3i pół roku głoszona będzie ewangelia) i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Każdy człowiek powinien rozważyć słowa Pana Jezusa, który powiedział:
Mat.16,24-26
Jeśli kto chce pójść za mną niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować utraci je (jak wszyscy bezbożni gdy nastanie dzień Pański po upływie 70 tego dni) a kto by utracił życie swoje dla mnie (przez to, że wierzy w Pana Jezusa i głosi o Jego Królestwie Bożym) odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat pozyskał a na duchu szkodę poniósł? (bo tylko duch może żyć wiecznie) Albo co da człowiek w zamian za życie wieczne swoje?
1Piotr4,7-19
Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni (przed działaniem pomyślcie) i trzeźwi (na umyśle) abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje niech czyni to z mocą, której udziela Bóg aby we wszystkim był uwielbiony Duch Święty przez imię Pana Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków Amen. Najmilsi! Nie dziwcie się jakby was coś niezwykłego spotkało gdy was pali ogień (złoto w ogniu jest wypróbowane), który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych radujcie się abyście i podczas objawienia Chwały Jego (są nią święci) radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Święty Pana Jezusa spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo zło czyniący, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw(np. do polityki). Wszakże jeśli cierpi jako sługa Pana Jezusa Chrystusa niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego (świątyni żywej bo święci świat sądzić będą) a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy życie swoje.
Mat.10,16-42
Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą nie troszczcie się jak i co macie mówić albowiem będzie wam dane w tej godzinie co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego Pana Jezusa, który mówi w was. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego ale kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście uciekajcie do drugiego; zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Pan Jezus przyjdzie w Chwale (w świętych). Nie jest uczeń nad mistrza ani sługa nad swego pana; wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali tym bardziej Jego domowników (wiary)! Przeto nie bójcie się ich albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione ani nic tajnego o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało ale ducha zabić nie mogą; bójcie się raczej Tego, który może i ducha i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi i Ja wyznam przed Duchem moim, który jest w niebie ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść pokój ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka (Bożego) z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie (w świątyni żywej w braciach duchowych mamy widzieć Pana Jezusa) nie jest mnie godzien i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje straci je, a kto straci życie swoje dla mnie znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje Tego Ducha Świętego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka otrzyma zapłatę proroka; a kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia zaprawdę powiadam wam nie straci zapłaty swojej. Przypomnę jeszcze raz umiłowani bracia ze zboru w Smyrnie, że został wylany Duch Święty aby mogli wszyscy ludzie zrozumieć kim jest Pan Jezus Chrystus i kto ma prawo stać się Jego synem i dziedzicem Królestwa wiekuistego. I głoszona będzie ta ewangelia na świadectwo wszystkim narodom przez dwóch świadków: rodowitych i nabytych Żydów, gdy już nie będzie nawet kamienia na kamieniu ze starego przybytku.
Obj.14, 6-7
I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga Pana Jezusa Chrystusa i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon Temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Tylko przed Panem Jezusem Chrystusem ma się zginać wszelkie kolano na ziemi, pod ziemią i w niebie. Tylko Panu Jezusowi Chrystusowi należy oddawać wszelką cześć i chwałę. Wszyscy wierni śpiewać będą nową pieśń Baranka.
Obj.5,9-14
I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś Panie Jezu wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga (Ducha swego Świętego) krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starszych a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; i mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity Pan Jezus Chrystus wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest mówiło: Temu (Królowi), który siedzi na tronie i Barankowi (bo Pan Jezus jest Królem siedzącym na tronie i Barankiem) błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: Amen. Starsi zaś upadli i oddali pokłon. Pamiętamy, że cztery postacie to święci, którzy pełnili służbę dla świątyni żywej to również ci, którzy wyjdą do głoszenia ewangelii w pierwszej połowie tygodnia.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego