panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 32

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Jan14,21 Kto ma przykazania moje i przestrzega  ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec (czyt. Duch mój) i Ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Trzeba przypomnieć sobie słowa, wypowiedziane przez Pana Jezusa Chrystusa.
Mat.10,29
Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Chcę przez to powiedzieć, że to co się dzieje na świecie jest wolą Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zło, które opanowało ludzkość musi być bardzo widoczne i właśnie jest, a jest po to, żeby niektórzy zastanowili się, po której stronie mają stanąć. Trzeciej drogi albo trzeciego wyboru nie ma.
5Moj.11,26-28
Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo jeżeli będziecie przestrzegać przykazań Pana Boga waszego, które ja wam dziś daję. A przekleństwo jeśli nie będziecie przestrzegać przykazań Pana Boga waszego i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. Co do przykazań to ten temat jest już obszernie wyjaśniony, natomiast co to są obcy bogowie? Wyjaśnia nam to:
2Król.17,34-41
I aż po dziś dzień postępują według dawnych zwyczajów. Nie czczą więc Pana Jezusa Chrystusa i nie postępują według Jego ustaw i Jego praw, według zakonu i według przykazania jakie Pan Jezus Chrystus nakazał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael. A przecież Pan Jezus Chrystus zawarł z nimi przymierze nakazując im: Nie oddawajcie czci innym bogom i nie kłaniajcie się im i nie służcie im, nie składajcie im ofiar, lecz jedynie Panu j h w h, który was wyprowadził z ziemi egipskiej z wielką mocą i wyciągniętym Ramieniem. Jemu oddawajcie cześć i Jemu się kłaniajcie i Jemu składajcie ofiary! Ustaw zaś i praw i zakonu i przykazań, które wam spisał przestrzegajcie, wypełniając je po wszystkie dni ale innym bogom czci nie oddawajcie. Do tego momentu słowa te tyczyły Izraela i kto to wypełnił, ten śpiewał właśnie pieśń Mojżesza. Natomiast wiersz 38 mówi o nowym przymierzu zawartym przez Pana Jezusa Chrystusa z całą ludzkością. Decydują o tym dwa wyrazy, gdyż w wierszu 35 jest zapisane: „A przecież Pan j h w h ł z nimi przymierze”, więc wyraz „nimi” tyczy Izraela. Natomiast w wierszu 38 jest ujęte: „O przymierzu, które zawarłem z wami”. Tu nikt nie może mieć wątpliwości, że chodzi o nowe przymierze zawarte przez Pana Jezusa Chrystusa.(wiersz 38)
O przymierzu, które zawarłem z wami nie zapominajcie, a innym bogom czci nie oddawajcie, a On wyrwie was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół. Lecz oni nie słuchali
(ani Izrael, ani reszta świata), ale postępują według dawnego swego zwyczaju. I tak te narody (o wyznaniach chrześcijańskich) oddawały cześć Panu Jezusowi Chrystusowi i jednocześnie służyły też swoim bałwanom. Również ich synowie i wnuki postępują tak, jak postępowali ich ojcowie, aż do dnia dzisiejszego. Umiłowani! Teraz rozumiecie, że wszystkie wyznania chrześcijańskie to po prostu wyrafinowane oszustwa, które nie mają nic wspólnego z nauką Biblii. Na samym początku wspominałem w „słowie wstępnym”, że wyznania chrześcijańskie są powołane po to, aby absorbować odpowiednie grupy ludzi, stwarzając złudzenie prawdy. I tak w miarę rozwoju cywilizacji wzrasta świadomość społeczeństw i tym samym wzrasta jakby zapotrzebowanie na coraz rzekomo doskonalsze wyznanie chrześcijańskie. W ten sposób powstaje niezliczona ilość wyznań chrześcijańskich zwanych sektami. Charakterystyczną cechą wszystkich wyznań chrześcijańskich jest chrzest wodą, spożywanie chleba i wina w najprzeróżniejszy sposób oraz zbiórka pieniędzy. Pieniądze są fundamentem wszystkich wyznań i religii świata. Gdyby nie było naiwnych, dających pieniądze to przestałyby istnieć wszystkie wyznania i religie. A co mówi Biblia na ten temat?
Mat.10,8 Darmo wzięliście, darmo dawajcie. To powiedział Sam Pan Jezus Chrystus, a co mówią uczniowie Jego?
Dz.20,34
Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną.
Dz.18,3
A ponieważ Paweł uprawiał to samo rzemiosło zamieszkał u nich i pracowali  byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów.
1Tes.2,9
Wszak pamiętacie bracia trud nasz i mozół, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem głosiliśmy wam ewangelię Bożą.
2Tes.3,6-10
Nakazujemy wam bracia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie. Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego jakobyśmy po temu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam samych siebie daliśmy za przykład do naśladowania. Bo, gdy byliśmy u was nakazaliśmy wam: Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Umiłowani sami widzicie, że Biblia jednoznacznie stawia sprawę rzekomych pasterzy, którzy na opak zrozumieli Słowo Boże. Pokażcie mi przewodników religijnych, z jakiego bądź wyznania chrześcijańskiego, który z nich jest większy od ła. Niezależnie od stanowiska i tytułu jaki sobie wymyślili. Jeżeli żyją z ofiar swoich wiernych to są zwykłymi oszustami nie mającymi nic wspólnego z nauką Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Hebr.10,37-39
Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał; a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie nie będzie Duch mój miał w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Lecz z tych, którzy wierzą i zachowują ducha. Przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa można zachować ducha i żyć wiecznie. Dlatego napisałem, że na opak zrozumieli wszyscy pasterze sądząc, że z wiary można żyć dostatnio, co też znakomicie się im udało. Tu przypomnę słowa:
Jak.2,10
Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. To znaczy wszystko albo nic, nie można częściowo spełnić wolę Bożą. Dlatego umiłowani wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, abyście nie byli uczestnikami grzechów ich. Teraz drodzy bracia rozumiecie słowa Izajasza.
Mat.13,14-15 I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli, będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uleczył. Żeby to dokładnie zrozumieć to trzeba zacząć od słów
Mich.4,12
Lecz oni nie znają zamysłów Pana Jezusa Chrystusa i nie rozumieją Jego planu, że zebrał je jak snopy na klepisku. Co te słowa znaczą? To trzeba przeczytać:
Mat.13,29-30
A On odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Każde z wyznań jest dokładnie związanym snopkiem przygotowanym do spalenia.
Mat.13,37-43 A On odpowiadając rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie Królestwa, kąkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to święci Pańscy, którzy są jak aniołowie
(Mat. 22, 30)
jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata (czyt. koniec ludzkości). Syn Człowieczy pośle swoich świętych sług i zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego Pana Jezusa Chrystusa. Kto ma uszy (otwarte) niechaj słucha! O tych, którzy jaśnieć będą napisał Daniel:
Dan.12,3
Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci którzy wielu wiodą do sprawiedliwości jak gwiazdy na wieki wieczne. Kto ma uszy niechaj słucha. Słowa te mają głębszy sens. Zacznę od:
Obj.4,5 A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty, przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni, jest to siedem duchów Bożych. Co to są te siedem duchów Bożych?
Obj.5,6
I widziałem pośrodku między tronem, a czterema postaciami i pośród starszych stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów Bożych. Potwierdza nam to:
Zach.4,10
Te siedem lamp (czyli pochodni) to oczy Pana Jezusa Chrystusa, one to przepatrują całą ziemię. Siedem razy pisze w Obj. „Kto ma uszy niechaj słucha co duch mówi do zborów". Siedem też jest świeczników. Te siedem świeczników to siedem wyznań, które swoją naukę opierają na Biblii. Apostoł Jan nazwał je zborami, bo też są to zbory ludzkie, opierające naukę na  samej Biblii. Podam, że siódmy zbór to wyznanie Mojżeszowe, które nie należy do wyznań chrześcijańskich. Następnie szósty zbór to prawdziwy lud Boży, który jest ą Baranka, wierną małżonką. To wszyscy ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa jako jedynego Władcę wszechświata, oraz uznali całe prawo Boże czyli wszystkie przykazania, to też nie są chrześcijanie, gdyż:
Jan1,10-12
Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat Go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w Imię Jego. Tak też powiedział Pan Jezus Chrystus: Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, a Ja przyjmę was. I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami mówi Pan Jezus Chrystus Bóg Wszechmogący. Tym wszystkim ludziom, którzy Go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi, a nie chrześcijanami! Zbór drugi to wielka rzesza, która wyjdzie na głos trąby Bożej.
Iz.58,1
Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy!
Ez.33,5
Głos trąby usłyszał, ale nie przyjął przestrogi, dlatego jego krew spadnie na niego samego. Lecz ten, który przestrzega uratuje swego ducha. Umiłowani teraz wiecie już dokładnie jaki jest plan Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pozostałe cztery zbory to wszystkie wyznania chrześcijańskie, które reprezentują cztery nurty nauki, każdy inną. Na temat tych czterech zborów będzie oddzielny rozdział. Dodam tylko, że te cztery zbory, czyli całe chrześcijaństwo to przedsionek świątyni, to właśnie cała wielka rzesza wyjdzie z tych czterech zborów. Jest rzeczą niemożliwą, żeby muzułmanina czy buddystę nawrócić na chrześcijaństwo, a cóż dopiero na wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, ale co jest niemożliwe dla człowieka to jest możliwe dla Pana Jezusa Chrystusa. Kto ma wyjść ten wyjdzie. Pan Jezus powiedział: owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. Co do przedsionka świątyni to Jan zapisał.
Obj.11,1-2
I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz (żywą świątynię) i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto (Jerozolimę). Miasto Jerozolimę poganie tratować będą przez trzy i pół roku, natomiast przedsionek świątyni będzie tratowany przez okres „to pokolenie nie przeminie aż się to wszystko stanie” ,okres istnienia jednego pokolenia to również okres dnia Pańskiego. Teraz już wiecie, że nikt nie zachowa swego życia, gdyż okres życia jednego pokolenia jest dostatecznie długi, aby wygubić całą ludzkość. Tu przypomnę „Jak było za dni Noego, tak będzie podczas obecności Syna Człowieczego”. Wiemy, że potop trwał 40 dni, a dzień Pański może trwać 40 lat. Teraz należy wyjaśnić rolę siedmiu Duchów Bożych. Najpierw co reprezentuje każdy z nich, a więc Duch Święty to: 1. Duch rozumu i mądrości; 2. Duch łaski. 3. Duch miłości; 4. Duch prawdy i pocieszenia; 5. Duch sprawiedliwości; 6. Duch pokoju; 7. Duch zły, kłamliwy zwodziciel. Dlatego też siedem razy jest powiedziane „Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów" do siedmiu zborów. Jeżeli jakiś zbór nie przyjął żadnego z tych sześciu Duchów, to przyjął złego Ducha, że taki Duch istnieje to nas informuje:
1Sam.16,15
Rzekli wtedy słudzy Saula do niego: Oto duch zły od Pana Boga trapi cię.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego