panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 11

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Łuk.13,23-24 I rzekł ktoś do Niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich: Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli.
Mat.7,13-14
Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Pan Jezus Chrystus nie stawia na ilość, ale na jakość, o czym już pisałem, wszystkie religie i wyznania myślą, że w ilości członków jest siła, im więcej wyznawców to musi znaczyć, że nauka, którą wyznają jest prawdą. Zresztą był czas, że chrzczono siłą pod przymusem. Tak dobrze nie jest! Pan Jezus Chrystus stawia na jakość i zależy mu przede wszystkim na jakości ducha.
1Kor.4,20
Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy.
Łuk.12,32
Nie bój się maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu (który jest Królem) dać wam Królestwo.
Iz.41,14
Nie bój się robaczku Jakubie, ty garstko Izraela! Ja cię wspomogę
mówi Pan Jezus  Odkupicielem jest Święty Izraela. Widać wyraźnie, że nie chodzi o ilość, a Paweł zapewnia nas, że Pan Jezus Chrystus wydał samego siebie, aby oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach.
Jer.15,19
Dlatego tak mówi Pan Jezus Chrystus: Jeżeli zawrócisz i Ja się zwrócę do ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem. A gdy dasz z siebie to co cenne, bez tego co pospolite, będziesz moimi ustami.
Tyt.2,11-14
Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Nauczając nas abyśmy wyrzekli się (tego co pospolite) bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia Chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa. Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach.
Tyt.3,8
Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty (człowiecze Boży) przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga Pana Jezusa Chrystusa starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Skoro liczy się jakość to z tego można wyciągnąć wniosek, że wystarczy dwóch, aby mogli być zbawieni, byle tylko posiadali ducha, w którym Pan Jezus ma upodobanie.
Mat.18,20 Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam Jestem pośród nich (swoim Duchem Świętym). Umiłowani bracia i siostry, chcę przez to powiedzieć, że wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest również wiarą w to, że Pan Jezus Chrystus Bóg Wszechmogący ma moc spełnić wszystkie obietnice, które są nam dane (bo jest Królem).
Hebr.10,23
Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę (życia wiecznego).
2Tym.2,12-13
Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy; jeśli się Pana Jezusa Chrystusa zaprzemy i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Tak kochani! Jeśli wyznamy przed źmi swoją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa to i Pan Jezus wyzna nas przed swoim Duchem Świętym i uzna nas za swoich synów i dziedziców. Jeśli z Nim wytrwamy z Nim też królować będziemy, w Jego wiekuistym Królestwie.
Obj.3,21
Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim (Duchem moim) na Jego tronie.
Obj.17,14
Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. I dlatego ważna jest wiara, gdyż jest jednym z czynników Królestwa Bożego. Najważniejszym czynnikiem, bo bez wiary w prawdziwego Pana Boga Wszechmogącego i moc Jego czyli w moc Ducha Świętego, człowiek nie jest w stanie nic uczynić i tym bardziej zachować życia wiecznego. Pamiętajmy jednak, że wiara która nie pobudza człowieka do działania jest wiarą martwą. Nie wystarczy wierzyć w Boga i wyznawać Jego Święte imię. W ewangelii Jana jest wyraźnie napisane, że daje prawo przez wiarę stać się dzieckiem Bożym, ale to nie znaczy, że kto  imię Boże
Pan Jezus przed ludźmi już jest dzieckiem Bożym. Nie wystarczy wierzyć, ale trzeba narodzić się na nowo, stać się nowym człowiekiem, odnowić w sposobie myślenia.
Jan3,4-7
Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Pan Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody (kąpielą wodną przez słowo) i z Ducha Świętego Chrystusowego (kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego a otrzymuje się Go przez wykonanie woli Ojca), nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha Świętego, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. Nowemu człowiekowi  są uczynki, aby okazało się, czy są z Ducha Świętego (z Boga), czy są z ducha złego (ze świata).
Jan1,13
Tym, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
1Jana3,10-12
Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata  sprawiedliwe. Czyli po uczynkach poznajemy, z jakiego  są czynione. Czy z Ducha Świętego, czy z ducha diabelskiego. Jeśli z Ducha Świętego (z Boga) to Ten Duch Święty będzie w nas działał.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego