panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 25

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Ps.40,4-10 Włożył w usta moje pieśń nową. Pieśń pochwalną dla Boga naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ujrzy Go wielu i ulęknie się. I ufać będą Panu Jezusowi Chrystusowi. Błogosławiony mąż, który w Zbawicielu Panu Jezusie pokłada nadzieję swoją. I nie zwraca się do wyniosłych, ani do uwikłanych w kłamstwie (pasterzy, nauczycieli, ojców, pastorów). Wiele cudów uczyniłeś Panie Jezu Boże mój. A w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze niż zdołałbym opowiedzieć. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś nam otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia i ofiary zagrzesznej. Wtedy rzekłem: Oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie (o zwiastunie dobrej nowiny). Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Oto warg swoich nie zamknąłem Panie Jezu, Ty wiesz o tym. Trzeba podkreślić i to bardzo wyraźnie, że liczba wybranych z Izraela rodowitego jest określona. Jest to 144 tysiące, tych órzy osiągną życie wieczne. Biorąc pod uwagę czas, który minął od czasu zawartego przymierza z Abrahamem, to w tej chwili dopełnieniem tej liczby będzie tylko resztka.
Rzym.9,27
A Izajasz woła nad Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie.
Iz.10,20-22 I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije .Lecz wiernie opierać się będą na Panu Jezusie Zbawicielu (którego niegdyś nie przyjęli, a którego są własnością) Świętym Bogu Izraela (do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli). Resztka nawróci się, resztka Jakuba do Boga Mocarza, który jest zwycięzcą (nad śmiercią). Bo choćby twój lud Izraelu był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie  pełnią sprawiedliwości.
Rzym.11,1-2;5-6
Pytam więc: Czy Pan, Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej! Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Pan Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Niech się nikt z ludzi na ziemi nie łudzi, że ma jakąkolwiek szansę na to, aby zająć miejsce choćby jednego Izraelity w liczbie 144 tysięcy. Nie ma najmniejszych szans! Izraelici z tej liczby są Jego wyłączną własnością, których wykupił od grzechu własną krwią Chrystusową stając się ich Zbawicielem i jedynym Królem, któremu zaśpiewają pieśń nową pochwalną, pieśń Baranka.
Jer.31,37
Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko co uczynili
mówi Pan Jezus Bóg Wszechmogący.
Obj.14,1-3 I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane Jego imię na czole i imię Jego Ducha Świętego. Jest to imię, którego nikt nie zna, tylko Sam Pan Jezus Chrystus Bóg Wszechmogący. Dlaczego? Żeby nie zostało zbezczeszczone czy to na ziemi, czy w niebie, czy we wszechświecie. Tak jak imię dane ludziom na ziemi, przez które mogą być zbawieni, na które ma się zginać wszelkie kolano, imię ze świata Jezus. Imię Ducha Świętego Pana Jezusa Chrystusa, które będzie wypisane na czołach świętych jest imieniem nieznanym. Jeśli nie znam danego języka a zobaczę jakieś znaki pisane w tym języku, to nie jestem w stanie w żaden sposób rozczytać żadnego słowa albo wypisanego imienia. I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach (wszyscy mówili to samo) I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć jak tylko owe 144 tysiące tych (Izraelitów),którzy zostali wykupieni z ziemi. Taka jest wola Boża względem Izraela rodowitego, a Izrael nabyty to są ci, którzy z pogan zaśpiewają Barankowi Panu Jezusowi Chrystusowi tę samą pieśń pochwalną, ą, co rodowity Izrael. I nikt się tej pieśni nie może nauczyć jeśli nie wie jaka jest melodia i słowa. Melodię i słowa zna tylko  człowiek, którego imię jest wpisane do księgi żywota Baranka. Tylko w Duchu Świętym Pana Jezusa żna nauczyć się melodii i słów do nowej pieśni śpiewanej na Chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu wysławiając Jego Święte Imię. Podkreślam Święte imię Pana Jezusa Zbawiciela. Melodia i słowa są zawarte w Biblii, to nowa nauka, nowa rzecz, o której mówił Pan Jezus Chrystus na ziemi. Wszyscy bowiem grają i śpiewają (wyznania, religie), gdyż wiele jest dźwięków, ale tylko lud Boży, oblubienica Baranka dzięki zrozumieniu Myśli Świętych  w stanie nauczyć się pieśni Baranka. To jest rzecz pewna, że wszyscy, którzy zaśpiewają nową pieśń w radości Ducha Świętego Pana Jezusa Chrystusa będąc jeszcze na ziemi uwielbią Baranka, będą śpiewać tę pieśń wraz ze wszystkimi świętymi w niebie. Śpiewać będą, że godzien jest Ten Baranek Pan Jezus Chrystus zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo
Obj.5,12. A tymczasem starajmy się usilnie o właściwe poznanie melodii i słów nowej pieśni, aby z całym ludem Bożym zostać napełnionym całkowicie radością w Jego Świętym Duchu Chrystusowym.
Iz.42,10-12
Śpiewajcie Panu Jezusowi Chrystusowy pieśń nową. Pieśń ku Jego czci od krańców ziemi, niech zaszumi morze i wszystko co w nim jest, wyspy i ich mieszkańcy. Niech się odezwie pustynia (ludzie) i ci, którzy nią ciągną, osiedla gdzie mieszkają Kedareńczycy, niech się głośno weselą mieszkańcy skalistych gór, niech radośnie wołają ze szczytów górskich. Niech oddają Panu Jezusowi Chrystusowi cześć i nich zwiastują Jego Chwałę na wyspach!
Ps.98
Śpiewajcie Panu Jezusowi pieśń nową, bo cuda uczynił! Prawość i Jego Święte Ramię przyniosły mu zwycięstwo. Pan Jezus Chrystus Bóg Wszechmogący objawił zbawienie swoje. Na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją. Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela; Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego. Wznoście Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi okrzyki radosne wszystkie ziemie. Weselcie się, cieszcie się i grajcie! Grajcie Panu Jezusowi na cytrze i głośno śpiewajcie! Na trąbach i głośnych rogach. Grajcie przed Królem Panem Jezusem. Niech szumi morze i to co je napełnia. Świat i jego mieszkańcy! Niech rzeki klaszczą w dłonie, a góry niech się radują razem przed Panem Jezusem bo idzie, aby sądzić ziemię! Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności. Pamiętajmy grać nie na instrumentach bo musiałby każdy mieć talent do grania, więc nie zmuszajcie jedni drugich do nauki gry na instrumentach muzycznych, chodzi o granie w sercach czego uczestnikami mogą być wszyscy ludzie szczerego serca, nawet ci, którzy nie mają zdolności grania czy śpiewania, na tym polega sprawiedliwość Pana Jezusa.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego