panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 13

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Dz.7,59 Panie Jezu Przyjmij ducha mego. I tak wyszedłem poza temat przykazań. Powracając do tematu przykazań, to kiedy już znamy Boga i Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa, to żeby okazać miłość do Niego należy przestrzegać najpierw tych czterech przykazań, bo są najważniejsze i tym samym są dowodem naszej miłości do naszego jedynego Władcy i Pana Jezusa Chrystusa; następnie zakaz spożywania krwi, spożywania tego co zadławione, strzec się od spożywania wszelkich produktów ofiarowanych bałwanom, dotyczy to również produktów tzw. poświęconych przez człowieka, więc takich też nie godzi się jeść, bo człowiek tu chce poprawić naszego Stwórcę, należy również strzec się przed nierządem.
1Kor.6,16-17
Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą jest z nią jednym ciałem? Albowiem , mówi Pismo: Ci dwoje będą jednym ciałem. Do tych wszystkich przykazań, jedno najważniejsze dotyczące człowieka:
Jan13,34-35
Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.
Mat.5,18
Dopóki nie przeminie niebo i ziemia,… to nawet jednej kreski nie wolno naruszyć z przykazań. Jest to okres tzw. czasu pogan, który trwać będzie do dnia Pańskiego:
2Piotr.3,10 A dzień Pański nadejdzie jak złodziej: wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Wtedy nastąpią nowe niebiosa i nowa ziemia i wtedy ogłoszony zostanie nowy zakon.
Iz.2,3-4 I pójdzie wiele ludów mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana Jezusa Chrystusa do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana Jezusa Chrystusa z Jeruzalemu, wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. Natomiast czasy pogan skończą się kiedy Jerozolima zostanie zdeptana przez pogan.
Łuk.21,20-24 Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Gdyż dni te, to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni, będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem (Izraelskim). I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie (dosłownie) zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Wtedy dopiero dopełnią się czasy pogan. Skończy się epoka pogan, a nastanie nowa epoka: Królestwo Boże. Tak oczekiwane przez wszystkie wyznania chrześcijańskie. Sam Pan Jezus Chrystus tak się na ten temat wypowiedział:
Mat.24,1-2
A gdy Pan Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Po to właśnie do dzisiejszego dnia pozostał kawał muru z tamtej świątyni, aby się wypełniło proroctwo, że nie może pozostać kamień na kamieniu z tej budowli, a tak do dzisiejszego dnia stoi część muru i czeka na swój los przepowiedziany przez Pana Jezusa Chrystusa.
Łuk.19,43-44 Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią (Jerozolimo) i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia (Pana Boga) swego. A stanie się to dopiero wtedy, kiedy Izrael powie:
1Tes.5,3
Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. A to stanie się dlatego, że Izrael od samego początku nie przestrzegał przykazań. To co spotka Izrael, to dokładnie spotka resztę ludzkości. Tak jak mówi Pismo: najpierw Izrael, a później i Greków.
Rzym.1,16
Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy (w Pana Jezusa Chrystusa) najpierw Izraelitę, a potem Greka (reszty ludzkości). Tu należy zrozumieć, że dla uproszczenia sprawy, Duch Święty, który napisał rękami proroków i apostołów całą Biblię w ten sposób wyraża się o całej ludzkości, gdyż inaczej trzeba byłoby wymieniać nazwy wszystkich państw, księstw, grup etnicznych, plemion itp. Tak więc, kiedy w Biblii jest napisane „najpierw żyda” czyli Izraelitę, gdyż wyraz Żyd znaczy chwalca Boga, dlatego ja piszę „ najpierw Izraelitę, a później Greka” czyli resztę świata, czyli ludzkości.
Rzym2,7-12
Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da (Pan Jezus Chrystus) żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości spotka gniew i pomsta. Tak utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najpierw Izraelitę potem i Greka. A chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Izraelicie, a potem Grekowi. Albowiem u Pana Boga nie ma względu na osobę, bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli (czyli, ci których nie obchodzą przykazania) bez zakonu też poginą (zginą bez przykazań), a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, (którzy przekroczyli przykazania) przez zakon sądzeni będą (na podstawie przykazań sądzeni będą). Umiłowani! Nam wszystko jest wolno i wszystkie przykazania zapisane w zakonie, jeżeli ich nie przekraczamy nas nie dotyczą i w ten sposób nie przykazanie nam zakazuje czynić źle, ale my sami sobie zakazaliśmy, aby nie czynić źle i tak sami dla siebie staliśmy się zakonem. Na temat przykazań wiele jeszcze można pisać, ale jak wcześniej wspomniałem przykazania dotyczą tych, którzy je przekraczają. Umiłowani! Jesteśmy pod Łaską nie pod zakonem. Co to znaczy?


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego