panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 6

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Jan12,40 Zaślepił oczy ich i zatwardził serce  Aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym. I żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. Nie każdy duch człowieka jest cenny dla Pana Jezusa, oczywiście wtedy jeśli jest ten duch zły. Dlatego słowo Boże jest takim tyglem, gdzie próbuje się duchy ludzi jak złoto. Chodzi tu o rozum, o sposób myślenia. Jeśli kto przyjmuje słowo i będzie je wypełniał to stanie się duchem wybranym, kosztownym, który zostaje uszlachetniony dzięki Duchowi Świętemu. A co dzieje się z duchem złych ludzi? Pozostawione są do odpowiedniego czasu, gdy otrzymają zapłatę za swoje uczynki. Wiemy już, że Sam Król stał się Zbawicielem swojego ludu. Zbawienia dokonał przez syna człowieczego, który według ciała wywodził się z rodu Dawida:
Iz.9,5-6
Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany. I spocznie władza na Jego ramieniu, i nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Wszechmocny, Ojciec Odwieczny, Król Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Czy wszyscy nazwą narodzone dziecię, syna człowieczego Cudownym Doradcą, Bogiem Wszechmocnym, Ojcem Odwiecznym, Królem Pokoju? Na pewno nie! Tylko dla dzieci Bożych Pan Jezus jest Cudownym Doradcą, Bogiem Wszechmocnym, Ojcem Odwiecznym, Królem Pokoju. Dla całej reszty ludzkości, również, dla tłumaczy Biblii Pan Jezus pozostaje tylko bogiem mocnym, synem bożym, księciem pokoju. Biorąc pod uwagę wszystkie te myśli, które do tej pory poznaliśmy ten fakt jest bardzo przykry. W dalszym ciągu będę utwierdzał braci w tej książce, że jedynie Pan Jezus godzien jest, aby nazywany był Cudownym Doradcą, Bogiem Wszechmocnym, Ojcem Odwiecznym i Królem Pokoju. To właśnie Pan Jezus Chrystus Cudowny Doradca radzi:
Obj.3,18
Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, (jak już pisałem, złotem jest Słowo Boże) abyś się wzbogacił (oczywiście w mądrość) i abyś przyodział szaty białe (abyś wykonał to słowo i miał zasób uczynków). To też jest cudowna rada:
5Moj.30,19
Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo.
Obj.22,11-14
Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal ę uświęca. Umiłowani nazywają Pana Jezusa Chrystusa: Bóg Wszechmocny. Tak tłumacze Biblii! Tak tytułowany jest i będzie Pan Jezus Chrystus w niebie, na ziemi i pod ziemią! Tak! Faryzeusze tego świata! Wszechmocny Pan Bóg inaczej Mający Wszelką Moc Duch Święty Pan Jezus Chrystus! Udowodnił to składając z siebie doskonałą ofiarę żywą. Stał się doskonałym Arcykapłanem według porządku Melchisedeka, aby we wszystkim okazać się pierwszym
Hebr.6,20
. Pan Jezus stał się Arcykapłanem nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia
Hebr.7,11-28
. Stał się poręczycielem nowego przymierza i sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki dlatego też może zbawić, na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga Wszechmocnego (który wszystko może), bo żyje zawsze, aby się wstawić za nimi. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i Pan Bóg Wszechmocny Jezus Chrystus również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Dlatego musiał Bóg Wszechmocny Pan Jezus Zbawiciel upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym Arcykapłanem przed swoim Duchem Świętym dla przebłagania Go za grzech ści. A że Sam przeszedł przez cierpienie i próby może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą
Hebr.2,14-18
. Zadam teraz pytanie: Któż ma wszelką moc i władzę w sprawach tyczących Królestwa? Czy  Król decyduje o wszystkim?
Hebr.4,15-16
Nie mamy bowiem Arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski (na którym oczywiście siedzi tylko Król), abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Któż może mieć wszechmoc jeśli nie Król i Arcykapłan Pan Jezus Chrystus? Tak! Zbawiciel nie sam sobie nadał godność Arcykapłana i Króla, lecz uczynił to Ten Ojciec Święty, który do Niego powiedział: Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem Ciebie (i posadziłem na tronie). Jak  Tyś Arcykapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Umysł Święty, który jest Ojcem Świętym uczynił Pana Jezusa Chrystusa Wszechmocnym, ponieważ w Nim Duch Święty ukazał swoją wszechmoc. Dowodzi tego:
Obj.1,5-6
Panu Jezusowi Zbawicielowi, który jest Świadkiem wiernym, Pierworodnym z umarłych i Władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Ducha i Ojca swojego Świętego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków Amen.
Obj.1,8 Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg Ten Pan Jezus Chrystus, który jest, i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Pan Jezus siedzi na tronie jako Król mający wszechmoc swego Ducha Świętego, będąc dzięki temu Świętym Panem Bogiem Wszechmogącym.
Obj.4,8-11
Święty, Święty, Święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść a gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie Temu Królowi, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków. Upada dwudziestu czterech starszych przed Tym, który siedzi na tronie i oddaje łon Temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem mówiąc: Godzien jesteś Panie i Boże nasz przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Zbawiciel jest Panem Bogiem Wszechmocnym i ma prawo do wszelkich tytułów dzięki Duchowi swemu Świętemu, który zakosztował śmierci w ciele ludzkim.
Obj.5,12-13
Godzien jest Ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko co w nich jest mówiło: Temu Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała i moc na wieki wieków Amen. Pan Jezus Chrystus jest Siedzącym na tronie i jest również Barankiem, a w głowie Osoby Pana Jezusa Siedzącego na tronie Baranka znajduje się Umysł Święty, Święta Osobowość. Musi wypełnić się to co widział Jan w objawieniu, że wszelkie stworzenia w niebie i na ziemi i pod ziemią nazwą Baranka zabitego Pana Jezusa Chrystusa Wszechmocnym Bogiem Zbawicielem. I nazwą to „dziecię” i oddadzą mu chwałę i uwielbienie jako siedzącemu na tronie Władcy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego