panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 7

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Ks. Mądr.14,12-14Wymyślenie bożków to źródło wiarołomstwa, wynalezienie ich to zatrata życia. Nie było ich na początku i nie będą istniały na wieki: zjawiły się na świecie przez ludzką głupotę. Jeden Bóg w kilku postaciach, wcieleniach, to dziwadło! Pan Bóg jest jeden, oto dowód:
Iz.44,24
Tak mówi Pan Jezus Twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja Jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja Sam rozciągnąłem niebiosa, Sam ugruntowałem ziemie- kto był ze mną?
2Moj.20,2-5
Jam jest Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz im się kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan Jezus Bóg twój jestem Bogiem zazdrosnym.
Jer.10,11-12
Tak mówcie o nich: bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi zginą z ziemi i spod tego nieba. Pan Jezus stworzył ziemie swoją mocą, utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością a swoim rozumem rozpostarł niebiosa. Podział na Kasty jest niezgodny z wolą Bożą, gdyż wszyscy ludzie są sobie równi. Oto dowód:
Dz.10,34-35
Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się Go boi i sprawiedliwie postępuje.
Rzym.2,11
Albowiem u Pana Boga nie ma względu na osobę. Reinkarnacja nie jest możliwa. Oto dowód:
Job7,9-10
Jak obłok sie rozchodzi i znika, tak nie wraca ten kto zstąpił do krainy umarłych, nigdy nie wróci do swego domu.
Kaz.9,5
Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty.
Ps.146,4
Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego.
Kaz.3,20
Wszystko idzie na jedno miejsce; wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. O składaniu ofiar:
ISam.15,22
Czy takie ma Pan Jezus upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.
IKor.10,19-20
Cóż tedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem, albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze ofiarują demonom a nie Panu Bogu.
3Moj.17,7
I nie będą już zarzynali swoich zwierząt na rzeźna ofiarę dla demonów.
2Kor.6,17-18;7,1
Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się i nieczystego się nie dotykajcie a Ja was przyjmę. I będę wam Ojcem a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Jezus Bóg Wszechmogący; Mając tedy tę obietnicę umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej.
2Tym.4,3-4
Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli (przewodników duchowych, guru) żądni tego co ucho łechce i odwrócą ucho od Prawdy a zwrócą się ku baśniom. Wspomnieć należy o bractwie iluminatów czyli „oświeconych” założył je Adam Weishaught. Człowiek ten z początku kierował się chęcią zysku, zdobycia bogactwa i władzy. Szybko zyskał poparcie masonerii czyli stowarzyszenia ludzi posiadających rozległą wiedzę z dziedzin np. astronomia, matematyka, inżynieria, sztuka zdobnicza itp. Masoni rozbudowali obrzędowość i tradycje oparte na legendach poszczególnych cechów (np. cech jubilerów, murarzy, budowniczych), nauki zawodów nie były spisywane tylko przekazywane ustnie. Masoni z racji posiadanej wiedzy i stworzeniu rytuałów uważali się za bogów w ludzkim ciele. Uważali, że istnieje Bóg, ale mający moc, która może objawić się w ciele człowieka oświeconego- gnostyka. Czyli jedynym Bogiem jest rozum. Wszyscy ludzie będą kiedyś tacy, ale na razie jedni są lepsi od drugich więc trzeba ludzi podzielić na klasy. Uważają np. lucyfera  „ niosącego światło” )za swojego boga a dobro i zło, jako dwie boskie zasady, przenikają się, osoba oświecona ś będzie potrafiła czerpać energię z obydwu. Wszystkie rytuały  tylko przenośnia, więc nie ważne czy ktoś jest buddystą czy satanistą, w sumie wyznaje jednego boga- uniwersalnego- przedstawianego jako oko w trójkącie, na wierzchołku piramidy. Te poglądy pasowały A. Weishaught, óry był ateistą i scalił poglądy swoje i masonerii w całość aby zyskać ich poparcie. Założenia organizacji iluminatów szybko ukształtowały się następująco: zniszczenie wszystkich istniejących rządów i monarchii; likwidacja patriotyzmu wśród ludzi czyli przywiązania do swojego kraju, głównie chodzi o armię bez niej nie będzie miał kto bronić danego państwa przed rządem iluminatów; likwidacja własności prywatnej- czyli nastanie komunizmu, własność prywatna postrzegana jako niezgodna z prawem równości; likwidacja prawa dziedziczenia własności przez osoby prywatne, likwidacja rodziny  podstawowej komórki ludzkiej, zezwolenie na wolną miłość i wychowywanie dzieci przez wspólnotę; zniszczenie wszelkiej religii, poza judaizmem (prawdopodobnie dlatego że judaizm głosi wiarę w jednego Boga i być może dlatego że podobno większość iluminatów to rodowici żydzi); stworzenie, po tych likwidacjach, jednego Wszechwładnego Rządu Światowego, który będzie kontrolował wszystko. Iluminaci chcą ustanowić tzw. Nowy Porządek, polegający na: ograniczeniu liczby ludzi, którzy mieszkać będą w miejscach wyznaczonych; powstanie jednego państwa globalnego, rządzonego przez wszechwładny rząd światowy, który kontrolować będzie wszystko; wszczepieniu każdemu identyfikatora, na którym zapisane będą wszystkie dane osobowe. Pełna kontrola w życiu codziennym ludzkości także kupowania i sprzedawania. Iluminaci mają wpływ na sprawy dotyczące ludzkości ten opis jest tylko zarysem istnienia takiej filozofii i wizji świata. Co do tego że zło i dobro to boskie zasady:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego