panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 39

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

2Kor.5,10 Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje  w ciele, dobre czy złe.
1Kor.11,32
Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana Jezusa znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Jednak nie każdego można wychować, nie każdy człowiek da się pouczyć, nie da sobie powiedzieć, nie da się nagiąć.
1Piotr.4,17
Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej. Karanie jest udziałem wszystkich synów, gdyż wszyscy byliśmy w śmierci przez upadki i grzechy nasze, jak synowie przeznaczeni na gniew, oporni, krnąbrni, nie dający się pouczyć, bez ducha Bożego, którzy są w sidłach diabła, który zmusza ich do pełnienia swej woli. Bo komu się ulega, tego niewolnikiem się staje. A jeśli niewolnikiem to już nie synem.
Hebr.12,6-9
Bo kogo Pan Jezus miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Pan Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto, szanowaliśmy naszych ojców według ciała chociaż nas karali, czy nie daleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Umiłowani, Boży! Sprawiedliwość Boża polega na tym, że Sam Bóg został usprawiedliwiony, stał się Synem posłusznym w ciele do śmierci, tak i my musimy być usprawiedliwieni. Osądzeni w ciele i usprawiedliwieni w duchu. Musimy przejść tę samą drogę co Chrystus Pan Jezus, aby otrzymać nagrodę za dobre uczynki dokonane w ciele i mieć prawo sądzenia. Karani za złe uczynki jesteśmy w ciele, mówię o grzechach nie śmiertelnych, nagroda nasza czeka w niebie, jest to życie wieczne, a wiemy, że w ciele niemożliwe jest żyć wiecznie. A więc sąd Chrystusowy odbywa się na ziemi dla ludu Bożego, któremu przypadło być współuczestnikami cierpień Chrystusowych, aby razem z Panem Jezusem żyć w chwale.
2Tym.2,10-12
Dlatego wszystko znoszę ze względu na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Panu Jezusie wraz z chwalą wiekuistą. Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy; jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Skoro sąd Chrystusowy odbywa się na ziemi w ciele, to w jaki sposób? Odbywa się w zborach Chrystusowych! Dla ludu należącego do Pana Jezusa, dla członków ciała Chrystusowego. Jest to oczyszczenie świątyni żywej kąpielą wodną przez Słowo. W różny sposób przedstawiony jest związek między Panem Jezusem, a ludem: związek Ojca z Synem, Pana ze sługami, członków ciała z Głową, świątyni z Arcykapłanem, Oblubieńca z oblubienicą. Dlatego Paweł w ten sposób pisze:
2Kor.11,2
Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem (nie z dwoma czy trzema),aby stawić przed Chrystusem Panem Jezusem dziewicę czystą.
Iz.62,5
Bo jak młodzieniec poślubia pannę. Tak poślubi cię twój Odnowiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Pan Bóg będzie się radował  ciebie. Będzie się radował z ciebie Oblubieniec, ludu Izraelski, Syjonie, Korono w ręku i Królewski Zawoju w dłoni twojego Boga Pana Jezusa Zbawiciela.
Iz.62,11-12 Oto Pan Jezus Chrystus ogłosił aż po krańce ziemi: Powiedzcie córce syjońskiej: Oto nadchodzi twoje zbawienie. Oto Jego zapłata idzie z Nim, a Jego nagroda jest przed Nim. Kto ma uszy niechaj słucha, co Duch mówi do zborów! I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana Jezusa. Wszyscy czekają na przyjście Pana Jezusa, na przyjście Mesjasza. Zarówno Izraelici, jak i religie wyznania. A przecież Pan Jezus Zbawiciel już przyszedł. Dla Izraelitów stał się zgorszeniem, a dla pogan głupstwem. Dla nas jednak, stał się rzeczą cenną, kosztowną, gdyż jest naszym życiem (a dla każdego człowieka życie jest najcenniejsze), dziedzictwem niezniszczalnym. Bo tym, którzy w Niego wierzą dał prawo stać się synami i obdarzył ich Duchem swoim, aby byli święci, jak On jest Święty. Pan Jezus spełnił swą obietnicę, gdy powiedział: Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I przyszedł, jako Duch Prawdy, Pocieszyciel, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie zna. Wy zaś, znacie tego Ducha Chrystusowego, gdyż przebywa wśród was i w was będzie. A cała reszta ludzkości niech dalej czeka na przyjście Mesjasza, ale niech wiedzą że jest to dzień zapłaty.
Am.5,18-20
Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana Jezusa, przyjścia Mesjasza! Na cóż wam ten dzień? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. To tak jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia, a gdy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę ukąsi go wąż. Zaiste dzień Wszechwładnego Pana Jezusa jest ciemnością, a nie światłością.
Joel.2,1-2;11,12-13
Zatrąbcie na rogu na Syjonie! Krzyczcie na mojej świętej górze. Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana Jezusa; gdyż jest bliski! Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. I Pan Jezus wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca Jego rozkazu. Tak! Wielki jest dzień Pana Jezusa i pełen grozy, któż go przetrwa? Wszakże  teraz mówi Pan Jezus: Nawróćcie się do mnie całym swym  w poście, płaczu i narzekaniu! Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana Jezusa swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania!
Hebr.3,7-10
Dlatego jak ówi Duch Święty: Dziś jeśli głos Jego usłyszycie nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni. Gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę. Chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia. I powiedziałem: Zawsze ich zwodzi serce, nie poznali też oni dróg moich. Henoch siódmy potomek po Adamie już prorokował:
Judy14-15
Oto przyszedł Wszechwładny Pan Jezus z tysiącami swoich świętych. Po co przyjdzie? Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili; i za wszystkie bezecne słowa jakie wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy. Tak! Wszystkie narody ziemi! Pan Jezus Chrystus Sam przyjdzie z zapłatą swoją. Tak jak to zapowiedział głos wołającego Jana Chrzciciela na pustyni ludów:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego