panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 2

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Jan13,31-33 Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg (Duch Święty) został uwielbiony w Nim. Jeśli Duch Święty został uwielbiony w Nim, to i Bóg uwielbi Go tego Ducha Świętego w sobie i wnet Go uwielbi. Dziateczki! Jeszcze ę będę z wami. To mówi Ojciec Święty do dzieci Bożych zrodzonych z Jego Ducha Świętego. A teraz musi być uwielbiony Pan nasz Jezus Chrystus i Jego Święty Duch, dzięki któremu otrzymamy nieśmiertelność i uwielbione musi być Jego Święte imię, które dał ludziom ze świata, gdyż w imieniu Pana Jezusa wszystko należy czynić, wypełnić całkowicie wolę Jego Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani. Te rzeczy są pewne, ale zakryte przed oczyma, które są chore jak i cały umysł, są to oczy serca ludzi obłudnych, szukających korzyści dla siebie, dlatego dobrze Paweł o was napisał:
Dz.13,41
Patrzcie, szydercy (którzy szydziliście z prawdy o Panu naszym Jezusie Zbawicielu, że jest Panem, Bogiem, Ojcem Świętym, że należy Jemu oddawać wszelką cześć, gdyż jest tego godzien, gdyż umarł za nas na krzyżu). Zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo dokonuję dzieła za dni waszych. Dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie. Gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie. Teraz już mogę kontynuować opis majestatu Królewskiego naszego Boga i Zbawiciela Pana Jezusa, który jest Panem panów i Królem królów. Aby nikt z nas nie miał wątpliwości, iż Królestwo Boże mając takiego Króla jest Królestwem niezniszczalnym i wiecznym.
Obj.19,11-16
I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś Jego jak płomień ognia, a na głowie Jego liczne diamenty. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko On Sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś Jego brzmi: Słowo Boże. I szły za  wojska niebiańskie na białych koniach przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust Jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On Sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. Dawid błogosławił Panu Bogu jako Królowi przed całym zgromadzeniem słowami:
1Kron.29,11-13
Twoją Panie jest wielkość i moc i majestat i sława i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi do Ciebie należy. Twoim Panie jest Królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako Głowa nad wszystko. Od ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim, w Twojej ręce jest siła i moc, w Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz, Boże nasz Panie Jezu składamy Ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Żadne Królestwo nie może być rozdwojone samo w sobie. Nie może być w nim dwóch Królów, ponieważ każda osoba ma inną osobowość. Wierzcie mi, nie ma we wszechświecie dwóch identycznych osobowości. Nawet bliźniacy mają różniące się od siebie osobowości. Tak też Pan Bóg Wszechmogący jest jedyną Osobą o Świętej Osobowości. Nie istnieje bóg o dwóch osobowościach, nie ma dwóch bogów o jednej osobowości. Jest jeden Pan Bóg o doskonałej Osobowości, jedyny niepowtarzalny oryginał Boga. I dlatego również synowie Boży zrodzeni są na obraz i podobieństwo Ojca Świętego, każdy z nich jest jako jedyny egzemplarz, jedyny oryginał, jedyna osobowość we wszechświecie. Jest jeden Duch Święty, który jest Osobowością Świętą osoby Pana Jezusa Chrystusa, jest jeden duch, który jest osobowością osoby Abrahama, jeden duch, który jest osobowością osoby Mojżesza, jeden jest apostoł Paweł, jeden Piotr, jeden Jan, jeden Roman, jedna Władzia, jedna Ela, jeden Daniel. Wiele jest duchów w niebie i na ziemi i we wszechświecie, ale wszystkie znajdują się, są ogarnięte w Duchu Świętym Pana Jezusa Chrystusa, który jest jedyną Świętą Osobowością. Dlatego zostało zapisane w Biblii:
1Piotr1,15-16
Lecz za przykładem Świętego (Ojca) Pana Jezusa Chrystusa, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty. Jeśli mamy być własnością Pana Jezusa Chrystusa, który nas wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyszcza dla siebie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach; uświęcony i poświęcony jako dziewica czysta to:
3Moj.20,26
Będziecie mi więc świętymi, bo Ja Jestem Święty. Ja Pan wasz i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi. (Wyjdźcie spośród nich, spośród złej części ludzkości i nieczystego się nie dotykajcie, a Ja przyjmę was. I będę wam Bogiem, a wy będziecie moim ludem) O swoim ludzie, Izraelu Bożym (całym również z pogan) tak mówi:
3Moj.21,6
Będą świętymi dla swojego Boga i nie będą znieważali imienia swego Boga, gdyż to oni składają ofiary ogniowe Panu, pokarm swojemu Bogu (owoce warg swoich głosząc, że Pan Jezus jest Królem i Panem) będą więc świętymi. Właśnie dlatego jest jeden Król wieków, któremu oddawali cześć Abraham, Mojżesz, któremu oddawali cześć apostołowie i Paweł, któremu i my oddajemy cześć i również wy oraz wszyscy ci, którzy uznają Pana Jezusa Chrystusa za Króla wieków i oddawać mu będą należną cześć, uznają za godnego tytułów „I nikt nie może mówić Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym”. W Duchu Świętym moi mili nie można inaczej powiedzieć jak tylko Panie Jezu, ten tytuł oddaje nasz szacunek i podkreśla wielkość majestatu Pana Jezusa. Bo jeśli ktoś mówi o swoim Królu, Panu, o swoim Bogu jak o koledze to znaczy, że brak w nim bojaźni, brak szacunku, brak uwielbienia. Czy to jest możliwe aby twór spoufalał się ze Stwórcą mówiąc Jezu daj, Jezu pomóż, Jezu przyjmij, Jezu okaż łaskę
tak mówi tylko ten, kto nie ma Ducha Świętego! Okazujmy uwielbienie śpiewając pieśń Mojżesza i nową pieśń Baranka. Tak samo jak śpiewał ł w liście swoim:
1Tym.1,12-17
Dzięki składam Temu, który mnie wzmocnił, Zbawicielowi Jezusowi Panu naszemu za to, że mnie uznał za godnego zaufania zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Panu Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Zbawiciel Pan Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Trzeba umieć przyznać się do błędu i w pokorze zacząć obcować z Panem Bogiem naszym Jezusem Chrystusem. Dalej mówi Paweł: Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Pan Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają w Niego uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu,  jedynemu Duchowi, który jest Święty niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. O tym, że jest jeden Władca,  Król królów i jeden Pan panów, przed którym jedynie należy zginać kolana swoje mówi Paweł:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego