panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 10

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Kaz.12,13 Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Czyli jest to prawo Boże, a za to, że się nie przekracza prawa, czy to Bożego, czy też ludzkiego nikt z nas nie otrzymuje nagrody a jeśli się to prawo łamie nie pozostaje się bez kary.
Jak.2,10-11
Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz (lub też popierasz zabijanie) jesteś przestępcą zakonu. Dla każdego człowieka najważniejszą w jego życiu sprawa jest: W kogo wierzy i jak postępuje!
Gal.2,16
Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i myśmy w Chrystusa Pana Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Zbawiciela Pana Jezusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Powtórzę jeszcze raz, że dla każdego człowieka ważna w jego życiu na ziemi jest wiara. Właśnie w poprzednich dwóch rozdziałach wskazałem drogę do wiary, do nowej wiary, wiary w Pana Jezusa, który jest Zbawicielem, czy to żyda (Izraelity), czy to greka (reszty świata). Dlatego Pismo mówi:
Hebr.10,19-23 Mając więc bracia ufność iż przez krew Pana Jezusa Chrystusa mamy wstęp do świątyni (żywej). Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Oraz Arcykapłana Wielkiego nad domem Bożym
Hebr.5,5.
Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy; bo wierny jest Ten, który dał obietnicę (życia wiecznego każdemu kto w Niego wierzy)
Gal.6,15-16 Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym (całym Izraelem, z Jakuba jak i pogan).
Gal.3,25-29 A gdy przyszła wiara (w prawdziwego Boga i Króla Wielkiego Pana Jezusa Chrystusa) już nie jesteśmy pod opieką przewodnika (zakonu). Albowiem wszyscy jesteście synami  Bożymi przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Panu Jezusie Chrystusie ochrzczeni (obiecanym Duchem Świętym, Myślą Świętą), przyoblekliście się w Pana Jezusa Chrystusa (w Jego Myśli Święte). Nie masz żyda ani greka, nie masz niewolnika, ani wolnego, nie masz mężczyzny, ani kobiety, albowiem wy wszyscy (którzy przyjęliśmy słowo prawdy o Panu Jezusie Chrystusie, że jest jedynym i prawdziwym Bogiem i Królem), jedno jesteście w Panu Jezusie Chrystusie (w Jego Duchu Świętym). A jeśli jesteście Pana Jezusa Chrystusa, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Najmilsi moi, przez wiarę  prawo do obietnicy Abrahama, która mówi:
Gal.3,8-9;11 A pismo, które przewidziało, że Pan Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary w Pana Jezusa Chrystusa dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Wiemy już, że przez zakon, przez samo przestrzeganie przykazań nie może nikt być usprawiedliwiony przed Panem Bogiem, gdyż sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z wiary w Pana Naszego Jezusa Chrystusa, żyć będzie wiecznie.
Jan11,25-26
Rzekł jej Pan Jezus: Jam Jest Zmartwychwstanie i Żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Na to pytanie musi sobie odpowiedzieć każdy człowiek na ziemi, bo z tego zda sprawę, gdy stanie przed Obliczem Bożym na sądzie. I nie ma znaczenia jakiej jest narodowości, nie ważne w jakiej religii czy wyznaniu był do tej pory, każdy musi złożyć swoimi ustami wyznanie wiary w Pana Jezusa Chrystusa; jedni ku życiu wiecznemu, drudzy ku własnej hańbie i zgubie.
Rzym.10,8-13 Ale co powiada pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, Panem Bogiem Wszechmogącym i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg czyli Jego własny Duch Święty, Umysł Święty wzbudził Go z martwych zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Jakubem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia  Pańskiego zbawiony będzie. Dodam tylko, że kto będzie wzywał imienia Pańskiego, imienia Pana Jezusa Chrystusa z należytą czcią zbawiony będzie.
Iz.45,22-25
Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja Jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język mówiąc: Jedynie w Panu naszym Jezusie Chrystusie jest zbawienie i moc; do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Lecz wszelkie potomstwo Izraela uzyska w Panu Jezusie Chrystusie zbawienie i chlubić się Nim będzie.
Fil.2,10-11 Aby na imię Pana Jezusa Chrystusa zginało się wszelkie kolano na  niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Pan nasz Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Ducha swego Świętego. Czyli każdy człowiek musi swoimi ustami wyznać w kogo wierzy i na tej podstawie będzie sądzony. Dlaczego wiara jest tak ważna dla człowieka? Dlatego, że jest wejściem inaczej furtką do odziedziczenia wiekuistego Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2Piotr1,10-11
Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do Wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa.
Jan10,7; 9
Wtedy Pan Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ja Jestem drzwiami dla owiec. Ja Jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa nie jest rzeczą wszystkich ludzi 2Tes.3,2.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego