panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 7

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Judy24-25 A Temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed Obliczem swojej Chwały Jedynemu Bogu, Zbawicielowi przez (imię) Jezusa Chrystusa Pana naszego niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki Amen. Cóż teraz obłudnicy mieć będziecie? Skoro wszelka chwała, uwielbienie, moc, władza, błogosławieństwo, bogactwo, mądrość, siła należy się (Synowi według waszej nauki) Panu Jezusowi Chrystusowi, Barankowi? Co, faryzeusze tego świata, pozostanie ojcu? Czy ojciec, poszedł na emeryturę bo jest niedołężnym starcem, który nie może już sprawować władzy królewskiej? Zgodnie z Biblią Ojciec Święty panować będzie na wieki wieków, gdyż Jego jest Królestwo i wszelka moc, czyli wszechmoc:
Mat.6,9-13
Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. To jest prawda, że Królestwo wiekuiste jest Ojca Świętego. I wszechmoc, chwała na wieki wieków. A Ojciec jest w Synu Panu Jezusie Chrystusie Ojciec, który jest Duchem Świętym mieszka w Synu inaczej w postaci, którą sobie zrodził i jest jeszcze imię Ojca i Syna
Jezus. Imię dane ludziom, przez óre mogą być zbawieni. Dlatego Ojciec Święty Pan Jezus Chrystus jest Władcą, Królem, Panem, Bogiem Wszechmocnym i Wszechmogącym. Ten Sam Pan Bóg Wszechmocny j h w h, który zawarł przymierze z Jakubem. Jehowa w ogóle nie istnieje, chyba tylko w chorej świadomości świadków jehowy. Sami dobrze wiedzą i piszą o tym, że „nikt nie wie na pewno jak pierwotnie wymawiano imię Boże”. Dlatego, że pierwszą część Biblii spisano w języku hebrajskim, w którym były jedynie spółgłoski j h w h bez samogłosek! I tak powinno być j h w h  Święty Pan Jezus Chrystus swojemu ludowi objawił spółgłoski j h w h ąc się Ja Jestem. Słusznie postąpili Izraelici, którzy z bojaźnią odnieśli się do przykazania tyczącego imienia Bożego. Mieli prawo, wbrew temu co twierdzicie świadkowie jehowy, zastąpić spółgłoski j h w h łowem Adonaj co znaczy „Wielki Potężny Pan” mogąc to słowo przeczytać z oddaniem jednocześnie czci. Odnieśli się z szacunkiem i bojaźnią do swego Pana i Boga, który przecież jest Wszechwładny. Wstawienie tytułu w miejsce spółgłosek j h w h w pismach hebrajskich było celowym zamierzeniem Pana Boga, gdyż kiedy imię Boże zostało objawione w N. Testamencie to łatwo było  Starym Testamencie ć je do tytułu podczas czytania pism. To właśnie jehowa, którego uwielbiają jego świadkowie będzie musiał zgiąć kolano przed Panem Jezusem Chrystusem, który ma wszelką władzę i moc, przed którym zegnie się wszelkie kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią, do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali, czy to Izraelici, czy Grecy. Pomyślcie i użyjcie rozumu, wszyscy badający Biblię, dopóki jeszcze czas, abyście nawrócili się do Pana Boga wiecznie żyjącego, który Sam zwyciężył śmierć, dzięki temu zachowacie swoje życie wieczne, swego ducha. W Biblii Tysiąclecia jest wyjaśnienie tytułów tyczących dziecięcia
Iz.9,5
. Tłumacze piszą o Bogu Mocnym. Tytuł ten według nich oznacza przymioty dziecięcia Mesjasza posiadającego mądrość, boskość, wszechmoc, wieczność, pokojowe usposobienie. Dziecię, które narodziło się nam, Syn który jest nam dany nie może być w takim razie mocny skoro ma wszechmoc, musi być Wszechmocnym a taki jest tylko Bóg. Taka jest prawda! Nie pasuje to do waszego sposobu myślenia
chrześcijanie?! Ojciec; jehowa według was to Bóg Wszechmocny, a syn Pan Jezus to Bóg Mocny? To właśnie jest bzdura! Gdyż Pan Bóg jest jeden!
5Moj.4,35
Tobie to ukazano, abyś poznał, że Pan (Adonaj) jest Bogiem. Oprócz Niego nie ma innego.
5Moj.4,39
Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie, w górze i na ziemi w dole nie ma innego.
Iz.45,20-25 (B. Tysiąc., B. Gdańska, B. W.) Zbierzcie się i przyjdźcie, przystąpcie razem, wy ocaleni z narodów! (i z wyznań, religii). Nierozumni są ci, chrześcijanie, którzy noszą swojego bałwana z drewna , i ci, którzy modlą się do boga jehowy, czy trójcy, który nie może ich zbawić. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także się wspólnie naradzą! Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie Ja Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i Zbawiciela. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja Jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła Prawda, Słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano (Ps. 110-Rzekł Pan Panu memu
Rzekł Duch Święty, który jest Ojcem do Syna Pana Jezusa. Siądź w prawości mojej, w prawości Ducha Świętego, a Ja położę nieprzyjaciół jako podnóżek pod nogi Twoje) Mówiąc: Jedynie w Panu Jezusie Chrystusie jest zbawienie i moc, do Niego przyjdą ze wstydem, wszyscy którzy się na Niego gniewali. Lecz wszelkie potomstwo Izraela uzyska w Panu Jezusie Chrystusie usprawiedliwienie i chlubić się Nim będą. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmocnym, gdyż wszystko czyni mocą swego Ducha Świętego. Zwracam uwagę na fakt, że duch jest to myśl, może być dobra albo zła myśl inaczej mówiąc może być dobry duch albo duch zły. Bóg, który jest Duchem Świętym nie może być czynną mocą, jak niektórzy myślą. Każdy może znaleźć w słowniku języka polskiego, angielskiego, chińskiego czy jakiegokolwiek hasło „moc” i przekona się, że nie ma tam wyjaśnienia, że „moc” to duch. Ja sprawdziłem w słowniku języka polskiego, że „moc to zdolność wywierania wpływu, powodowania czegoś, oddziaływania. Moc to zdolność wykonywania czegoś. Moc to prawo do czegoś. Moc to siła, energia dająca się użyć do wykonania jakiejś pracy. Bóg jest źródłem wewnętrznej mocy”. Pytam was: czy Bóg, który jest Duchem Świętym może być zdolnością, powodowaniem, oddziaływaniem? Czy jest Bóg zdolnością wykonywania, energią, siłą dającą się użyć? Bóg, który jest Umysłem jest źródłem wewnętrznej mocy! O tym napiszę jeszcze głębiej przy dalszym rozważaniu, teraz chcę posłużyć się błogosławieństwem Dawida, aby wielbić wszechmoc Pana Boga, którego cechą jest mądrość, wielkość, moc i siła.
1Kron.29,11-12
Twoją Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko co jest na niebie i na ziemi do Ciebie należy, twoim Panie jest Królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako Głowa nad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim, w Twojej ręce jest siła i moc, w Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. O jakim Panu Wszechwładnym, Wszechmocnym, Wszechmogącym mówi Dawid? Kim jest jego Pan mający wszelką siłę i moc? Przecież Bóg jest jeden! Umiłowani, wybrani, wierni Jego nazywać będą Pana Jezusa Chrystusa Bogiem Wszechmocnym i nic tego nie zmieni. Pan Jezus Chrystus dla wybranych
Ojciec Odwieczny. Czy to człowiek? Dlaczego ten zaszczytny tytuł został zabrany Panu Jezusowi Chrystusowi? Przecież zwracał się do ludzi z czułością: dziateczki!
Mal.1,6
Syn czci ojca, a sługa swojego  Jeżeli Jestem Ojcem Niebiańskim, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem Panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Mówię do was kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Dlaczego pozwalacie faryzeusze tego świata, obłudnicy, aby ludy nazywały człowieka ojcem świętym? Ilu było już tzw. papieży, którzy pozwalali mówić do siebie ojcze, czy któryś z nich oddał życie za lud, czy któryś mógł wybawić  śmierci, czy mógł obdarować życiem wiecznym? Pan Jezus wyraźnie daje wskazówki mówiąc:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego