panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 23

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Hebr.12,9 Ponadto szanowaliśmy naszych ojców cielesnych, chociaż nas karcili, czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć wiecznie? Tak jest! Daleko więcej powinniśmy poddać się woli naszego Ojca niebiańskiego Pana Jezusa Chrystusa. Takiego przekonania był uczeń Pański Szczepan.
Dz.7,59 I kamieniowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu przyjmij ducha mego. Szczepan był pełen Ducha Świętego, więc się nie mylił i wiedział dokładnie, do kogo ma się modlić i komu ma powierzyć swego ducha.
Ef.4,5
Będzie „jedna wiara”. Czy jest możliwe, aby Pan Jezus Chrystus wybrał jedno z istniejących wyznań i rozszerzył na całą ludzkość? To jest niemożliwe! Bo żadne wyznanie nie uznało Pana Jezusa Chrystusa za jedynego Pana i Boga Wszechmogącego, a ponieważ żadne z wyznań nie uznało, więc żadnego z wyznań nie uznał Pan Jezus Chrystus.
Iz.43,19-21
Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Czy tego nie widzicie? Tak, ę na pustyni drogę (na pustyni narodów) rzeki (wody żywej) na pustkowiu. Chwalić mnie będą zwierzęta polne (czyt. poganie), szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni (narodów) wody (życia wiecznego) rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud (nową nauką) mojego wybrańca. Lud, który sobie stworzyłem będzie zwiastował moją Chwałę. Ta nowa rzecz zapowiedziana przez Izajasza to nowa wiara, nowa nauka, nie związana z żadną nauką świata. Daniel tak to zapisał:
Dan.2,34-35 Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk (bez udziału świata) oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył  Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i łoto i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Umiłowani nie muszę was przekonywać, że posąg ze snu Nebukadnesara to potęgi militarne świata, to wszystkie religie, to wszystkie wyznania chrześcijańskie. To wszystko będzie jak plewa na klepisku i rozniesie to powiew Pana Jezusa Chrystusa i nawet śladu po nich nie pozostanie. Nawet choćby były ze srebra, czy złota, miedzi czy żelaza nawet ślad nie może po nich pozostać.
Dan.2,45 Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg Pan Jezus Chrystus objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Drodzy bracia, wy dobrze wiecie, że ten kamień to Królestwo Boże, które wypełni całą ziemię, a wielka góra jest to nowa nauka, nowa wiara, która tak jak Królestwo Boże wypełni całą ziemię.
Dan.2,44
Za dni tych królów (o nich będzie mowa później) Pan Jezus Chrystus, Bóg niebios stworzy Królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a Królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki.
Dz.13,40-41
Baczcie więc, aby na was nie przyszło to, co powiedziano u proroków: Patrzcie szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo dokonuję dzieła za dni waszych. Dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie. Tak więc ta nowa nauka ma wypełnić cały świat. I kiedy po kataklizmie dnia Pańskiego, przy życiu zostaną tylko ci, których zostawi Pan Jezus Chrystus tak jak to zapowiedział przez Joela:
Joel.3,5
Wszakże każdy kto będzie wzywał imienia Pana Jezusa Chrystusa będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie jak to zapowiedział Pan Jezus Chrystus, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan Jezus Chrystus. Tak więc ci, którzy zostaną przy życiu zostaną jako zaródź.
Rzym.9,29
I jak przepowiedział Izajasz: Gdyby Pan Jezus Bóg Zastępów nie pozostawił nam  stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Tak z tej zarodzi ma powstać nowa ludzkość. Dzieci, które się im urodzą otrzymają właściwą naukę od swoich rodziców i kiedy dorosną przekażą tę naukę swoim dzieciom. W ten sposób cała ziemia będzie pełna poznania Chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa jak morze wody. Kiedy wszyscy ludzie na całej ziemi będą wierzyć w jednego Pana Boga Jezusa Chrystusa po dopełnieniu swoich dni na tej ziemi w ciele już swoim duchem nie umrą. Zaznaczam  całą stanowczością, że w ciele nikt nie będzie żyć wiecznie. Wiecznie będzie można żyć tylko duchem. Przecież całe zamierzenie Boże zmierza w tym kierunku, aby można było wychować ducha w człowieku na ziemi wraz z jego  Kiedy duch ludzki osiągnie to co zamierzył w swojej mądrości Pan Jezus Chrystus, wtedy namieszka się w ciele tak, że będzie syty swoich dni, wtedy duch opuści ciało, aby dalej spełniać wolę Tego, który go powołał do życia. Ciało natomiast wróci do prochu ziemi, tak jak było na samym początku z prochu ziemi wzięte. Umiłowani bracia i siostry nie dajcie się zwieść żadnymi bajkami, jakie źli ludzie wymyślili, że życie w ciele będzie wieczne. Ci, którzy tak twierdzą są zwodzicielami. W którym miejscu jest to napisane, że w ciele można żyć wiecznie? Albo, że dusza idzie do czyśćca? Wszystko to, co człowiek będąc w ciele uczyni, tylko to się liczy i tylko to jest mu zaliczone. Jeżeli popełni zło, to jest zapisane w księgach, które są kartoteką każdego człowieka i są prowadzone przez aniołów w niebie.
Obj.20,12
I widziałem umarłych wielkich i małych stojących przed tronem i księgi zostały otwarte i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Słowa te nie potrzebują komentarza. Dodać należy tylko , że przed sądem ostatecznym staną tylko i wyłącznie ci, którzy od potopu nie przestrzegali przykazań Bożych, a dotyczy to tych, którzy przykazań nie znali, więc będą sądzeni z tego co robili nie mając takiej świadomości, co jest dobre, a co nie. Ci mają swoje uczynki zapisane w księgach, a kryteria oceny uczynków są w księdze żywota. Jeżeli suma uczynków złych przekracza sumę dobrych, więc taka osoba nie korzysta z księgi żywota. Zakon był nadany narodowi Izraelskiemu i obowiązywał tylko naród Izraelski. Reszta świata do przyjścia Pana Jezusa i do zawarcia nowego przymierza była bez zakonu i ta właśnie reszta świata sądzona będzie na podstawie uczynków, a sam Izrael na podstawie zakonu. Jak już wcześniej wspomniałem zbawionych z Izraela będzie tylko  tysiące. To są ci, którzy śpiewali pieśń Mojżesza a reszta świata od ustanowienia nowego przymierza będzie sądzona na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa, tyczy się to tylko tych, którzy o Panu Jezusie Chrystusie słyszeli. I znów: kto o Panu Jezusie Chrystusie nie słyszał i już nie żyje będzie sądzony na podstawie uczynków. A kto słyszał o Panu Jezusie Chrystusie będzie sądzony z wiary w Pana Jezusa Chrystusa.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego