panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 28

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Sof.3,1 Biada butnemu splamionemu, tyrańskiemu miastu. Pokażcie mi na świecie miasto, które takie nie jest. Kiedy Pan Jezus Chrystus zamierzał zniszczyć Sodomę i Gomorę to sprawiedliwy Abraham uprosił Pana Jezusa Chrystusa, że jeśli znajdzie dziesięciu sprawiedliwych, Sodoma i Gomora nie zostaną zniszczone. Okazało się, że w dwóch miastach nie było dziesięciu sprawiedliwych.
Sof.3,2-4
Żadne miasto nie słucha wołania, nie przyjmuje napomnienia, nie ufa Panu Jezusowi Chrystusowi, nie zbliża się do swojego Boga. Jego książęta są jak lwy ryczące, jego sędziowie jak wilki stepowe, które rano nie mają żeru. Jego prorocy są lekkomyślni i wiarołomni, jego kapłani plugawią to, co święte, pogwałcili zakon. Unieważnili przykazania Boże i tak nauczają ludzi. Pasterze wszystkich wyznań i religii źle nauczają to wcale nie znaczy, że ludzkość nie jest winna. Jeżeli umiesz czytać, to przeczytaj i powiedz temu, który nie umie czytać, powiedz mu prawdę co pisze Pismo Święte, że zamiast czekać na przyjście Pana Jezusa Chrystusa to trzeba szybko odwrócić się od swego postępowania i zacząć oddawać cześć Panu Jezusowi Chrystusowi: tak jak to jest mu miłe, a to przez dobre uczynki i miłość do bliźniego. Cierpliwość Pana naszego Jezusa Chrystusa już się kończy, a tym samym czas łaski. Łaska Pana Jezusa Chrystusa trwa już prawie dwa tysiące lat i dlatego cierpliwość Jego kończy się.
Iz.61,1-2 Duch Wszechmocnego Pana Jezusa Chrystusa nade mną,, gdyż Pan Jezus Chrystus namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie (jeńcom zamkniętym w wyznaniach i religiach) a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok Łaski Pana Jezusa Chrystusa i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych.
Hebr.3,7-8
Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni!
Hebr.3,12-15
Drodzy, umiłowani bracia: Baczcie, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Pana Jezusa Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada: Dziś jeśli głos Jego (Pana Jezusa Chrystusa) usłyszycie nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Przyjście to jest dzień Pański.
Am.5,18
Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana Jezusa Chrystusa (czyli Jego przyjścia). Na cóż wam ten dzień Pana Jezusa Chrystusa? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością.
Sof.3,8
Dlatego oczekujcie dnia mówi Pan Jezus Chrystus, w którym wystąpię jako oskarżyciel. Bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. Za jeden tylko grzech, cała ludzkość winna jest śmierci, tu przypomnę, że wszystko, z czego człowiek korzysta, od powietrza, światła, wody, wyżywienia i wszelkich minerałów oraz ziemi, po której stąpamy, to wszystko jest własnością Pana Jezusa Chrystusa więc dał tę ziemię ludzkości w dzierżawę. Dał nam też przykazania, dzięki którym możemy współżyć w sprawiedliwości. Dał też nadzieję na życie wieczne. Przyszedł na ten swój świat i ubrał się w ciało ludzkie, aby własną krwią poświadczyć wszystkim ludziom, że człowiek, który spełniał kryteria jest mu bardzo drogi. A ludzkość? Dwie trzecie w ogóle nie zna Pana Jezusa Chrystusa, a ta jedna trzecia, chociaż zna, to ma Pana Jezusa za nic, bo nawet nikomu przez gardło nie może przejść Pan Jezus, a cóż dopiero przykazania, czy wiara w Pana Jezusa Chrystusa w jedynego Wszechmogącego Boga.
Jan1,11
Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli (lecz ukrzyżowali Go).
Jan3,35
Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. Nikt tu nie ma wątpliwości, że Ojciec to Bóg, czyli Bóg miłuje Syna i wszystko oddaje w Jego ręce. Natomiast Bóg jest Duchem czyli Duch Święty miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce, a, że Duch to Rozum, Umysł to znaczy, że Umysł Święty miłuje postać, w której mieszka i wszystko oddał w ręce tej postaci. Łatwiej to zrozumieć na przykładzie nas samych,  czytamy: miłuj bliźniego swego jak siebie samego bo logiczne jest, że nikt sobie krzywdy nie zrobi czyli siebie miłuje każdy najbardziej, dlatego taką otrzymaliśmy wskazówkę abyśmy miłowali innych ludzi jak siebie samych.
Jan3,36
Kto wierzy w Syna ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. A teraz przedstawię grzech ludzkości, który nie może być wybaczony.
Jan16,8-9
A On, Duch Święty, gdy przyjdzie przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie.
Iz.51,6 Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole! Gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary, lecz moje zbawienie będzie wieczne, a moja sprawiedliwość nie ustanie. Nie będzie ucieczki z tej ziemi, nikt nie zachowa swego życia z powodu swojej winy.
Am.9,2-3
Choćby się przedarli do samego Szeolu, wyciągnę ich stamtąd moją ręką, a choćby się wdrapali na niebiosa ściągnę ich stamtąd w dół. A choćby się ukryli na szczycie Karmelu wyśledzę ich tam i wyciągnę, a choćby się ukryli przed moimi oczyma na dnie morza i tam nakażę wężowi, aby ich kąsał.
Iz.28,22
Teraz więc nie drwijcie, aby nie zacieśniły się wasze więzy, gdyż słyszałem od Wszechmocnego Pana Jezusa Chrystusa Boga Zastępów, że postanowiona jest zagłada całej ziemi. Tak więc przyjście Pana Jezusa Chrystusa to zagłada ludzkości. A to co teraz powiem będzie zaskoczeniem dla niejednego, kto to przeczyta a mianowicie: Przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa nastąpiło dwa tysiące lat temu. W dniu pięćdziesiątnicy, kiedy przyszedł na ziemię jako Duch Święty i w innej postaci tu na ziemi już nigdy nie będzie. Trzeba zrozumieć, żeby przyjść to musiał najpierw wyjść z ciała tak też ło:
Jan16,7
Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę poślę Go do was.
Jan14,16-20
Ja prosić będę Ojca (Ducha mego) i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Tak długo jak będzie istnieć ludzkość, tak długo będzie Pan Jezus Chrystus swoim Duchem Świętym tu na ziemi. Nie muszę przypominać, że Pismo wyraźnie mówi: „Niebo jest tronem moim, a ziemia jest podnóżkiem stóp Jego". Tak więc Pan Jezus Chrystus przysłał nam swego Ducha Świętego. Ducha Prawdy, którego świat (czyli ludzkość) przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna. Wy Go znacie umiłowani i drodzy bracia, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was (Duchem Świętym, Myślą Świętą, Rozumem Świętym). Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim (w Duchu moim) i wy we mnie (czyli w Duchu Chrystusowym), a Ja w was (a Pan Jezus Chrystus swoim Duchem Świętym, Rozumem Świętym, Myślą Świętą w was)
Mat.28,19-20
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody chrzcząc je nauką w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja Jestem z wami (swoim Duchem Świętym) po wszystkie dni aż do skończenia świata.
Mat.24,25-27
Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli: Oto Pan Jezus Chrystus jest na pustyni - nie wychodźcie, oto jest w kryjówce - nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego (w wiadomości).Tak, to jest zaskoczeniem  wielu, wiadomość o tym , że dawno przyszedł tylko ludzkość Go nie poznała, a teraz ta wiadomość lotem błyskawicy obiegnie świat i każdy się dowie o przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa, które miało miejsce przed wiekami. Powie wtedy ktoś, to jak trzeba zrozumieć:
Mat.24,3 Powiedz nam kiedy się to stanie (pytali uczniowie) i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Pytanie powinno brzmieć: Jaki będzie znak Twojej obecności i końca ludzkości? Wszędzie tam, gdzie w naszych przekładach użyto wyrazu „przyjście”, w oryginale greckim występuje wyraz „porousia”, co znaczy dosłownie „obecność” i w takich tekstach Pisma Świętego jak:
Mat.24,27; 37 i 39
oraz 1Kor.15,23; 1Tes.2,19; 3,13; 4,15; 5,23; 2Tes.2,1; Jak.5,7-8; 2Piotr.3,4 zamiast wyrazu „przyjście" należy oddać „podczas obecności". Oddanie właściwym użyciem słowa łumaczonego tekstu daje nam właściwe zrozumienie Świętej Myśli czego tłumacze Biblii nie zrobili doprowadzając do błędnej nauki m.in. o ponownym przyjściu Zbawiciela Pana Jezusa w postaci. Podam przykład.:
1Kor.3,16
Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was. Tu na pewno prawidłowo jest oddany tekst.
Ef.5,23
Bo mąż jest głową żony jak Pan Jezus Chrystus Głową kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Widać jasno z tych przykładów, że tłumacze według własnych potrzeb użyli odpowiednika słowa, aby dopasować Biblię do własnego sposobu myślenia. I tak nabudowali kościołów i żeby te kościoły z kamienia wybudowane ręką ludzką miały znaczenie biblijne przekręcono wyraz „świątynia” na wyraz „kościół”. Żeby te słowa miały pokrycie biblijne przytoczę:
Dz.17,24
(B. Gdańska)Bóg, który uczynił świat i wszystko co na nim, Ten będąc Panem nieba i ziemi nie mieszka w kościołach ręką uczynionych. Nie muszę nikogo przekonywać, że gdziekolwiek nie ma Ducha Świętego, Ducha Pańskiego, tam na pewno jest duch Jego przeciwnika tj. diabła. Na ten temat będzie oddzielne wyjaśnienie. Powracając do tematu „przyjścia”, to nie ja mam przekonać, że Pan Jezus Chrystus jest obecny swoim Duchem Świętym na ziemi, to właśnie Duch Święty, Duch Prawdy, Duch Chrystusowy przekonuje tych, którzy są Jego.
Jan6,44
Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec (Duch mój), który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę (tu powinno być oddane słowem „wzbudzę") w dniu ostatecznym.
1Kor.2,10
Albowiem nam objawił to Pan Bóg Jezus Chrystus przez Ducha, gdyż Duch Jego bada wszystko nawet głębokości Boże. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie Pismo mówi, że święci świat sądzić będą. Jeżeli tak jest postanowione to tak będzie na pewno i nikt tego już nie zmieni. A odbędzie się następująco: Na głos trąby wszystkie owce Pańskie wyjdą ze wszystkich wyznań i religii i świata. Wyjdą i ogłoszą światu tą ewangelię o Królestwie Bożym czyli Pańskim, Chrystusowym. A kiedy złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój, zwycięży i zabije ich. I tu dopiero wyjaśni się proroctwo zapowiedziane na samym początku.
1Moj.3,15
I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między twoim potomstwem (diabelskim), a jej potomstwem (ludem Bożym).Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Kiedy zwierzę stoczy bój z ludem Bożym, więc zgodnie z planem zabije cały lud Boży i to będzie ugryzieniem w piętę. W ten sposób Pan Jezus Chrystus przekona się, kto jest naprawdę Jego. Kto jest gotów położyć życie dla wiary i sprawiedliwości. Dla wiary w Niego tj. Pana Jezusa Chrystusa i sprawiedliwości, bo wiara i uczynki godne ucznia Pańskiego poczytane są za sprawiedliwość. Teraz kochani zrozumiecie, co znaczą słowa:


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego