panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 21

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Łuk.21,6-9Przyjdą dni kiedy z tego co widzicie nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. Zapytali go mówiąc: Nauczycielu! Kiedy więc to będzie i jaki będzie znak gdy to nastąpi? On zaś rzekł: Baczcie by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim mówiąc: Ja jestem i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi! (bo głoszenie zacznie się dopiero po zburzeniu „ściany płaczu” ostatniego fragmentu świątyni). Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach (w Izraelu) nie lękajcie się; to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Pozostał ostatni tydzień z 70 lat wyznaczonych, czas głoszenia ewangelii i spustoszenia. Zburzenie muru było już zapowiadane przez proroków dawnymi czasy, muru w którym pokładają nadzieję, ci którzy w zakonie szukają usprawiedliwienia. Bardzo będą zawiedzeni kiedy mur zostanie zburzony i odebrana zostanie ich ostatnia nadzieja. Gdzie włożą swoje prośby, gdzie ulokują swoje skargi i żale? Nie słuchali proroków w dawnych czasach i teraz nie posłuchają a resztka rozumnych Bożych Żydów niech słucha co Duch mówi do zboru:
Łuk.19,41-44
A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim mówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego.
Ez.24,25-27
A ty, synu człowieczy w dniu, w którym Ja im zabiorę ich gród warowny, ich radość i chlubę, rozkosz ich oczu i ukochanie ich duszy, ich synów i ich córki. W tym dniu przyjdzie do ciebie uchodźca aby przynieść ci wieść. W tym dniu otworzą się twoje usta przed uchodźcą i przemówisz i już nie będziesz niemy. Będziesz dla nich znakiem i poznają, że Ja Jestem Królem Izraela Panem i Zbawicielem.
Ez.33,21-33
W dwunastym roku naszego wygnania, piątego dnia dziesiątego miesiąca przybył do mnie uchodźca z Jeruzalemu z wieścią, że miasto zostało zdobyte. A wieczorem w przededniu przybycia uchodźcy była nade mną ręka Pana Jezusa i (Pan) otworzył moje usta, zanim ów przybył do mnie następnego dnia rano; tak więc otworzył moje usta i już nie byłem niemy. I doszło mnie słowo Pana Jezusa tej treści: Synu człowieczy, mieszkańcy tych ruin w ziemi izraelskiej mówią tak: Abraham był jeden a jednak wziął w posiadanie tę ziemię, nas zaś jest wielu, nam więc dana jest ta ziemia w posiadanie. Dlatego mów do nich: Tak mówi Wszechmocny Król Izraela: Jadacie z krwią, podnosicie swoje oczy na swoje bałwany i rozlewacie krew - i wy mielibyście posiadać tę ziemię? Polegacie mocno na swoim mieczu, popełniacie obrzydliwości, każdy hańbi żonę swojego bliźniego - i wy mielibyście posiadać tę ziemię? Tak mów do nich: Tak mówi Wszechmocny Król Izraela: Jakom żyw, że ci, którzy mieszkają w ruinach padną od miecza a tego, który jest na otwartym polu wydam zwierzętom polnym na pożarcie, ci zaś, którzy są w warowniach i jaskiniach zginą od zarazy. I obrócę kraj w pustynię i pustkowie tak że skończy się dumna jego potęga i opustoszeją góry izraelskie, tak że nikt nie będzie tamtędy przechodził. I poznają, że Ja Jestem Królem Izraela, gdy obrócę kraj w pustynię i pustkowie za wszystkie ich obrzydliwości, których się dopuścili. A o tobie, synu człowieczy twoi rodacy rozprawiają pod ścianami i w drzwiach domów mówiąc jeden do drugiego, brat do brata: Nuże, chodźcie i słuchajcie co za słowo wychodzi od Pana Boga Izraela. I przychodzą do ciebie gromadnie jak lud na zgromadzenie, siadają przed tobą, słuchają twoich słów lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, przytakują im lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. I oto ty jesteś dla nich jak piewca miłości z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni: oni wprawdzie słuchają twoich słów lecz według nich nie postępują (a wy umiłowani bądźcie wykonawcami słowa a nie słuchaczami oszukującymi samych siebie) A gdy to się spełni - a spełni się niechybnie - wtedy poznają, że prorok Pana Jezusa Chrystusa był wśród nich.
Łuk.21,12-19
Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień, i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Weźcie więc to sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. A będą was wydawać i rodzice i bracia i krewni i przyjaciele i zabijać niektórych z was i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego mówi Pan Jezus Chrystus, lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze (życie aby oddać je we właściwym czasie za wiarę a nie przypadkiem albo przez czynione zło). Dlatego wiedząc o tym wszystkim, znając czas postępujcie roztropnie synowie Jakuba. Życie jest najcenniejsze, nie kamień, złoto czy srebro. Nie ma większej miłości jak kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich a przyjacielem jest każdy kto wypełnia wolę Ojca Świętego Pana Jezusa, który dokonuje odkupienia Izraela.
Łuk.21,21-36
Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Gdyż dni te to dni odpłaty aby się wypełniło wszystko co jest napisane (wypełni się widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone)
Dan.9
Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni; będzie bowiem wielka niedola (wielki ucisk) na ziemi i gniew nad tym ludem (przypieczętowany grzech i zmazana wina Dan.9) i padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan aż się dopełnią czasy pogan (aż do końca tygodnia). I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą ( ujrzą świętych, w których będzie Duch Chrystusowy). A gdy się to zacznie dziać wyprostujcie się i podnieście głowy swoje gdyż zbliża się odkupienie wasze. I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa; gdy widzicie, że już puszczają pąki sami poznajecie iż lato już blisko. Tak i wy gdy ujrzycie, że to się dzieje wiedzcie iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie (70 wyznaczonych lat) a wszystko to się stanie (Dan.9,24) Niebo i ziemia przeminą ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Panem Jezusem Chrystusem. Tak drogi bracie z Jakuba kiedy ujrzysz, że drzewa wypuszczają pąki i że lato już blisko zważ iż nadchodzi pora kiedy to zniesiona zostanie codzienna ofiara po to by rodowity Izrael mógł stać się współdziedzicem Królestwa Bożego inaczej Duchowego nie z tego świata ale z nieba, aby przez bramy wszedł do miasta Pana Boga Żywego do Jeruzalem Duchowego. Pamiętając, że nie byłoby to możliwe gdyby stał jeszcze stary przybytek i składane byłyby ofiary, które nie mogą przywieść do doskonałości w myśleniu i miłości. Świątynia zostaje odbudowywana ale jest to świątynia żywa są to ci, w których jest Duch Chrystusowy. Dlatego proroctw nie lekceważcie:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego