panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 29

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Jan14,6 Ja Jestem Droga, Prawda i Żywot. Nikt nie może wiedzieć, że tylko taką drogą można otrzymać to wszystko co obiecał nam nasz Pan. Kiedy do swoich uczni Pan Jezus Chrystus powiedział: Drogę znacie, a Ja idę przygotować wam miejsce. Nie rozumieli z początku tego uczniowie Jego. Wy natomiast umiłowani już wiecie i drogę znacie. A teraz druga strona medalu; kiedy zwierzę stoczy z ludem Bożym bój i zwycięży i zabije cały lud Boży to po upływie trzech i pół dnia wstąpi w nich, w cały lud Boży, który przez zwierzę był zabity Duch Boży, Duch Pański Chrystusowy, wtedy staną na nogi swoje i na oczach swoich prześladowców wstąpią do nieba. I wtedy wraz z nimi wstąpi Duch Pański Chrystusowy. Natomiast na ziemi zostaną przeciwnicy Pana Jezusa Chrystusa i wtedy nastąpi to prawdziwe przyjście świętych wraz z Duchem Pana naszego Jezusa Chrystusa by dokonać sądu nad bezbożnymi. A kiedy dokonają tego dzieła będą jeszcze panować przez tysiąc lat. Kiedy święci Pańscy dokonują sądu nad bezbożnymi wtedy spełnią się słowa „a ono zdepcze ci głowę”. Gdyż zabicie ludu Bożego, który za chwilę zmartwychwstanie jest to tak, jak ugryzienie w piętę. Tu przypomnę, że Ojciec nasz Pan Jezus Chrystus wszelki sąd przekazał swojemu synowi, synowi człowieczemu. I tak jak Sam Pan Jezus Chrystus był na ziemi w ciele ludzkim jako wyciągnięte Ramię tak samo żywa świątynia będzie tym wyciągniętym ramieniem:
Iz.51,4-5 Zwróć na mnie uwagę mój ludu i słuchaj mnie mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje, a moje ramiona będą sądzić ludy; wyczekują mnie wyspy, tęsknie wyglądają mojego ramienia. Jest oblubienicą, małżonką, ludem Bożym. I wszelka władza na ziemi jest przekazana ludowi świętych Najwyższego.
Ps.110,2
Berło mocy twojej ześle Pan Jezus Chrystus ze Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich! Tu należy przypomnieć
Dan.2,44
Za dni tych królów, Pan Jezus Chrystus Bóg niebios stworzy Królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a Królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Najpierw wyjaśnię: za jakich królów to się stanie? Za królów G.7. Jest to koalicja, siedem najbogatszych państw świata: Niemcy, których śmiertelna rana została wygojona (zjednoczenie NRD), Francja, Anglia, Kanada, Włochy, Stany Zjednoczone Am. i Japonia. A jeżeli zniszczy i usunie te królestwa, a samo ostoi się na wieki, to nie muszę nikogo przekonywać, że chodzi o Królestwo wiekuiste Pana naszego Jezusa Chrystusa. To właśnie ono panuje już wśród nieprzyjaciół. Natomiast koalicja G. 7 jest ostatnią formą rządów pogańskich na tej ziemi. Tak jest pogańskich.
Oz.8,4 Powołują królów, lecz beze mnie, ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. I tym samym bez aprobaty Pana Jezusa Chrystusa. I z tej prostej przyczyny są to rządy pogańskie. Do tematu należy przytoczyć:
Ks.Mądr.6,2-5 Nakłońcie ucha, wy co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana Jezusa Chrystusa otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowania. On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Będąc bowiem sługami Jego Królestwa nie sądziliście uczciwie, ani żeście prawa nie przestrzegali, ani żeście poszli za wolą Pana Boga. Przeto groźnie i rychło natrze On na was, będzie bowiem sąd surowy nad panującymi. Tak więc, żeby Pan Jezus Chrystus mógł przyjść musi najpierw odejść, a odejdzie w tych zmartwychwstałych ludziach. Następnie pośle swoich świętych by dokonali sądu nad ziemią i święci przyjdą wraz z Duchem Chrystusowym. Tu trzeba pamiętać, że Pan Jezus Chrystus nigdy już nie przyjdzie widzialnie na ziemię. Po to stworzył ludzi, aby się nimi posługiwać; lud Boży, małżonka Baranka jest tak jak w małżeństwie, żona została stworzona jako pomoc mężowi. Głową jest mąż, pomocą jest żona. I tu podobnie, Głową jest Pan Jezus Chrystus Bóg Wszechmogący, a żoną jest świątynia jako pomoc wiecznie żyjąca, gdyż inaczej Pan Jezus Chrystus musiałby wielokrotnie się żenić i za każdym razem składać ofiarę z siebie. A teraz podam dwa przykłady przyjścia opisane w Nowym Testamencie.
2Tes.1,5-10
Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Pana Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. A wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa . Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy w Niego uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Właśnie, kto jest w stanie dać wiarę świadectwu, które składam o jedynym Panu wszechświata Jezusie Chrystusie? Tak jak napisał Izajasz, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie w ogniu, potwierdza nam to samo Paweł. Ludzie, którzy mają zginąć ujrzą ogień, a nie Pana Jezusa .O tym samym mówi Jan.
Obj.16,8- 9
A czwarty wylał czaszę swoją na słońce; i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Pana Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by Mu oddać chwałę. Następne dwa przykłady, gdzie autorzy mówią o wymierzaniu kary, natomiast o ogniu już nie wspominają.
Judy14-15
Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy. Z tego wiersza wynika, że ktokolwiek tylko mówi przeciw Panu Jezusowi Chrystusowi nie ujdzie kary śmierci.
Mat.25,31-33 A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w Chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej Chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swej prawicy, a kozły po lewicy. Drodzy bracia nie muszę was przekonywać, że to jest przenośnia, bo gdzie jest takie miejsce, gdzie można zgromadzić całą ludzkość? Albo gdzie Pan Jezus Chrystus ma zasiąść na szczerym polu, czy w jakimś budynku? Albo czy możemy sobie wyobrazić czas potrzebny do sprawiedliwego osądzenia każdego z sześciu milionów ludzi przez jedną osobę? Pan Jezus powiedział: Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. Głosem tym są święci Jego, są ręką Jego, ramieniem wyciągniętym Jego.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego