panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 16

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

1Jana2,25-29 A obietnica, którą Sam Pan Jezus Chrystus nam dał, to żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą (obiecując żywot wieczny od kogoś innego np. od jehowy), ale to namaszczenie które od Niego otrzymaliście pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz dzieci, trwajcie w Nim (tj. w Panu Jezusie Chrystusie), abyśmy, gdy się objawi mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy kto postępuje sprawiedliwie z Niego się narodził.
1Jana3,1-3
Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec (nasz Pan Jezus Chrystus), że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani: teraz dziećmi Bożymi jesteśmy (gdyż mamy Ojca Pana Jezusa Chrystusa), ale jeszcze się nie objawiło czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi (Pan Jezus Chrystus) będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak  On jest czysty. Umiłowani, chcę przez to powiedzieć, że każdy kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa ma Ojca i Boga i Pana wszechrzeczy. Sam człowiek natomiast może być synem Bożym tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana i Boga Jezusa Chrystusa i tym samym staje się dziedzicem tego wszystkiego co posiada nasz Ojciec Niebiański Pan Jezus Chrystus. A ponieważ Ojciec nasz, Pan Jezus Chrystus jest nieśmiertelny, to też wszyscy ci, którzy w Niego wierzą dziedziczą po swoim Ojcu nieśmiertelność, władzę nad wszystkim pod całym niebem.
1Kor.15,27-28
Wszystko bowiem Pan Jezus Chrystus poddał pod stopy syna swego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że Pan Jezus Chrystus siebie nigdy nikomu nie poddał, bo jest Ojcem wszystkich, nieśmiertelny. A kiedy syn Boży, czyli człowiek  Panu Jezusowi Chrystusowi doprowadzi do poddania całą ludzkość do jedności wiary w Pana Jezusa Chrystusa, wtedy sam siebie podda Temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg Pan Jezus Chrystus był wszystkim we wszystkich.
Rzym.1,5 Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Pana Jezusa Chrystusa przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Aby za tysiąc lat cała ziemia była pełna poznania Chwały Pana Jezusa Chrystusa, aby już nikt nie musiał uczyć swego ziomka: Poznaj Pana Jezusa Chrystusa i aby poznanie Pana Jezusa Chrystusa było tak pełne jak morze wody i żeby był poznany na całej ziemi:
Ef.4,5-6 Jeden Pan Jezus Chrystus, jedna wiara w Pana Jezusa Chrystusa i jeden chrzest Duchem Chrystusowym, czyli Świętym. Jeden Bóg Pan Jezus Chrystus Ojciec nas wszystkich, który jest ponad wszystkimi przez wszystkich i we wszystkich swoim Duchem Świętym. A, że wszystko przekazał wiernym swoim to kazał swoim Duchem Świętym tak zapisać:
Dan.7,18
Lecz potem Święci Najwyższego otrzymają Królestwo i posiądą Królestwo na wieki wieczne.
Dan.7, 27 Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą  ludowi Świętych Najwyższego. Jego Królestwo jest Królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu,(to znaczy temu Królestwu) będą służyć i jemu będą poddane. W tym miejscu należy się upewnić, czy Królestwo Boże, o którym mowa wyżej, jest naprawdę Królestwem Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2Piotr1,10-11
Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do Wiekuistego Królestwa Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A zatem Królestwo Pana naszego Jezusa Chrystusa jest nie przejściowe, jak niektórzy ludzie myślą, ale jest wiekuiste, to znaczy nigdy nie skończone. Izajasz tak to zapisał:
Iz.9,5-6
Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu (i wierni Temu Synowi) nazwą Go: Cudowny Doradca (wcześniej to wyjaśniałem) Bóg Wszechmocny. Ojciec Odwieczny, Król Pokoju. Potężna będzie władza (sprawowana przez Świętych Najwyższego) i pokój bez końca na tronie Dawida i w Jego Królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Jezusa Chrystusa Boga Zastępów niebiańskich. Powie ktoś, dlaczego to właśnie Pan Jezus Chrystus jest Panem Bogiem Zastępów niebiańskich? Odpowiedź jest w:
Kol.1,15-16
On to jest Pan Jezus Chrystus obrazem, czyli osobą, czyli postacią Boga niewidzialnego, Boga, który jest Duchem Świętym. Ten to Duch Święty zrodził sobie postać, w której to postaci zamieszkał, dlatego ta postać jest pierworodną wobec wszystkich stworzeń. Ponieważ w Nim tj. w Duchu Świętym, który wypełnia wszechświat, wszystko zostało stworzone, wszystko co jest w niebie i wszystko co jest na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Pana Jezusa Chrystusa zostało stworzone, wszystko też dla Jego Chwały zostało stworzone. Ponieważ Sobie do usługiwania stworzył aniołów i ich zwierzchników, dlatego jest ich Panem i Bogiem wszystkich Zastępów niebiańskich.
Mat.25,31
A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w Chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej Chwały. Teraz należy przytoczyć potwierdzenie nieśmiertelności Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Obj.1,17-18
Toteż, gdy Go ujrzałem padłem do nóg Jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się! Jam Jest pierwszy i ostatni. I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Tu nikt nie może mieć wątpliwości, że to mówił Pan Jezus Chrystus. Tylko Pan Jezus Chrystus ma władzę nad śmiercią i piekłem i nikt inny, ani w niebie, ani na ziemi, bo wystarczy przeczytać
Obj.5,3
I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Odpowiedź nasuwa się sama, jeżeli ktoś posiada wszechmoc, więc dla tej osoby nie istnieje nieśmiertelność, czy niemożność np. mógł będąc nieśmiertelnym oddać życie. Z powyższych tekstów jasno wynika, że tą Osobą Wszechmogącą jest Pan Jezus Chrystus  teraz , czy syn (tu chodzi o człowieka), również dziedziczy po swoim Ojcu Panu Jezusie Chrystusie to wszystko, to znaczy nieśmiertelność, wszechmoc, chwałę, oraz władzę? Paweł kiedy zrozumiał cały zamysł Pana naszego Jezusa Chrystusa tak się wypowiedział:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego