panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 36

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Dan.7,27 Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem, będą przekazane ludowi świętych Najwyższego Boga Pana Jezusa. Jego Królestwo jest Królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Czy można zlekceważyć te słowa obietnicy, które świadczą, że synowie Boży posiądą Królestwo na wieki. Zada ktoś pytanie: W jaki sposób posiądą? Posiądą wtedy, gdy osiągną męską doskonałość. Doskonałość duchową i dorosną do wymiarów pełni Chrystusowej, do pełnego zrozumienia prawdy, do poznania tajemnicy Ducha Świętego, którą jest Zbawiciel w ciele ziemskim, w Nim ukryte są wszelkie skarby duchowe tj. mądrości i poznania. Posiądą Królestwo Duchowe jeśli uwierzą w Pana Jezusa sprawcę zbawienia wiecznego i pozwolą, aby zamieszkał w nich. Ale to nie wszystko, gdyż posiądą Królestwo Duchowe dopiero wtedy, gdy dzięki Duchowi Pana Jezusa, który będzie w nich razem z braćmi duchowymi utworzą świątynię żywą dla Boga żywego. To jest dziedzictwo wieczne. Pomyślmy: Jeśli Bóg Ojciec Święty jest Duchem Świętym to syn dziedziczy po swym Ojcu Świętym Ducha Jego Świętego. Nie może być inaczej. Jeśli Duch Święty jest niewidzialny to i Jego Królestwa nie można zobaczyć. Jeśli Duch Święty jest Osobowością Świętą to Jego syn również jest osobowością uświęconą, gdyż zrodzoną z Umysłu Świętego. Toteż mówi „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty”. Jeśli Bóg Ojciec Święty Pan Jezus Chrystus jest nieśmiertelny, to syn podobnie jak Ojciec staje się nieśmiertelny, otrzymuje w dziedzictwie wieczność czyli żyć będzie wiecznie. Duchy, które cechują się miłością, bezwzględnym posłuszeństwem, sprawiedliwością, pokojem i mające radość. One będą panować z Ojcem Świętym Panem Jezusem Chrystusem. Przytoczę słowa:
Obj.21,5-8
I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię! I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe! I rzekł do mnie: Stało się! Jam Jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. W tym momencie śmieją się tylko ci, którzy oszukują siebie i innych, że kary za zło nie ma. Umiłowani bojaźń jest początkiem właściwego poznania. Każdy człowiek cierpiał chociaż raz psychicznie i fizycznie, wiemy więc, że często cierpienie psychiczne może być silniejsze od bólu fizycznego, wtedy człowiek może uciekać w alkohol, narkotyki, a nawet ucieka w śmierć, popełniając samobójstwo śląc, że uśmierzy udrękę umysłu.
1Piotr.4,17-18
Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego; a jeśli zaczyna się od dzieci Bożych, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik, gdzież się znajdą? Jak ujdą przed sądem i żarliwością gniewu Jego? Tak! Pan Jezus rozpoczyna sąd od domu Bożego, inaczej od swoich dzieci. Dlaczego? Gdyż przez świętych swoich świat sądzić będzie.
1Kor.6,2-3
Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli, wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Aby stać się sędzią sprawiedliwym należy samemu być osądzonym. W tym miejscu muszę poruszyć trzy kwestie z tym tematem związane: Utwierdzić wybranych, że Pan Jezus jedynie jest Sędzią Sprawiedliwym, który ma prawo sądzić żywych i umarłych. Żywi są to dzieci, które w sobie mają życie wieczne przez wiarę. Umarli to dzieci diabelskie, które pozostały w ciemności, pozostały w śmierci i nie zbliżają się do Pana Jezusa bo ich uczynki są złe. Drugi temat dotyczy sądu ludu Bożego; w jaki sposób się dokonuje i kiedy. Dowiemy się także w jaki sposób Pan Jezus osądzi wielką wszetecznicę, czyli wszystkie religie i wyznania, organizacje utworzone przez ludzi, zwodzące prostaczków. Dowiemy się co stanie się z ludźmi bezbożnymi, polegającymi na sobie, którzy zapomnieli o Stwórcy. Pan Jezus Sędzią Sprawiedliwym! Jeden może być Sędzia, tak jak jeden Król w Królestwie, jeden Pan Bóg w niebie. Nie może być inaczej i nie jest! Każdy powinien tę myśl sobie wziąć do serca, gdyż Pan Bóg nie chce, aby człowiek miał innych bogów ócz Niego. Pan Jezus jest Bogiem Prawdziwym, Świętym, Stwórcą wszystkiego; jest Ojcem Świętym, Panem, Królem, Zbawicielem, jest także Sędzią wszystkich stworzeń. Świadczę o tym, że to jest prawda, oparta na słowach Pana Jezusa, proroków i apostołów.
Obj.15,3-4 Wielkie i dziwne są dzieła Twoje Panie Boże Wszechmogący; Sprawiedliwe są drogi Twoje Królu narodów. Któż by się nie bał Ciebie Panie Jezu, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie Jesteś Święty; toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Tak! Panie Jezu przyjdą narody i oddadzą Ci pokłon i uwielbią Twoje imię i zobaczą Sprawiedliwość Twoją.
Obj.19,1-2
Alleluja! Zbawienie i chwała i moc Panu Jezusowi Bogu naszemu. Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Weźmy do serca te słowa i nie żyjmy ułudą tych, którzy myślą, że nie będą osądzeni i liczą na miłosierdzie. Pamiętajmy, że Pan Bóg za dobre wynagradza, ale za zło karze. Nagrodą jest życie wieczne, a zapłatą za zło jest śmierć, inaczej mówiąc wieczne cierpienie umysłu.
Przyp. Sal.2,1-7;
Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu. Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność. Jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych (Prawda o Panu Jezusie była ukryta). Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana Jezusa i uzyskasz poznanie Ducha Świętego (Myśli Bożych). Gdyż Pan Jezus daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Pan Jezus zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie.
21-22
Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienaganni pozostaną na niej; Lecz bezbożni zostaną z ziemi wytraceni, a niewierni z niej wykorzenieni.
Przyp. Sal.9,10
Początkiem mądrości jest bojaźń Pana Jezusa, a poznanie Jego Ducha Świętego
to rozum. Trzeba się bać Pana Boga, Stwórcy, Króla. Któż z nas nie boi się zwierzchności, czy to w domu ojca, czy to w szkole nauczyciela, czy w pracy- dyrektora? Jeżeli jest taka osoba to brak jej rozumu. Brak rozumu wszystkim ludziom, którzy nie mają bojaźni przed karą i gniewem Pana Jezusa Sędziego żywych i umarłych.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego