panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 44

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Ps.34.20-23 Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan Jezus wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złamie (bez Jego woli). Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan Jezus wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają.
Przyp. Sal.20,30
Krwawe rany oczyszczają złośnika, a ciosy głębię wnętrzności. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę, jest ona bowiem na służbie u Pana Jezusa tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz ust nosi, wszak jest sługą Pana Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie
Rzym.13,3-5. Rzym.13,7 Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. Co to znaczy? Znaczy, że prawo występowania w sprawach wiary w Pana Jezusa Chrystusa w zborach żych mają tylko ci, którzy służbę pełnią rzetelnie
1Tym.3,13.
Jeśli napomina się w jakiejś sprawie to samemu trzeba być nienagannym pod tym względem.
Mat.7,2-5
Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku! Wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Ważne jest, żeby miłosierdzie górowało nad sądem! Aby wszystko odbywało się w porządku i miłości. Aby ci, którzy są w zborach starszymi utrzymali porządek, bacząc aby nikt z braci za złe, nie oddawał złem, żeby nikomu nie działa się krzywda. Aby nie było szemrania i powątpiewania, bo to prowadzi do buntu, a bunt rodzi śmierć ducha i oddalenie od Oblicza Pana Jezusa.
Hebr.10,28-30 Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznań dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Pana Jezusa podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył Ducha łaski! Znamy przecież Tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, oraz: Pan Jezus sądzić będzie lud swój!
Jak.2,8-13
Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo Pan Bóg, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: nie zabijaj, jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. (wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić 1Kor.6,12). Nad tym, który, nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem.
Gal.5,24-26
A ci, którzy należą do Pana Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy (roztropnie). Nie bądźmy chciwi próżnej chwały jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.
Fil.2,2-4
Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to co jego, lecz i na to, co cudze.
Fil.2,5-8
Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Panu Jezusie. Który chociaż był w Postaci Bożej nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu (aby nie obdarzono syna człowieczego chwałą. Ale Boga tj. Ducha Świętego Króla, którego Królestwo jest w niebie. Przyszedł jako człowiek nie dla chwały, tylko aby być sługą i oddać życie). Wyparł się Samego Siebie, przyjął Postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem. Uniżył Samego Siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Tak i my składajmy ciała, życie nasze jako ofiarę żywą, świętą, miłą Panu Jezusowi, bo taka winna być duchowa służba nasza. Bo syn nie może nic czynić sam z siebie, tylko to co widzi u Ojca, mamy naśladować Ojca Świętego Pana Jezusa. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie myślenia swego; abyście umieli rozróżnić co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Duch Święty Pana Jezusa każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Duchu Świętym Zbawiciela, a z osobna członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski: jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany w zborach Bożych stosownie do wiary. Jeśli dar posługiwania, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest starszym, niech okaże gorliwość, kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. (Rzym.12,1-8) Przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi w myśleniu, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie braciom tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Pana Jezusa. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, jaką udziela Pan Jezus, aby we wszystkim był uwielbiony przez imię Pana Jezusa Chrystusa Duch Jego. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen
1Piotr4,7-11.
Umiłowany synu Boży! Wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodnim to znaczy przychodzącym z innego zboru należącego do Boga Pana Jezusa Chrystusa, bez względu z jakiej części świata przychodzą, którzy złożą świadectwo przed zborami o miłości i gościnności twojej i dobrze postąpisz, jeżeli wyprawisz ich w drogę  przystoi przed Bogiem Panem Jezusem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego nic nie przyjmując od pogan. My więc winniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy o Panu Jezusie Bogu naszym
3Jan1,5- 8.
Nie mogę pominąć, że obowiązują wszystkie przykazania i każdy kto omija choćby jedno dopuszcza się uchybienia. Przypominam, że chodzi o zakon wolności, przez który jeśli go uznaliśmy jesteśmy uwolnieni od śmierci i służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery
Rzym.7,6.
Która mówi: Nie wolno! Zakon wolności Pan Jezus wypisał na naszych sercach przez Ducha swego Świętego, któremu dał w nas mieszkanie. Ten to Duch Chrystusowy doskonali naszą kulturę tak iż wiemy i umiemy odróżnić dobre od złego zachowania, umiemy podejmować właściwe decyzje i tak postępujemy żeby to było zgodne z wolą Pańską, stajemy się roztropni, gdyż myślenie wyprzedza nasze wykonanie.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego