panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 13

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Jan17,25-26 Ojcze Sprawiedliwy! I świat Cię nie poznał (że to Ty Jesteś, który mówisz Okażę się kim się Okażę), lecz Ja Cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś w nich była i Ja w nich.
1Kor.12,3
Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie: Niech Pan Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Pan Jezus jest Panem, Adonaj, Wszechwładnym Panem chyba tylko w Duchu Świętym. Skoro więc tylko w Duchu Świętym może człowiek powiedzieć Wszechwładny Panie Jezu Zbawicielu, to wszystko staje się jasne i zrozumiałe, że każdy kto będzie wzywał imienia Wszechwładnego Pana z czcią zbawiony będzie.
Rzym.10,9-13
Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Pan Jezus jest Wszechwładnym Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Umysł Jego Święty wzbudził Go z martwych zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Stary Testament: Każdy kto w Niego wierzy nie będzie zawstydzony Iz.28,16. Nie masz bowiem różnicy między Izraelitą a Grekiem, gdyż jeden jest Wszechwładny Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem kto wzywa imienia Wszechwładnego Pana Jezusa Zbawiciela z czcią zbawiony będzie. Taka wola Pana Boga Króla Izraela, aby z czcią wzywano imienia Jego jak przystało na Władcę.
Jan4,23-24
Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu Świętemu cześć, w duchu i w Prawdzie, bo i Ojciec Święty takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest Duchem Świętym (inaczej Umysłem, Osobowością Osoby Pana Boga Wszechmogącego), a ci którzy mu cześć oddają winni mu ją oddawać w Duchu Świętym
i w Prawdzie, która jest w nich.

1Jana5,13
To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Pana Jezusa Chrystusa abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Teraz kiedy „Okazał się Pan Jezus Chrystusem Wszechwładnym Panem Bogiem Wszechmogącym, Królem Sprawiedliwości, Królem Pokoju, Nieśmiertelnym”, to rozumiemy po co w Starym Testamencie używano tytułów. Bo do tytułu wystarczy dodać imię i wiadomo, kto Jest Panem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, Mojżesza, Jozuego, Dawida, Salomona, Joba, Izajasza, Jeremiasza, Piotra, Pawła i naszym.
Joel.3,5
Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Wszechwładnego Pana Jezusa Chrystusa z czcią zbawiony będzie.
Jer.24,7
I dam im serce, aby mnie poznali, że Ja Jestem Wszechwładny Pan Jezus Chrystus. I będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Świadkowie jehowy, powielili błąd i nadal używają tego przezwiska- jehowa, jahwe, bezczeszcząc imię Pana Jezusa Boga Wszechmogącego. Zdacie z tego sprawę, bo sami to napisaliście w waszej książce: „w przekładzie nowego świata”.
2Moj.20,7
Nie wolno ci używać imienia j h w h twego Boga w sposób niegodny, bo j h w h nie pozostawi bez ukarania tego, kto używa Jego imienia w sposób niegodny. Czyli nie pozostaniecie bez karania! Czy nie wiecie, że tylko głupiec spoufala się z Bogiem? Używacie imienia Władcy, Króla, Pana, Boga, bez umiaru, w sposób niegodny. Rozpowszechniacie książkę, która ma odzwierciedlać prawdę o jehowie i tak się stało. Książka, którą posługują się świadkowie jehowy, aby zwodzić prostaczków, bo tylko oni dadzą się zwieść i oszukać, nosi tytuł „pismo święte w przekładzie nowego świata”, a jakie to święte? Kłamstwo nie może być święte! Obok niej „strażnica” i inne broszurki obnażające tzw. dojrzałość śj, którą się chlubią. W tej książce obelżywe przezwisko jehowa użyto w Nowym Testamencie. Od kiedy nowy testament po śmierci osoby zastępuje się starym? Ta książka jest waszą sromotą i hańbą, którą odsłonił Pan Jezus na oczach całej ludzkości! Dokładnie przecedziliście komara połykając wielbłąda.
Mat.23,24
Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Otrzymaliście klucz domu Dawida
Biblię, aby ludzie czytali i poznali wolę Pana Boga, prawo Boże, imię Boże, bo mając klucz- Biblię można otworzyć drzwi wszelkich tajemnic. Jak jest zapisane:
Iz.45,15-17
Zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela. Zbawicielu! potwierdza B.G.; B.T. Wszyscy oni pospołu będą zawstydzeni i okryci hańbą, z hańbą odejdą wytwórcy bałwanów. Zbawienie Izraela w Panu Jezusie, zbawienie wieczne, nie będziecie zawstydzeni ani nie dostąpicie hańby na wieki wieków. I potwierdzający to werset z Nowego Testamentu.
Kol.2,2-3
Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej to jest Zbawiciela. W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Aby otworzyć umysł na tajemnice zamysłów Osobowości Świętej, trzeba mieć klucz domu Dawida to znaczy Nowy Testament, bez pominięcia Starego. Ludzkość otrzymawszy Biblię otrzymała szansę na jej zrozumienie. Kościół tego nie umożliwiał, wręcz przeciwnie-zamykał dostęp do poznania.
Mat.23,13
Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Pokazaliście ludziom oszustwo kościoła katolickiego i jego postępowanie a co sami zrobiliście? Niczym nie różnicie się od tamtych oszustów, chyba że większą odpowiedzialnością bo komu więcej jest dane to więcej się od niego wymaga, a wy mieliście dostęp do Prawdy. Roznieśliście po świecie Biblię, bo byliście na to przeznaczeni. Pan Jezus wiedział, że nadajecie się do tego, dlatego tak mówi o was Jeremiasz:
Jer.14,10
Tak mówi Pan Jezus o tym ludzie: Tak lubią się wałęsać, swoich nóg nie oszczędzają, ale Pan Jezus nie ma w nich upodobania, wspomina teraz ich winę i nawiedza ich grzechy. Chlubicie się chodzeniem od domu do domu i nie widzicie swojej winy i grzechu. Myślicie, że głoszenie to wasz bilet do raju! Jesteście w błędzie! Ilość godzin głoszenia nie zapewnią człowiekowi nagrody, bo służba Panu Bogu to nie akordowa praca, za którą otrzymuje się zapłatę! Nagrodę można otrzymać z łaski Pana Jezusa Chrystusa, a nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił chodzeniem i ilością godzin głoszenia. Po co chodzić po domach, skoro nie przyjmuje się zainteresowanego w sali królestwa, tylko dlatego, że przyszedł pół godziny wcześniej na zebranie? Czekać trzeba było na dworze i w każdej chwili można było się rozmyślić, a za trzy godziny pukają ś j do drzwi mojego domu. Czy to ma sens? Innym razem odesłano mnie jako zainteresowanego do miejsca mego zamieszkania, bo tam są też ś j, to jest rejonizacja! Czy to ma sens? Wiem, że są różni ludzie, o różnych charakterach, ale w salach królestwa ś j ktoś reprezentuje tę organizację i jest odpowiedzialny za wizerunek, a wygląda to tak jak powyżej opisałem, że organizacji nie zależy na życiu człowieka i to na życiu wiecznym. Także wśród ś j są ludzie gościnni, uprzejmi, którzy umieją poświęcić czas swój bezinteresownie i mam nadzieję, że tacy właśnie otrząsną się i ze snu obudzą do samodzielnego myślenia. Większość członków trzyma się porządku ustalonego przez ludzi a nie porządku Bożego. Odgórnie ustalono 1 godzinę rozmowy, umawianie się na rozmowę, uzgodniony jest temat rozmowy, wszystko zaprogramowane. Czy tak ma wyglądać służba dla Pana Boga Wszechmogącego? Czy słudzy powołani przez Ducha Świętego nie służyli całym swoim życiem, ciałem, umysłem, dając przykład dla nas do naśladowania, korzystając z umiejętności podejmowania właściwych decyzji? Abraham wyszedł ze swego miejsca, także żesz, Noe 40 lat budował arkę, a Piotr czy nie poświęcił całego swojego życia, a Paweł, który sam o tym mówi:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego