panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 3

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Jan20,28-29 Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Pan Jezus: że mnie ujrzałeś uwierzyłeś, błogosławieni, którzy (mnie) nie widzieli, a uwierzyli (tak jak ty, że tylko Ja Jestem Panem i jedynym Bogiem Wszechmogącym). W ten sposób powstała w ortodoksyjnym Izraelu jakby nowa wiara, jakby nowe wyznanie i dlatego zostało przez Izraelitów tak znienawidzone, tym bardziej, że jak doniesienie z Dziejów Apostolskich podaje:
Dz.2,38-41
A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,
a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta odnosi się do was i do waszych dzieci, oraz do wszystkich, którzy są z dala. Ilu ich Pan
(Jezus Chrystus) Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci, którzy przyjęli słowo jego zostali ochrzczeni (Duchem Świętym) i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. Izraelici zobaczyli, że powstaje nowa religia, którą zaczynają nienawidzić zarówno Sadyceusze, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie jak i Faryzeusze. Następuje gwałtowne prześladowanie, następnie mordowanie. A ponieważ Izrael w tamtym czasie jest pod panowaniem rzymskim, wobec tego rzymianie podjudzeni przez przedniejszych w Izraelu wykonują wyroki, mordując w najprzeróżniejszy sposób, jak: ukrzyżowanie i rozszarpywanie przez dzikie zwierzęta, robiąc ze śmierci niewinnych ludzi widowisko, coś w rodzaju igrzysk. Jednym z takich prześladowców jest Saul z Tarsu. Nieświadomy tego co robi. W drodze do Damaszku zostaje przez Pana Jezusa nawrócony i przeznaczony jako apostoł pogan, do rozgłaszania nowej nauki właśnie poganom.
Dz.9,15-16
Lecz Pan Jezus rzekł do niego: Idź albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zanieść imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja Sam bowiem pokaże mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Po wielu cierpieniach opisanych przez samego Pawła, piszę Pawła, gdyż wraz ze zmianą posłannictwa następuje zmiana imienia. I tak po spełnieniu swego posłannictwa w ten sposób się wypowiada:
Dz.20,29 Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne nie oszczędzając trzody (czyli owiec Pańskich).W ten sposób nastąpiło odstępstwo od prawdziwej wiary. I dlatego to zostało zapisane, że wiara w Pana Jezusa jako w Boga Wszechmogącego była tajemnicą przez długie wieki milczeniem pokryta. A teraz dopiero objawiona świętym. Tajemnica przez wieki milczeniem pokryta była przede wszystkim przez to, że świętych wymordowano, a ci, którzy przyjęli po świętych tę nową naukę ęcili dosłownie wszystko o całe sto osiemdziesiąt stopni. I nikt na ziemi nie mógł zaprotestować, bo Biblia była niedostępna dla przeciętnego człowieka. Mieli ją uczeni w piśmie, a przecież jest napisane, że żaden z uczonych nie będzie miał poznania. Trzeba było czekać aż Biblia dotrze pod strzechy. Anioł Gabriel kazał prorokowi Danielowi tak napisać:
Dan.12,4 Ale ty Danielu zamknij te słowa i zapieczętuj księgę, aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Jak z tego wynika Pan Jezus Chrystus zaplanował, żeby nikt z uczonych nie zrozumiał, tylko zrozumienie mają otrzymać prości ludzie i to dopiero, kiedy nastanie czas ostateczny. Potwierdza nam to:
Jer.23,20
Nie uśmierzy się żar gniewu Pana Jezusa, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca: w dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. A teraz pytanie: Czy wszyscy ludzie zrozumieją w dniach ostatecznych dokładnie Biblię? Odpowiedź jest w proroctwie Daniela:
Dan.12,10 Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Jak wcześniej wspomniałem, że powstała nowa wiara, której założycielem był Sam Pan Jezus Chrystus i że ta nowa wiara trwała tylko sto lat, po których nastały czasy pogan, które trwają do chwili obecnej i trwać będą do chwili wypełnienia się proroctwa zapisanego w:
Łuk.21,24
I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan.(Wtedy dopiero skończą się czasy pogan) Prorok Daniel tak zapisał:
Dan.8,13-14 I usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił: Jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej ofiary, przestępstwa, pustoszenia i bezczeszczenia świątyni (żywej) i deptania (przez pogan ziemi Izraelskiej) prześlicznej ziemi. A ten odpowiedział mu: Aż do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. A teraz należy wrócić do samego początku.
Ez.20,4-25 Czy chcesz ich sądzić? Jeżeli chcesz Izraela sądzić, synu człowieczy, to oznajmij im obrzydliwości ich ojców .I powiedź im: Tak mówi Wszechmocny j h w h (czyt. Pan Jezus Chrystus). W dniu, gdy wybrałem Izraela przysiągłem potomstwu domu Jakuba i objawiłem im się w ziemi egipskiej ,przysiągłem im mówiąc: Ja j h w h Jestem waszym Bogiem. W owym dniu przysiągłem im, że wyprowadzę ich z ziemi egipskiej do ziemi, którą przeznaczyłem dla nich, opływającą w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich ziem. I rzekłem do nich: Niech każdy z was odrzuci obrzydliwości miłe dla jego oczu, a nie kalajcie się bałwanami egipskimi. Ja j h w h jestem waszym Bogiem. Lecz oni byli przekonani wobec mnie i nie chcieli mnie słuchać, nikt nie odrzucił obrzydliwości miłych dla swoich oczu i nie opuścili bałwanów egipskich. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość i dać upust swojemu gniewowi na nich pośród  egipskiej. Brałem jednak wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, wśród których byli i na oczach, których dałem im znać, że wyprowadzę ich z ziemi egipskiej. I wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej i powiodłem ich na pustynię. I dałem im moje przykazania i objawiłem im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje żyje dzięki nim. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między Mną a nimi, aby wiedzieli, że Ja j h w h jestem tym, który ich uświęca. Lecz dom izraelski był przekorny wobec mnie na pustyni, nie postępował według moich przykazań ,wzgardził moimi prawami, które jeżeli człowiek wykonuje żyje dzięki nim, bezcześcili bardzo moje sabaty. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość na pustyni, aby ich wytępić. Brałem jednak wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów na oczach, których ich wyprowadziłem. Ponadto przysiągłem im na pustyni, że nie zaprowadzę ich do ziemi, którą chciałem im dać opływającą w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich ziem. Ponieważ wzgardzili moimi prawami i nie postępowali według moich przykazań i bezcześcili moje sabaty, gdyż chodzili za miłymi ich sercu bałwanami. Lecz moje oko zlitowało się nad nimi i nie wytępiłem ich i nie wytraciłem ich doszczętnie na pustyni. I rzekłem do ich synów na pustyni. Nie postępujcie tak, jak wasi Ojcowie i nie przestrzegajcie ich praw i nie kalajcie się ich bałwanami. Ja j h w h jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań i przestrzegajcie moich praw i wykonujcie je. Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że Ja j h w h jestem waszym Bogiem. Lecz i synowie byli przekorni wobec mnie, nie postępowali według moich przykazań i nie przestrzegali moich praw, które jeżeli człowiek  żyje dzięki nim. Bezcześcili moje sabaty. Wtedy postanowiłem wylać na nich moją zapalczywość na pustyni, aby dać upust mojemu gniewowi na nich. Lecz ja powstrzymałem moją rękę, a uczyniłem tak przez wzgląd na moje imię, aby nie zostało zbezczeszczone w oczach narodów, na oczach których wyprowadziłem ich. Również przysiągłem im na pustyni, że rozrzucę ich między narodami i rozproszę ich po krajach. Za to, że nie wykonywali moich praw i wzgardzili moimi przykazaniami i zbezcześcili moje sabaty, a ich oczy zwrócone były ku bałwanom ich ojców. Dałem im również przykazania, które nie były dobre oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować .Jak z powyższego tekstu wynika jest to cała historia narodu Izraelskiego, aż do dnia dzisiejszego. A ponieważ Pan Jezus Chrystus zanim wyprowadził Izraela z Egiptu, to już wiedział, że Izrael wierności nie dochowa dlatego zawarł przymierze przez pośrednika, którym był Mojżesz.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego