panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 24

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Obj.14,12-13 Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Pana Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu Jezusie umierają. Zaprawdę mówi Duch odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.
1Tym.3,13
Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Panu Jezusie. Podobnie jak bracia w zborach Chrystusowych opisanych w dziejach apostolskich:
Rzym.16
A polecam wam Febe siostrę naszą, która jest diakonisą zboru w Kenchreach abyście ją przyjęli w Panu jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie jeśliby od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna również mnie samemu. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę współpracowników moich w Chrystusie Panu Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Pozdrówcie Marię, która wiele dla was się natrudziła. Pozdrówcie Andronika i Junię rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli sługami Bożymi. Pozdrówcie Ampliata umiłowanego mojego w Panu. Pozdrówcie Urbana współpracownika naszego w Chrystusie i Stachysa umiłowanego mego. Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona rodaka mego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza a należą do Pana Jezusa. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę umiłowaną, która wiele pracowała w Panu. Pozdrówcie Rufa wybranego w Panu i matkę jego i moją. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego i Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe. A proszę was bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi ale własnemu brzuchowi i przez piękne a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre a czyści wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. Pozdrawia was Tymoteusz współpracownik mój i Lucjusz i Jazon i Sozypater rodacy moi. Pozdrawiam was w Panu ja Tercjusz, który ten list pisałem. Pozdrawia was Gajus gospodarz mój i całego zboru. Pozdrawia was Erast skarbnik miejski i brat Kwartus. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Amen. A Duchowi Świętemu, który ma moc utwierdzić was według ewangelii mojej i zwiastowania o Panu Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga (który jest Duchem Świętym) obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary - Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Wiemy, że w każdym królestwie tak i w Królestwie Niebiańskim jest jeden Król zasiadający na tronie. Wiemy także, że zasiadają również mężowie wiary i apostołowie na 12 tronach, ani jeden więcej ani mniej. Znamy imiona 12 apostołów i wiemy również, że apostoł Paweł był 13 apostołem posłanym do pogan. On jednak nie zasiada na tronie. Poznaliśmy także księcia Michała, którego powołał Pan Jezus w czasach obecnych aby opiekował się narodzonym ludem po czasach niewiedzy. Skoro ani Paweł ani Michał ani nikt z przedstawionych braci w 16 rozdz. listu do Rzymian nie zasiadł na tronie to co za to, że służbę pełnili rzetelnie, mieć będą?
Mat.19,27-30
Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą cóż za to mieć będziemy? A Pan Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie Chwały swojej zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić12 pokoleń izraelskich. Wiemy, że Judasz zdradził a jego dział przypadł Maciejowi (Dz. 1). I każdy kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi a ostatnich pierwszymi. I tak też się stało: apostołowie mają prawo zasiadać na tronach a tym wszystkim, którzy poszli za Panem Jezusem za życiem, tych którzy służbę dla świątyni żywej pełnili z miłości do Pana Jezusa i braci ,otrzymali wszystko co obiecał. Otrzymali rodzinę duchową jeśli nawet cielesna rodzina przez to, że uwierzyli w Pana Jezusa odwróciła się od nich, zyskali domy, bo w zborach wszystko jest wspólne i nikt nie nazywa swoim tego co posiada. Zyskali harmonię nie tylko w tym czego ciało potrzebuje ale dobra duchowe, przez miłość Ojca Świętego Pana Jezusa, która ma być w nas zyskujemy życie wieczne inaczej Ducha nieśmiertelnego Pana Jezusa dziedzictwo wieczne, prawo występowania w sprawach wiary w Pana Jezusa Chrystusa czyli prawo do głoszenia ewangelii jako dwaj świadkowie przypomnę z rodowitego i nabytego Izraela Duchowego. Jest to zbór w Smyrnie. Wszyscy, którzy ponieśli trud aby przygotować świętych do dzieła posługiwania w Światłości do głoszenia ewangelii czy to przez wieloletnią pracę czy przez rozpowszechnienie tej książki aby każdy mógł ją szybko przeczytać i wyjść do głoszenia aby świadczyć o tym we właściwym czasie. Pamiętamy przypowieść jaką Pan Jezus powiedział, że ten który najął się do pracy rano jak też ten, który najął się wieczorem jedną zapłatę otrzymają według łaski Pana Jezusa Chrystusa. Poprzez wylanie Ducha Świętego otrzymujecie umiłowani przez Pana Jezusa bracia taką samą miarę Ducha Chrystusowego jaką otrzymali ci wszyscy, którzy czerpali go w każdy sabat przez wiele lat zgromadzając się i żyjąc w społeczności. Wszyscy pełniący służbę zyskują sobie stanowisko i staną się po wyjściu z ciała jednym z tych, którzy tworzą postacie wokół tronu Bożego. Cztery postacie cechują: władza, sprawiedliwość, siła i wzrok. Cechy lwa, człowieka, byka i orła w locie. Podejmując mądre decyzje, okazując uczucia, silni i mężni w działaniu, bystrzy w dostrzeganiu wszystkiego tacy okazują się pełniący służbę dla świątyni żywej. W której postaci jest Paweł? W której jest Michał? W której znajdziemy się my jeśli służbę swoją wypełnimy rzetelnie aż do końca? Tego nikt nie wie na ziemi, to wiedzą tylko ci, którzy wytrwali i wiarę zachowali.
Obj.4
Potem widziałem a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną rzekł: Wstąp tutaj a pokażę ci co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś (wiemy, że Król) a Ten, który na nim siedział podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starszych odzianych w białe szaty a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty; przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni; jest to siedem duchów Bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu a w pośrodku wokoło tronu cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień ani w nocy śpiewały: Święty, Święty, Święty jest Pan Jezus Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie Temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada dwudziestu czterech starszych przed Tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon Temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: Godzien jesteś Panie i Boże nasz Panie Jezu Zbawicielu przyjąć chwałę i cześć i moc ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego