panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 35

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Dz.16,30-34 I wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: Panowie co mam czynić abym był zbawiony? A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą. Obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Pana Boga. Teraz mogą ludzie poznać Chrystusa Pana Jezusa jako Ducha Świętego:
Jan14,17-19
Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może bo Go nie widzi i nie zna; wy Go znacie bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami (mówi Pan Jezus do swych dzieci), przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie bo Ja żyję i wy żyć będziecie. Wam, którzyście przyjęli prawo Boże:
Jan14,21
Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje a kto mnie miłuje (mówił to będąc jeszcze na ziemi), tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę i OBJAWIĘ mu SAMEGO SIEBIE. Wam, którzy szukacie usprawiedliwienia w zakonie, brakuje usprawiedliwienia z wiary! Jak mówi Paweł:
Gal.2,19-21
Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Miłujecie zakon? Żyliście dla zakonu? Teraz więc umiłujcie szczerym sercem Pana Jezusa i żyjcie dla Niego! W ten sposób wypełnicie cały zakon!
Mar.12,29-30
Pan Jezus odpowiedział: Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEDEN jest! Będziesz tedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Wierzysz, że Jeden jest Bóg? Dobrze myślisz! Jak Paweł powiedział:
Rzym.3,21-23
Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli (przeciwko Duchowi Świętemu Pana Jezusa) i brak im Chwały Bożej. S.T. przedstawia Ducha Świętego niewidzialnego, N. T. przedstawia widzialną Osobę Boga Świętego. A więc Osobowość niewidzialna, nieśmiertelna w Postaci widzialnej. Każda osoba ma imię, także Osoba Pana Boga Wszechmogącego ma imię. Imię, które dane zostało ludziom ze świata, imię przez, które mogą być zbawieni jeśli wzywają z czcią, imię na które ma się zgiąć wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią). Dalej idąc za myślą Pawła rozumiemy słowa Pana Jezusa: Ja żyję i wy żyć będziecie. Mówił o życiu wiecznym przez wiarę w Niego.
Gal.2,20-21
Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus (S. T. mówi, że Bóg jest Zbawicielem), a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Pana Jezusa, który mnie umiłował i wydał Samego Siebie za mnie. (nie inną osobę tylko Siebie wydał) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon (przez przestrzeganie przykazań) jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł.
Gal.2,16
Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Pana Jezusa, i myśmy w Chrystusa Pana Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa Pana Jezusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z UCZYNKÓW ZAKONU NIE BĘDZIE USPRAWIEDLIWIONY ŻADEN CZŁOWIEK.
Ef.2,8-9
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Gal.6,15-16
Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym (Duchowym). Mając więc już wiarę w Boga Izraela trzymaj to co już masz. Masz uczynki? Więc czyń uczynki sprawiedliwości z wiary w Pana Jezusa.
Obj.2,24-25
Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki E.G. White, którzyście nie poznali jak mówią szatańskich głębin (głębokich myśli szatana) powiadam: Nie nakładam na was innego ciężaru; Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę (mówi Pan Jezus). Wierzyłeś, że jeden jest Bóg? Dobrze czyniłeś! Wierzyłeś w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba (Izraela)? Dobrze czyniłeś! Nie czyniłeś sobie podobizny Boga i nie kłaniałeś się jej? Przestrzegałeś sabatu? Wzywasz imienia Pana Jezusa z czcią? Dobrze czynisz! Trzymałeś się tego wszystkiego mocno? Dobrze uczyniłeś! Trzymałeś się mocno przykazań aż przyszedł Ten, który miał przyjść: Pan Jezus Chrystus, ale czy ty miłujesz Obecność Jego?
Łuk.12,35-44
Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone (jasny umysł a nie świeca więc nie zapalaj świecy tylko zastanów się).Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Przyszedł Pan! Więc otwórz drzwi serca i umysłu swego! Nie czekaj na przyjście Pana Jezusa bo nie przyjdzie! Nie wierz fałszywym prorokom, którzy głoszą powtórne przyjście Pana Jezusa osobiście! Tak zareklamowała Millera i jego fałszywe proroctwo o drugim osobistym przyjściu Chrystusa E.G.White: „Widziałam że Bóg posłał swego anioła by poruszył serce rolnika, niewierzącego w Biblię i poprowadził go aby zaczął badać proroctwa. Aniołowie Boga wielokrotnie odwiedzali tego wybranego i kierowali jego umysł, otwierali jego zrozumieniu proroctwa, które zawsze były ciemne dla ludu Boga. Został mu dany początek łańcucha prawdy i został doprowadzony do badania ogniwa za ogniwem, aż z wielkim podziwem i zachwytem zaczął spoglądać na słowo Boga. Zobaczył w nim doskonały łańcuch prawdy. Słowo to, które uznawał za nienatchnione, ukazało mu się teraz w piękności i chwale. Zauważył, że jedna część pisma wyjaśnia drugą i gdy jakikolwiek fragment był dla niego niezrozumiały, znajdował wyjaśnienie w innym fragmencie Słowa. Z największą radością respektem i bojaźnią przyjął święte słowo Boga. miarę studiowania proroctw zauważył, że mieszkańcy ziemi żyją obecnie w końcowych scenach historii tego świata i o tym nie wiedzą. Patrzył na zepsucie kościołów i zobaczył, że ich miłość została zabrana od Jezusa, a zwrócona ku światu, że ubiegały się o światowy zaszczyt, zamiast szukać uznania, pochodzącego z góry; chciwe światowych bogactw, zamiast zabiegać o swój skarb w niebie. Wszędzie widział obłudę, ciemnotę i śmierć. Jego duch był poruszony tym. Bóg powołał go, aby opuścił swoją farmę tak, jak powołał Elizeusza, aby opuścił swoje woły i pole pracy by pójść za Eliaszem. Z drżeniem rozpoczął W. Miller odkrywać przed ludźmi tajemnice królestwa Boga. Zdobywał moc z każdym krokiem. Prowadził lud przez proroctwa, do powtórnego przyjścia Chrystusa. Jak Jan Zanurzyciel głosił pierwsze przyjście Jezusa i przygotował drogę na jego przyjście, tak W.Miller i ci, którzy do niego się przyłączyli, głosili drugie przyjście Syna Boga” Zwracam uwagę na tę wypowiedź, która ma na celu przekonać czytelnika, że proroctwo Millera pochodzi od Boga, że mówił i działał pod wpływem Ducha Świętego tak jak Piotr czy Paweł czy też Jan.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego