panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 10

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Gal.1,6-10 Dziwię się, mówi Paweł, że tak prędko dajecie się odwieść od Pana Jezusa, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii. Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście (w napisanych do was słowach) niech będzie przeklęty! A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Po odejściu apostołów wypełniły się słowa Pawła i wdarły się między trzodę Pana Jezusa wilki drapieżne nie oszczędzając jej. Od tego czasu puszczał płazem nieświadomość w poznaniu i wykonaniu Jego woli. Dlaczego? Dlatego, że dostęp do Słowa Bożego był ograniczony, stopniowo wynoszono przepisywane Pisma z zamkniętych klasztorów. Wielu badało i bada Biblię, dlatego powstali badacze, z nich wyszli ci, którzy zostali pobudzeni do rozniesienia Biblii po całym świecie, aby nikt z ludzi nie mógł powiedzieć: Nie słyszałem! Mieli to zrobić rzetelnie i odpowiedzialnie, uważając na każde słowo. Jednak okazali nieposłuszeństwo i do każdego kolejnego przekładu Biblii dołożyli kolejną swoją myśl. Głoszenia ewangelii podjęło się całe chrześcijaństwo. Do egzemplarza Biblii każdy dołożył swoje myśli i obrzędy, tradycje, tworząc kolejne religie, wyznania, odłamy. Wszyscy głoszą wolność i gwarantują życie wieczne. Przez przynależność do religii, wyznania, organizacji nie otrzymuje się życia wiecznego.
1Piotr.4,18
A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? Każdy mówi chodźcie do nas, bo u nas jest zbawienie:
Mat.24,5
Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim mówiąc: Jam jest Zbawiciel (jesteśmy religią, która może zbawić) i wielu zwiodą. A przecież Pan Jezus ostrzegł mówiąc:
Mat.7,13
Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ilość jak już pisałem nie świadczy o jakości, a Pan Jezus stawia na jakość ludzkich osobowości. Czy myślicie, że macie udział w Królestwie Bożym albo kiedykolwiek mieć będziecie skoro dopuszczacie się grzechu przeciwko Duchowi Świętemu Panu Jezusowi Chrystusowi, lżąc Jego Święte imię dzień po dniu? Dopuszczacie się wszeteczeństwa, bałwochwalstwa, kłamstwa, zdzierstwa, nie przestrzegacie podstawowego prawa Bożego i myślicie, że macie szanse na życie wieczne w Królestwie Bożym? Wyraźnie Paweł mówi:
1Kor.6,9-10
Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ,ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Kto może powiedzieć, że nie wiedział jeśli został ostrzeżony, żeby tych rzeczy nie czynić?
Gal.5,19-21
Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta. Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo. Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego nie odziedziczą. Kto może odpuścić wam te przewinienia? Usprawiedliwić, dać pokutę i w pokoju odprawić do domu? Pan Jezus mówi żeby tych rzeczy nie czynić bo żaden człowiek nie ma takiej mocy aby wyrwać z ręki Bożej.
1Jana4,1
Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Ducha Świętego Pana Jezusa Chrystusa, gdyż wielu fałszywych proroków (mówiących, że od nich zależy zbawienie) wyszło na ten świat. Nie pozwólmy się oszukiwać!
1Jana5,1-3
Każdy, kto wierzy iż Pan Jezus jest Zbawicielem, Wybawicielem, Odkupicielem, Mesjaszem, Chrystusem z Ducha Świętego się narodził (Tym, którzy przyjęli imię Jego dał prawo stać się dziećmi Jego), a każdy kto miłuje Tego Ducha Świętego, który go zrodził, miłuje też Tego Ducha Świętego, który się z Niego narodził. (Bo Bóg jest Jeden, ten sam na wieki) Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli miłujemy Pana Jezusa i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe.
1Jana3,23-24
A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Jego. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Pan Jezus Bóg w nim i po tym Duchu, którego nam dał (Pocieszyciela Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może bo Go nie widzi i Go nie zna) poznajemy, że w nas mieszka.
1Jana2,1-11
Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, mamy orędownika u Ojca Świętego, Ducha Chrystusowego, który jest Sprawiedliwy. Ta Święta myśl, która była w ciele na ziemi jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze lecz i za grzechy całego świata. Prosty przykład: kto przeszedł głód, umie zrozumieć głodnego dając chleb, gdyż odwołuje się do pamięci i tych myśli, które przeżyły głód w ciele ludzkim. Umysł przez doświadczenia rozumie co znaczy np. być głodnym. A z tego wiemy, że znamy Pana Jezusa jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi: Znam Pana Boga Wszechmogącego, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i Ducha Chrystusowego w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła ę miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Duchu Chrystusowym jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować jak Pan Jezus postępował (będąc na ziemi w ciele). Bo syn Boży nie może nic uczynić jak tylko to co widział u Pana Jezusa. Ojciec pokazał  powinni postępować synowie, aby wszyscy widzieli, że ma w nich upodobanie. Sam jako syn posłuszny był ż do śmierci. Czy w to wierzycie, że to jedyna Droga w poznaniu Pana Boga? Czy przestrzegacie przykazań okazując posłuszeństwo? Jedni przybili prawo Boże do pala, inni do krzyża, inni wybrali tylko to co im pasuje. Całkowicie zlekceważyliście Słowo Boże (Biblię) i wszystkie proroctwa. Dlatego piszę te słowa, aby dotrzeć do umysłów ludzi, aby w imieniu Pana Jezusa Boga Wszechmogącego podjąć walkę o wiarę waszą, która jest w Panu Jezusie Chrystusie w społeczności Ducha Jego Świętego z nami. Aby przywieść do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Aby zabić kłamców, oszustów, zwodzicieli, synów diabła tchnieniem ust Pana Jezusa a jest to Słowo wypowiedziane i odsłania wszelką sromotę wszystkich religii, wyznań, organizacji, poniża pychę, ich mądrość obraca w głupotę. Objawia wolę Pana Jezusa aby prości ludzie, którzy uwierzą w Niego stali się Jego Chwałą, dziedzicami nieśmiertelności Królestwa Duchowego. Jak Pan Jezus świadczył, że jest Chwałą swego Ojca Świętego, tak my świadczymy, że Chwałą Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa jest lud Jego Izrael Duchowy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego