panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 20

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Mat.28,17-20 I gdy Go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Pan Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody chrzcząc je w imię Pana Boga Wszechmogącego, Czyli umiłowani czyńcie uczniami wszystkie narody chrzcząc je w imię Pana Jezusa Chrystusa; chrzcząc obiecanym Duchem Świętym czyli ucząc je przestrzegać wszystkiego co wam przykazałem. A oto Ja Pan Jezus Chrystus Jestem z wami swoim Duchem Świętym po wszystkie dni aż do skończenia świata. Wszystkie zbory Chrystusowe obowiązuje chrzest Duchem Świętym w imię Pana Jezusa  życie  społeczności Jego.
Ef.4,5-7
Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec Święty wszystkich Pan Jezus Chrystus, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (wierzących). A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Zachowujmy, więc pokój Chrystusowy między sobą, pozdrawiając się pocałunkiem świętym, okazując miłość bratnią.
Dz.2,38-47 A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala ilu ich Pan Jezus Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego zostali ochrzczeni (Duchem Świętym) i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy ludzi (wyobraźmy sobie jaki męczący byłby dzień gdyby mieli chrzcić wodą 3 tysiące ludzi, każdego z osobna). I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba (dzielili się myślami) i w modlitwach. Żyli oni w bojaźni albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków (teraz jest to niemożliwe, gdyż nie żyje już na ziemi żaden z apostołów Pana Jezusa, a gdy ktoś czyni cuda, czyni to za sprawą złego ducha, żeby o ile można ść nawet i wybranych roztropnych). Wszyscy zaś, którzy uwierzyli byli razem (jak rodzina) i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do Świątyni (gdyż stał jeszcze przybytek),a łamiąc chleb (Słowo Boże) po domach przyjmowali pokarm (duchowy) z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i Zbawiciela Pana Jezusa i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan Jezus Chrystus zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Tworzyli więc świątynię żywą, w której zamieszkał Duch Święty Pana Jezusa, nie taką jaką zbudowali  ich z kamienia; uczynili z tej budowli jaskinię zbójców, prowadząc kupieckie targi. Ściana tej świątyni zachowana jest do dzisiejszego dnia i służy do targowania, ale tym razem targują się o życie wieczne wkładając swe prośby w szczeliny, ściana ta czeka na wypełnienie czasu.
1Piotr2,5
I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Panu Jezusowi.. Tak jak to było za czasów apostolskich:
Dz.9,31
Tymczasem świątynia żywa, którą były zbory (B. Gdańska) budując się i żyjąc w bojaźni Pańskiej, cieszyły się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagana była przez Ducha Świętego Pana  pomnażała się. Wcześniej wyjaśniałem, że tłumacze Biblii przekręcają słowa dla swojej korzyści, dlatego w tym przypadku użyto określenia „kościół”, które ma znaczenie tylko dla tzw. chrześcijan. Jednak kościół nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym Pana naszego Jezusa Chrystusa. Biblia wyraźnie mówi w Dziejach Apostolskich 7,48, że Najwyższy Pan Bóg, który jest Duchem Świętym nie mieszka w budowlach rękami uczynionymi. Takimi budowlami są kościoły. Potwierdza to prorok Izajasz w 66 rozdziale. Skoro w kościołach nie mieszka Duch Chrystusowy Święty to musi tam mieszkać inny duch, a są tylko dwa: Duch Święty lub duch zły. Jeśli nie ma w kościołach Ducha Pana Jezusa a tak stwierdza Biblia to mieszka tam duch zły; i właśnie jemu oddają cześć i składają dary i ofiary wszyscy, którzy tam chodzą czerpać pokarm zatruty. Tam właśnie są ołtarze demonów! ę sobie przypomnieć słowa ostrzegające dzieci Boże. Mowa o służbie w kościołach:
2Kor.11,13-15
Tacy bowiem są fałszywymi apostołami (sami się nazwali apostołami i tak pozwalają się nazywać przez ludzi, których zwodzą), pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego: wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich  jakie są ich uczynki. Każdy kto spożywa z tego ołtarza nie może być uczestnikiem stołu Pańskiego. Dlatego nie może dzielić się pokojem Bożym z tymi, którzy pokój Boży posiadają. W kościołach obowiązuje m.in. znak pokoju przez gest, słowo, hasło. Tych zaś którzy dziedziczą Królestwo Boże działem jest pocałunek święty w usta.
1Tes.5,26 Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym.
2Kor.13,12 Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszyscy święci.
1Kor.16,20
Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym.
Rzym.16,16 Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe. I dalej o pokoju Bożym:
1Piotr1,2
Według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca poświęconych (braci) przez Ducha Chrystusowego ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Chrystusową: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.
2Tym.1,2
Do Tymoteusza umiłowanego syna: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Zbawiciela Jezusa Pana naszego. A teraz zwracam uwagę na tłumaczony tekst, jak bardzo jest pogmatwany. Pokój dany jest wybranym, a także Zbawiciel jest jeden, a z tekstu tłumaczonego przez krętaczy wynika, że Zbawicieli jest dwóch. Sami osądźcie:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego