panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 15

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Obj.22,11 Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość; a kto brudny, niech nadal się brudzi; lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość; a kto święty niech  się uświęca.
1Kor.6,9-10
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.
Ef.5,5 B.T.II wyd
. Gdyż to wiedzcie na pewno, że żaden rozpustnik, albo nieczysty albo chciwiec to znaczy bałwochwalca nie ma udziału w Królestwie Zbawiciela i Boga naszego Pana Jezusa. Umiłowani, którzy dążycie do sprawiedliwości, chcę wam uświadomić, oraz tym wszystkim, którzy myślą, że gwałtem można wejść do Królestwa Bożego, że nie można być sprawiedliwym jeśli nie wypełni się całkowicie woli Pana Jezusa.
Mat.7,21
Nie każdy kto do mnie mówi Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie (mówił to będąc jeszcze na ziemi). A żeby wolę Bożą wypełnić trzeba ją poznać i wykonywać aż do końca. Jeśli nie każdy kto mówi Panie do Pana Jezusa wejdzie do Królestwa Bożego to cóż dopiero ten człowiek, który nie mówi Panie? Przecież to jest wola Ducha Świętego, aby czcili Go ludzie w Prawdzie, a Prawdą jest Pan Jezus, Czy Pan Jezus powiedział: Nie mówcie do mnie Panie, bo jeden jest Pan Ojciec mój, który jest  niebie? Wręcz przeciwnie „Nikt nie może rzec Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym”. Jeśli nie wykonuje się woli Bożej nie można niczego wymagać od innych. Jeśli człowiek domaga się tytułów np. ojcze święty, nauczycielu, starszy, biskupie, wielebny, pastorze itp. a sam mówi po imieniu Zbawicielowi: Jezu pomóż, Jezu zanieś, przebłagaj itp. To nie ma prawa sądu, gdyż nie posiada sprawiedliwości Bożej w sobie. A jeśli mowa jest, że święci świat sądzić będą to trzeba okazać sprawiedliwość w drobnych sprawach życiowych, aby Pan Jezus zechciał powierzyć sprawy wielkie, tyczące Królestwa wiekuistego.
1Tym.3,13
Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Aby właściwie zrozumieć wolę Bożą trzeba stać się nowym człowiekiem, jak już pisałem narodzić się na nowo w duchu, zmienić sposób myślenia.
Rzym.12,2
A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić co jest wolą Bożą., co jest dobre, miłe i doskonałe (w oczach Pana Jezusa).
Ef.4,23-24 I odnówcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Umysłu Świętego w sprawiedliwości i Świętości Prawdy. Paweł kładzie nacisk na czas:
Ef.5,15-17
Baczcie więc pilnie jak macie postępować! Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie jaka jest wola Pańska.
Fil.1,10-11
Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Pełni owocu sprawiedliwości przez Pana Jezusa ku chwale i czci Jego Ducha Świętego. Paweł doskonale rozumiał sprawę sprawiedliwości i właściwie ją wyłożył stając się przykładem do naśladowania:
Fil.3,7-10 Ale wszystko to, co mi było zyskiem uznałem ze względu na Pana Jezusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec łości jaką ma poznanie Pana Jezusa Chrystusa, Pana mego dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Pana Jezusa Chrystusa (czyli Ducha Chrystusowego). I znaleźć się w Nim (czyli w Duchu Świętym) nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Pana Jezusa Chrystusa, sprawiedliwość z Ducha Świętego na podstawie wiary. Żeby poznać Pana Jezusa Zbawiciela i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Nie będzie usprawiedliwiony nikt z zakonu, lecz tylko przez wiarę w Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Nie szukajmy sprawiedliwości opartej na samym przestrzeganiu przykazań, gdyż Sam Duch Święty ukazał sprawiedliwość przez wiarę w Zbawiciela Pana Jezusa Ukrzyżowanego dla wszystkich wierzących, nie mając względu na osobę.
Rzym.3,21-31
Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża (że wszyscy mają dostęp do życia wiecznego), o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Pana Boga Ukrzyżowanego dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im Chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Panu Jezusie Chrystusie, którego Duch Święty ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego (jako Baranka) skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej (aby z Jakuba nie osiągnęli życia wiecznego bez pogan) przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On Sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Zbawienie Pana Jezusa. Gdzież więc chluba twoja (Chrześcijaninie)? Wykluczona! Przez jaki zakon (Jakubie)? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary! Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Pan Bóg jest Panem Bogiem tylko Izraelitów? Czy nie pogan także? Tak jest i pogan! (Dlatego, że Pan Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie Chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym
2Kor.4,6
). Albowiem jeden jest Pan Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych (na ciele) na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? (Jak to robią m.in. świadkowie jehowy) Wręcz przeciwnie zakon utwierdzamy! Czyli sprawiedliwość Boża, którą chcemy osiągnąć uwzględnia całkowicie przestrzeganie przykazań czyniąc to nie z przymusu, lecz z miłości do Pana Jezusa i ludzi. Tylko w ten i wyłącznie w ten sposób można okazać miłość Panu Bogu Jezusowi Chrystusowi, że będzie się przestrzegało wszystkich Jego przykazań. Rozumiejcie, jaka jest wola Jego! Zakon ceremonialny, który tyczy Jakuba,  Jezus przybił do krzyża, gdyż został dany by nie osiągnęli celu bez dzieci Bożych z pogan. Nie ma względu na osobę, dlatego sprawiedliwość opierajmy na bojaźni, niech ona stoi na straży naszych myśli, byśmy dostępowali uświęcenia aż do końca życia naszego w ciele ziemskim. Bierzmy ostrzeżenie do serca: Jeśli sprawiedliwy zgrzeszy umrze, z powodu swego grzechu! Gdyż Pan Jezus Chrystus, który jest Duchem Świętym nie patrzy na to, na co patrzy człowiek.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego