panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 25

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Ez.10,9-15 I spojrzałem a oto obok cherubów były cztery koła po jednym kole obok każdego cheruba; a koła wyglądały jak blask chryzolitu. A z wyglądu wszystkie cztery miały jednakowy kształt tak jak gdyby jedno koło było wewnątrz drugiego. Gdy się posuwały to posuwały się na wszystkie cztery strony nie obracając się: W tym kierunku, w którym zwrócone były przednie posuwały się za nim, nie obracając się, gdy się posuwały. A całe ich ciało, więc ich grzbiet ich ręce i ich skrzydła oraz koła były u wszystkich czterech zewsząd pełne oczu. Co się tyczy kół nazwane były jak słyszałem - kręgiem kół. A każdy cherub miał cztery oblicza: pierwsze to było oblicze byka, drugie to oblicze człowieka, trzecie to oblicze lwa, a czwarte to oblicze orła. Cheruby podniosły się - a były to te same żywe istoty, które widziałem nad rzeką Kebar.
Kol.3,1-4
Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus w sprawiedliwości swego Ducha Świętego, o tym co w górze myślcie nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Duchu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w Chwale. Najpierw jednak musi być głoszona ta ewangelia wszystkim narodom.
Iz.49,1-9
Słuchajcie mnie wyspy, i uważajcie wy, dalekie narody! Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu. I uczynił moje usta ostrym mieczem, w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką w swoim kołczanie mnie schował i rzekł do mnie: Jesteś moim sługą Izraelu, przez ciebie się wsławię. Lecz ja pomyślałem: Na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. A jednak moje prawo jest u Pana Jezusa a moja nagroda u mojego Boga. Teraz zaś mówi Pan Jezus, który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby nawrócić do Niego Jakuba i zebrać dla Niego Izraela (z pogan) gdyż jestem uczczony w oczach Pana Jezusa a mój Bóg stał się moją mocą. Mówi: To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela (z pogan) więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Tak mówi Król Sprawiedliwości Odkupiciel Izraela, jego Święty do tego, który jest wzgardzony przez ludzi, którym brzydzi się każdy naród, do sługi władców: Gdy królowie to zobaczą powstaną, książęta oddadzą pokłon przez wzgląd na Pana Jezusa, który jest wierny, Świętego Izraela, który cię wybrał. Tak mówi Pan: W czasie łaski wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci; stworzyłem cię i ustanowiłem cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj, porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną (przez wylanego Ducha Świętego Pana Jezusa, który jest dziedzictwem synów Bożych Królestwa Bożego, które ma być w nich) abyś rzekł do więźniów: Wyjdźcie! A do tych, którzy siedzą w ciemności: Pokażcie się! Każdy kto zrozumie przyłoży rękę do pługa i nie będzie oglądał się za siebie, gdyż wszystko czynić będzie dobrowolnie z miłości do Pana Jezusa Chrystusa czując wielką wdzięczność za okazaną łaskę i z miłości do ludzi, którzy mają usłyszeć ewangelię wieczną o dziele zbawienia i Królestwie Bożym.
Jan 15,1-27
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec (Duch Święty) mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu odcina, a każdą, która wydaje owoc oczyszcza aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem; trwajcie we mnie a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą proście o cokolwiek byście chcieli stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec (Duch) mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie trwać będziecie w miłości mojej jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca (Ducha) mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi jeśli czynić będziecie co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami bo sługa nie wie co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi bo wszystko co słyszałem od Ojca mojego oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim dał wam. To przykazuję wam abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego bo nie znają tego, który mnie posłał.
Jan16,1-4
To wam powiedziałem abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog więcej, nadchodzi godzina gdy każdy, kto was zabije będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Lecz to wam powiedziałem abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że Ja wam powiedziałem, a tego wam na początku nie mówiłem bo byłem z wami.
1Jana3
Patrzcie jaką miłość okazał nam Ojciec Pan Jezus Chrystus, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy ale jeszcze się nie objawiło czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim jakim jest. I każdy kto tę nadzieję w Nim pokłada oczyszcza się tak jak On jest czysty. Każdy kto popełnia grzech i zakon przestępuje a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On się objawił aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Każdy kto w Nim mieszka nie grzeszy. Każdy kto grzeszy nie widział Go ani Go nie poznał. Dzieci niech was nikt nie zwodzi kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech z diabła jest gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie nie jest z Boga, jak też ten kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe a uczynki brata jego sprawiedliwe. Nie dziwcie się bracia jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota bo miłujemy braci; kto nie miłuje pozostaje w śmierci. Każdy kto nienawidzi brata swego jest zabójcą a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci miłujmy nie słowem ani językiem lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy żeśmy z Prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca, że jeśliby oskarżało nas serce nasze Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani jeżeli nas serce nie oskarża możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to co miłe jest przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego Pana Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego mieszka w Bogu a Bóg w nim i po tym Duchu, którego nam dał poznajemy, że w nas mieszka. Zwracam uwagę, że Królestwa Bożego nie można odziedziczyć w ciele ziemskim. Dlatego oddanie życia będzie wyzwoleniem. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud każdy, kto jest wpisany do księgi żywota Baranka (Dan.12,1). A po 62 tego dniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go (Dan.9,26). Ogłaszaj te wszystkie słowa w miastach na całej ziemi i na ulicach Jeruzalemu mówiąc: Słuchajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je, gdyż wyraźnie przestrzegałem waszych ojców w dniu, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej (i był pośród swej własności w ciele ludzkim) aż po dzień dzisiejszy. Nieustannie przestrzegałem mówiąc: Słuchajcie mojego głosu (Jer.11,6-8)!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego