panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 34

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Obj.20 I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył nad nim pieczęć aby już nie zwodził narodów aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Po upływie 1000 lat Sam Bóg Wszechmogący stoczy bój z szatanem aby poznał, że moc Świętego Pana Jezusa Boga Wszechmogącego jest w Jego Świętej Osobowości jedynie dobrej, mądrej, nieśmiertelnej.
Ez.38
I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mesech i Tubal, prorokuj przeciwko niemu i mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko tobie główny książę w Mesech i Tubal, zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, wielki zastęp z tarczą i puklerzem- wszystkich uzbrojonych w miecze. Paras, Etiopia i Put jest z nimi, wszyscy z tarczami i w hełmach (bo już innej broni nie będzie po 1000 leciu). Gomer i wszystkie jego hufce. Z tobą są Bet-Togarma z najdalszej północy, wszystkie jego hufce i liczne ludy. Przygotuj się i uzbrój z całym swoim zastępem, który zebrał się wokoło ciebie i bądź ty ich wodzem! Po wielu dniach otrzymasz rozkaz w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu (Bożego) zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone; wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie. (Celowo Duch Święty Pana Jezusa zgromadzi Lud Boży w świętym mieście aby stał się tak jakby „przynętą” dla szatana.) Wyruszysz jak burza nadciągniesz jak obłok aby okryć ziemię, ty i wszystkie twoje hufce oraz liczne ludy z tobą. Tak mówi Wszechmocny Pan: W owym dniu (o którym nikt nie wie ani aniołowie ani syn tylko Sam Ojciec) przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł i powiesz: Wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie; mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów ani zawór ani bram, aby brać łupy i grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane i przeciw ludowi (Bożemu) zebranemu spośród narodów, który zdobywa bydło i mienie a mieszka w środku świata. Seba i Dedan i ich kupcy, Tarszysz i wszyscy jego handlarze powiedzą do ciebie: Czy przybyłeś aby brać łupy i grabić? Czy zebrałeś swoje zastępy aby unosić srebro i złoto, zabierać bydło i mienie, zdobyć wielki łup? Dlatego prorokuj synu człowieczy i mów do Goga: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zaiste w owym dniu gdy mój lud izraelski będzie bezpiecznie mieszkał, wyruszysz i przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko. Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok aby okryć ziemię; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody (moc Ducha Świętego Pana Jezusa) gdy na ich oczach okażę się Świętym na tobie, Gogu. Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty jesteś tym, o którym mówiłem za dawnych dni przez swoje sługi proroków (obecne dni będą dla nich dawnymi bo w tych dniach objawia Pan Jezus swoje zamysły i plany) izraelskich, którzy prorokowali w owych dniach, że Ja sprowadzę cię na nich. Lecz w owym dniu, gdy Gog najedzie ziemię izraelską- mówi Wszechmocny Pan- wzbierze we mnie zapalczywy gniew a mówię to w mojej gorliwości- w żarze mojej popędliwości: Zaiste, w owym dniu (to dzień końca świata) będzie wielkie trzęsienie ziemi w ziemi izraelskiej. I zadrżą przede mną ryby morskie, ptaki niebieskie i zwierzęta polne i wszelkie płazy pełzające po ziemi ponadto wszyscy ludzie, którzy żyją na powierzchni ziemi. Rozpadną się góry, padną piętrzące się skały i wszystkie mury runą na ziemię. Przywołam przeciwko niemu wszelkiego rodzaju strachy - mówi Wszechmocny Pan- tak że miecz jednego skieruje się przeciwko drugiemu. Potem osądzę go przez zarazę i przelew krwi; spuszczę na niego i jego hufce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz i grad, ogień i siarkę. I tak okażę moją wielkość i moją świętość i objawię się na oczach wielu narodów. I poznają, że Ja Jestem Pan.
Obj.20,7-15
A gdy się dopełni tysiąc lat wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi Goga i Magoga i zgromadzić je do boju a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok (wrzuceni zostali w dniu Pańskim) i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I widziałem wielki, biały tron i Tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych wielkich i małych stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte również inna księga, księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota został wrzucony do jeziora ognistego. Ludzkość jeszcze będzie przesiana i dopiero po 1000 latach odbędzie się sąd nad umarłymi ponieważ wszyscy ożywieni z martwych, którzy przez wiarę w Pana Jezusa, przez Ducha Jego Świętego, który jest w nich przeszli ze śmierci do życia wiecznego. Oni zostali osądzeni pierwsi w ciele ziemskim i usprawiedliwieni w duchu przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa.
Ez.39
A ty synu człowieczy prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko tobie Gogu główny książę w Mesech i Tubal. I zawrócę cię i wezmę cię na smycz; sprowadzę cię z najdalszej północy i przyprowadzę cię na góry izraelskie. I wytrącę miecz z twojej lewej ręki i sprawię, że twoje strzały wypadną z twojej prawej ręki. Na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi twoimi hufcami i ludami, które są z tobą; wydam cię na żer drapieżnym ptakom, wszystkim uskrzydlonym istotom i zwierzętom polnym. Na otwartym polu padniesz gdyż Ja tak powiedziałem- mówi Wszechmocny Pan. Spuszczę ogień na Magog i na mieszkańców wysp żyjących bezpiecznie i poznają, że Ja jestem Pan. I ujawnię moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego i już nie dopuszczę aby moje święte imię było bezczeszczone aby poznały ludy, że Ja jestem Pan Jezus Chrystus Święty w Izraelu. Oto nadchodzi to i spełnia się- mówi Wszechmocny Pan; jest to ten dzień, o którym mówiłem. Potem wyjdą mieszkańcy miast izraelskich wzniecą ogień i spalą zbroje, tarcze i puklerze, łuki i strzały, maczugi i włócznie; przez 7 lat będą tym palić. A nie będą znosić drwa z pola ani nie będą ich ścinać w lasach gdyż ze zbroi wzniecać będą ogień, będą łupić tych, którzy ich łupili i będą plądrować tych, którzy ich plądrowali- mówi Wszechmocny Pan. W owym dniu wyznaczę dla Goga znane miejsce na grób w Izraelu, dolinę Abarim na wschód od morza; zamknie ona drogę dla przechodniów, tam pogrzebią Goga wraz z całą jego hordą. Nazwą ją Doliną Hordy Goga. I grzebać ich będzie dom izraelski przez 7 miesięcy aby oczyścić kraj. Pogrzebie ich całe pospólstwo a będzie to ich chlubą w dniu, gdy będę uwielbiony- mówi Wszechmocny Pan. I wyznaczą mężów, którzy będą stale chodzić po kraju aby grzebać pozostałych na obszarze kraju aby go oczyścić. Po upływie 7 miesięcy zaczną go przeszukiwać. A gdy przechodnie będą przechodzić przez kraj a ktoś z nich zobaczy kość ludzką, wtedy postawi obok niej znak aż grabarze pogrzebią ją w Dolinie Hordy Goga. Będzie też tam miasto o nazwie Horda- i tak oczyszczą kraj. A ty synu człowieczy- tak mówi Wszechmocny Pan- mów do wszelkiego rodzaju ptactwa i do wszystkich zwierząt polnych: Zbierzcie się i przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na moją ucztę ofiarną, którą dla was przygotowuję jako wielką ucztę ofiarną na górach izraelskich! Jedzcie mięso i pijcie krew! Jedzcie mięso bohaterów i pijcie krew książąt ziemi, barany, owce, kozy, cielce, wszystko tuczne bydło Baszanu! Najecie się tłuszczu do syta i napijecie się krwi aż do upicia się z mojej uczty ofiarnej, którą dla was przygotowałem. I nasycicie się przy moim stole końmi i jeźdźcami, bohaterami i wszelkimi wojownikami- mówi Wszechmocny Pan. I tak objawię moją chwałę wśród narodów; wszystkie narody będą oglądać mój sąd, którego dokonam i moją rękę, którą położę na nich. I pozna dom izraelski, że Ja Pan Jezus Chrystus jestem ich Bogiem od owego dnia i nadal. I poznają narody, że dom izraelski z powodu winy swojej poszedł do niewoli za to, że stali mi się niewierni i zakryłem moje oblicze przed nimi i wydałem ich w ręce ich wrogów i wszyscy padli od miecza. Według ich nieczystości i ich występków postąpiłem z nimi i zakryłem moje oblicze przed nimi. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię. I zapomną o swojej hańbie i wszelkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie straszył. Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów wtedy okażę się na nich Świętym na oczach wielu narodów. I poznają, że Ja Pan Jezus jestem ich Bogiem! Gdyż kazałem im iść do niewoli wśród narodów ale teraz zgromadzę ich na ich ziemi i nie pozostawię tam nikogo z nich. Nie zakryję przed nimi mojego oblicza ponieważ wylałem mojego Ducha na dom izraelski- mówi Wszechmocny Pan. Dla świętych w niebie przygotowana będzie weselna uczta Baranka:


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego