panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 9

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Kol.3,15 A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście  jednym ciele Chrystusowym; a bądźcie wdzięczni. Przypomnę, że tylko Król w Królestwie może decydować o pokoju jak i o wszystkim. Pan Jezus Chrystus daje pokój, lecz nie wszystkim, tylko pokornym. Sam o tym mówi, że nie światu daje pokój swój:
Łuk.12,51
Czy myślicie, że przyszedłem by dać ziemi pokój? Bynajmniej powiadam wam raczej rozdwojenie .Pokój daje tym, którzy są Jego, gdyż jest to czynnik Królestwa Bożego, które ma być w nas,
Jan14,27
Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Jak daje świat pokój? Obłudnie! Dla własnej chwały! Zwodniczo! Dlatego przytaczam słowa, które Ezechiel wypowiada przez Ducha Świętego Pana Jezusa Chrystusa o was faryzeusze tego świata, o was obłudnicy, którzy zwodzicie ludzkość należącą do Świętego! Modlicie się o pokój przez dziesiątki lat, a pokoju nie ma! Zwodzicie ludzi, wiedząc co Pan powiedział o pokoju. Pytam więc, czy jest ten pokój w Jeruzalem? Czy choć jeden dzień na ziemi był bez przemocy? Pytam gdzie? Czy Pan Jezus Bóg Wszechmogący ma upodobanie w tzw. świętych wojnach? Czy chce, aby kapłan czy prorok zanieczyszczał się krwią i brał udział w przemocy? A przecież w wojsku są ludzie wykładający Słowo Boże z Biblii. Czy to nie jest przykazanie „nie zabijaj”? Czy można mówić o pokoju, jeśli nie bierze się broni do ręki, ale dochodzi się swych praw w sądzie? Czy to jest dążenie do pokoju Chrystusowego? Czy pokój osiągnie się chowając urazę do bliźniego?
Ez.13,9-10
Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie; w zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet domu Izraela Świętego i do ziemi izraelskiej nie wejdą
i poznają, że Ja Jestem Wszechmocny Pan Jezus Chrystus. Dlatego, właśnie, że zwodzili mój lud, mówiąc; Pokój! Chociaż nie było pokoju, a gdy fałszywy prorok wznosił mur, oni go  
Ez.13,14-16 I rozwalę mur, który tynkowaliście i zrównam go z ziemią tak, że będzie odsłonięty jego fundament (Fundamentem świątyni żywej jest Sam Chrystus Pan Jezus), a gdy upadnie, zginiecie w nim i poznacie, że Ja Jestem Pan. A gdy wywrę cały mój gniew na murze i na tych, którzy go tynkowali wtedy powiem im: Nie ma muru i nie ma tych, którzy go tynkowali . To jest proroków izraelskich, którzy prorokowali o Jeruzalemie i mieli dla niego widzenie pokoju, a przecież nie było pokoju. Pokój Boży zgodnie z obietnicą odziedziczą wszyscy, którzy uwierzyli i uwierzą w Pana Jezusa jako Zbawiciela Boga Wszechmogącego, Ojca Świętego, Króla Pokoju. Mówi o tym Paweł sługa Pański:
Fil.4,7
A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Panu Jezusie. „Dziecię narodziło się nam”, „Syn jest nam dany”, przez którego Duch Święty Pan i Król wykupi swój lud od śmierci! Syn ukazał ludziom moc swego Ducha Świętego (także w cudach i uczynkach), ukazał Chwałę Boga Izraela, Chwałę Króla Królestwa wiecznie istniejącego. Pan Jezus mówi o tym w świątyni:
Łuk.4,17-19
I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę natrafił na miejsce gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namościł mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy  Pana. Przyjście samego Króla na ziemię zapowiadał również Zachariasz:
Zach.9,9-11
Wesel się bardzo córko syjońska! Wykrzykuj córko jeruzalemska! Oto twój Król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy On i Zwycięski! Łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu, oślicy. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom (bo jest Królem Pokoju), a Jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Nadto za cenę krwi twojego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody (z religii i wyznań bez Ducha Bożego). Ludzie, którzy widzieli cuda jakie Pan Jezus uczynił mocą swego Ducha Świętego, przyjęli Go w Jerozolimie jako Króla. Co zresztą musiało się wypełnić, gdyby ludzie nie uwielbili Pana Jezusa Chrystusa na ziemi to wzbudziłby Duch Święty kamienie, które by krzyczały chwaląc Króla wielkim głosem.
Łuk.19,37-40
Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli mówiąc: Błogosławiony, który przychodzi jako Król w imieniu Pańskim; Na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do Niego: Nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Syn dany na ziemi był Chwałą Króla Izraela, Chwałą Boga Wszechmocnego, Widzialną Chwałą Ducha Świętego, Ramieniem Pańskim. Stał się zwiastunem dobrej nowiny o zbawieniu:
Łuk.2,11-14
Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan Jezus, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem; Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebiańskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Kończąc  „Król w Królestwie Bożym” pragnę umiłowanym dzieciom Bożym dodać łowa Pawła:
Hebr.1,1-14
Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Duch Święty dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił Duch Święty dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Syn, który jest odblaskiem chwały Umysłu Świętego i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy dokonawszy oczyszczenia z grzechów zasiadł w prawości majestatu na wysokościach. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim. Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę Ojcem, a On będzie mi Synem. I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi Duch Święty: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Lecz do Syna mówi Ojciec Duch Święty: Tron twój o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło Królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość; Dlatego namaścił Cię, o Boże, Duch Święty twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszących ci stworzeń. Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz. Tyś zawsze ten Sam i nie skończą się lata Twoje Królu Wiecznie Żyjący. Amen. Wiemy już, że Pan Jezus Chrystus jest jedynym Królem wiecznym. Wiemy już, że tylko Król wieczny ma prawo rozstrzygać sprawy tyczące Królestwa wiekuistego i obdarzać nieśmiertelnością inaczej życiem wiecznym. Wiemy także o tym, że Król królów jest Bogiem Wszechwładnym. Duchem Wiecznie Żyjącym Świętym. Dlatego panowanie Jego w Królestwie trwać będzie wiecznie. Chciałbym teraz wyjaśnić dzięki Duchowi Świętemu Pana Jezusa Chrystusa: Co to jest Królestwo Boże? Umiłowani, trzeba zdać sobie sprawę: czego dziedzicami staną się synowie Boży? A ci którzy nie wierzą w słowo Prawdy muszą dowiedzieć się co tracą, nie przyjmując Chwały Wielkiego Króla i Zbawiciela i udziału w Jego Królestwie wiekuistym. Wielu ludzi mówi, że wystarczy wierzyć, że nie jest ważne, w kogo się wierzy. Mówią, że wystarczy przestrzegać przykazań Bożych. To prawda, że bardzo ważną rzeczą jest przestrzeganie przykazań, ale jak już pisałem w poprzednich rozdziałach jest to obowiązek każdego człowieka.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego