panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 19

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Dan.9,24 Siedemdziesiąt tygodni (tego dni B.G.) wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość i potwierdzi się widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Wyznaczono czas nauki, który trwał 7 lat w czasie 62 tego dni:
Dan.9,25
Przeto wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca-księcia jest 7 tygodni (tego dni), w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni (tego dni 1dzień przyjmujemy za 1 rok) znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy. W tym czasie też powstaje książę Michał opiekun ludu Bożego jak też zostaje zabrany aby pomazaniec dorósł a zaczyna się czas wielkiego ucisku aż do czasu wybawienia całego ludu ze śmierci do życia wiecznego, wszystkich zapisanych do księgi żywota Baranka:
Dan.12,1
W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest opiekunem (B.G) synów twojego ludu a nastanie czas takiego ucisku jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. Wnioskując możemy stwierdzić, że w obecnym czasie żyjemy w czasie wielkiego ucisku, który będzie trwał aż do momentu wykupienia całej własności Bożej chodzi oczywiście o synów Bożych. Najpierw jak wyżej czytamy wybawiony będzie twój lud, każdy kto jest wpisany do księgi żywota (jedna jest tylko księga żywota tj. księga żywota Baranka i tylko On może tę księgę otworzyć bo tylko Pan Bóg może obdarzać życiem i pozbawiać życia, nie zapominajmy o tym). Idąc dalej za tą myślą czytamy:
Dan.12,2
A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi obudzą się, jedni do żywota wiecznego a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Jak zostało zapowiedziane przez Pana Jezusa odbudowanie Królestwa Izraelowi, Królestwa Duchowego przez wylanie Ducha Świętego zapowiadanego  obecny czas, aby obudzić ze snu wszystkich do myślenia. Obudź się, który śpisz a zajaśnieje ci Chrystus Pan Jezus czyli zrozumiesz kim jest i że tylko On jest Drogą i Prawdą i Życiem Wiecznym.
Ef.5,14
Wszystko bowiem co się ujawnia jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz i powstań z martwych a zajaśnieje ci Chrystus.
Rzym.13,10-14
Wypełnieniem zakonu jest miłość, a to czyńcie wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora abyście się snu obudzili albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało by zaspokajać pożądliwości.
Rzym.6,3-14
Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Pana Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć abyśmy jak Chrystus wzbudzony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem wierzymy, że też z Nim żyć (wiecznie) będziemy, wiedząc, że zmartwych wzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł a żyjąc, żyje dla Boga (w ten sposób Sam Ojciec wskazał drogę do nieśmiertelności wszystkim swoim dzieciom zrodzonym z Jego Świętego Ducha Chrystusowego). Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (rozumiemy już, że w Jego Duchu Świętym inaczej w Jego sposobie myślenia i sposobie życia). Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie bo nie jesteście pod zakonem lecz pod łaską. Rozumiemy przez te słowa, że przez wylanie Ducha Chrystusowego zrozumieją wszyscy kim jest Pan Jezus Chrystus i co mają robić aby być zbawionymi i przywieść do właściwego poznania wielu, do posłuszeństwa wiary w Pana Jezusa Chrystusa i z rodowitych żydów i z pogan, że mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu.
Iz.60,1-4
Powstań zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody lecz nad tobą zabłyśnie Pan Jezus Chrystus a Jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości (bądźcie światłością dla świata) a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą. Podnieś oczy i spojrzyj wokoło: Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie,(synowie zrodzeni z Ducha Chrystusowego przez opowiadanie, głoszenie, mówienie bo któż uwierzy wieści naszej a komu objawiło się ramię Pana Jezusa? Wy jesteście ramieniem Pana Jezusa synowie, którzy wiernie wykonujecie wolę Jego Ducha Świętego) twoi synowie przychodzą z daleka, a twoje córki niesione są na rękach.
Iz.51,4-12
Zwróć na mnie uwagę mój ludu i słuchaj mnie mój narodzie bo ode mnie wyjdzie nauka (wylany jest Duch Święty) a moje prawo stanie się światłem ludów. Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje, moje ramiona (rodowity Izrael 12 plemion a Izrael nabyty reszta narodów) będą sądzić ludy, wyczekują mnie wyspy, tęsknie wyglądają mojego ramienia. Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole! Gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata (ziemia jest prochem, materią) a jej mieszkańcy poginą jak komary (bezbożni inaczej bez rozumu) lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie a moja sprawiedliwość (Królestwo Boże pamiętamy, że to sprawiedliwość również) nie ustanie. Słuchajcie mnie wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty ludu, w którego sercu jest zakon (wolności tj. moje prawo wypiszę na ich umysłach i sercach i nie będą już pouczać się nawzajem bo od najmłodszego znać mnie będą mówi Pan Jezus Bóg, który jest miłością)! Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska bo jak szatę pożre ich mól i jak wełnę pogryzie ich robak (bo są ze świata) lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę, tyś ramię Pana Jezusa (synu Boży)! Obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych! Czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszyło smoka morskiego? Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni, uczyniło drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni? I wrócą odkupieni przez Pana Jezusa Chrystusa i przybędą na Syjon z okrzykiem radości a wieczna radość (w Duchu Świętym- to też czynnik Królestwa Bożego) będzie nad ich głowami, dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie. Usłyszą tę wieść również i ci, którzy nie uwierzą wieści naszej, obudzą się na hańbę i wieczne potępienie bo nie przyjęli miłości Pana Jezusa, który okazał miłość oddając życie za ludzkość. Usłyszą bezbożni i z rodowitych żydów i cała reszta z ludzkości. Jak prorokowali prorocy:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego