panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 27

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Obj.14,1-5 I widziałem a oto Baranek stał na górze Syjon a z Nim 144 tysiące tych z 12 plemion Izraela, którzy mieli wypisane Jego imię na czole i imię Jego Ducha Świętego (wypisane). I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami (religiami); są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i Baranka Pana Jezusa Chrystusa własną Jego krwią. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa są bez skazy.
Obj.7
Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządźcie szkody ani ziemi ani morzu ani drzewom dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego Pana Jezusa na czołach ich (dopóki nie zostanie odzyskana cała własność Boża, wszyscy zapisani do księgi żywota Baranka) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: z plemienia Judy 12 tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena 12 tysięcy, z plemienia Gada 12 tysięcy, z plemienia Asera 12 tysięcy, z plemienia Naftalego 12 tysięcy, z plemienia Manassesa 12 tysięcy, z plemienia Symeona 12 tysięcy, z plemienia Lewiego 12 tysięcy, z plemienia Issachara 12 tysięcy, z plemienia Zebulona 12 tysięcy, z plemienia Józefa 12 tysięcy, z plemienia Beniamina 12 tysięcy opieczętowanych. Potem widziałem a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u Baranka Pana Jezusa Chrystusa. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starszych i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starszych i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi Baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a Ten, który siedzi na tronie osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Jeszcze jedno potwierdzenie, że należy jedynie składać pokłon przed Panem Jezusem Bogiem Wszechmogącym:
Obj.22,1-6
I pokazał mi rzekę wody żywota czystą jak kryształ wypływającą z tronu Boga i Baranka Pana Jezusa. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka Pana Jezusa a słudzy Jego służyć mu będą i oglądać będą Jego oblicze a imię Jego będzie na ich czołach (wypisane, nikomu nie znane) I nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe a Pan Jezus Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim co musi się wkrótce stać. Dlatego kto ma uszy niechaj słucha co Duch mówi do zboru! Tylko Panu Jezusowi należy oddać pokłon! To głoś i tego nauczaj! Zwracam waszą uwagę umiłowani bracia, że tak jak synowie diabelscy przyjmują znamiona w zależności od tego w czym są uwięzieni, jak już pisałem, że wojsko ma swoje oznaczenia, religie, subkultury, itd. Pan Jezus również zna tych wszystkich, którzy są Jego i pieczętuje swój lud, który wykupił sobie na własność własną krwią Chrystusową. Tej pieczęci nie można zobaczyć bo jest to pieczęć Ducha Świętego, nie można też nabyć tego daru za pieniądze.
Dz.8,9-25
A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim mówiąc: Ten człowiek to moc boża, która się nazywa wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Pana Jezusa Chrystusa dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony trzymał się Filipa (wielu przyłączy się do was obłudnie chcąc wyszpiegować waszą wolność, wielu pójdzie za wami dla chleba Dan.11,34) a widząc znaki i cuda wielkie jakie się działy był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa.(wodą a wiemy, że lud Boży ma być ochrzczony Duchem Świętym bo woda służąca do picia nie obmywa z grzechu) Wtedy wkładali na nich ręce a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów przyniósł im pieniądze i powiedział: Dajcie i mnie tę moc, aby ten na kogo ręce włożę otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga Pana Jezusa. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego widzę bowiem żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł: Módlcie się wy za mną do Pana Jezusa aby nic z tego na mnie nie przyszło co powiedzieliście. A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli Słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. Pamiętajcie o tym we wszystkich zborach Chrystusowych, że cała własność Pana Jezusa ma tę pieczęć na sobie. Nie zobaczymy jej na czołach synów ludzkich ale na czołach świętych w niebie, bo jak z powyższych fragmentów wynika święci będą mieli wypisane na czołach imię Pana Boga Wszechmogącego, które to imię będzie zapisane ale nie będzie znane nigdy żadnemu stworzeniu bo nikt nie będzie umiał go przeczytać. Chcę podkreślić, że wszyscy wierni Pana Jezusa muszą mieć pieczęć czyli Ducha Świętego, dlatego i mowa jest o zarodzi, która pozostanie przy życiu do 1000-lecia i tylko oni na ziemi otrzymają znak na swych czołach. Jest to wiadomość dla aniołów, którzy przejdą przez środek miast i środek Jerozolimy i będą wybijać złą część ludzkości zgodnie z wolą Bożą. Jak już powyżej pisałem i wynika to z podanych wersetów, że w czasie głoszenia ewangelii będzie prześladowanie tych, którzy tę ewangelię będą głosić a nawet będą zamykani do więzień i zabijani, dlatego próbą ma być 10 dni aby wybrani mogli wytrwać tę próbę i nie zaprzeć się swojego Pana i Boga Zbawiciela. Kto dopuści się zbrodni na synach Pana Jezusa? Przypomnijmy sobie czasy apostolskie, jak byli więzieni dlatego, że składali świadectwo o Panu Jezusie.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego