panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 5

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Obj.18,9 I zapłaczą nad nim i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru.
Ez.28,2;7
Synu człowieczy powiedz księciu Tyru: Tak mówi Wszechmocny Pan Jezus Chrystus Król Salemu, Król Sprawiedliwości, Król Pokoju: Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś
jestem bogiem, jestem ojcem świętym, siedzibę bogów zamieszkuję pośród mórz a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie bogiem; i za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły. Dlatego Ja oto sprowadzę na ciebie cudzoziemców, najsroższe narody, te dobędą swoje miecze przeciwko wspaniałej twojej mądrości (pozornej) i zhańbią twoją świetność. Tak będzie z każdym, kto się wywyższa ponad Władcę Pana Jezusa Ojca Świętego, ten będzie poniżony. Weźcie pod uwagę zamysły Boże i nie miejcie wątpliwości w ich spełnienie:
Ez.12,24-28
Bo nie będzie już pośród domu izraelskiego (Izraela Bożego, wybranego ludu Bożego rodowitego i z pogan) żadnego fałszywego widzenia i żadnej złudnej wróżby. Gdyż Ja, Pan Jezus Zbawiciel wypowiem słowo, a co Ja wypowiem to się stanie i już się nie odwlecze. Zaiste, jeszcze za waszych dni domu przekory (wszystkie wyznania i religie) wypowiem słowo i wykonam je
mówi Wszechmocny Pan Jezus Król potężny i straszny. I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy! Oto dom izraelski mówi (gdyż wszystkie wyznania i religie uważają się za naród wybrany, za żydów): Widzenia, które ten ogląda dotyczą późniejszych dni i o dalszych czasach on prorokuje. Dlatego tak powiedź im: Tak mówi Wszechmocny Pan Jezus Zbawiciel: Żadne słowo, które Ja wypowiadam już się nie odwlecze; słowo, które Ja wypowiadam spełni się mówi Wszechmogący Pan panów Król królów, jedyny, który ma nieśmiertelność, a który mieszka w Światłości niedostępnej, ale swoim Duchem Świętym będzie z nami, aż do skończenia świata. Zgodnie z obietnicą, którą Sam nam dał po zmartwychwstaniu (Mat.28,20). Dokładnie starałem się wyjaśnić, że może być tylko jeden Król w Królestwie. Starałem się wyjaśnić o jakim potężnym i wspaniałym i sprawiedliwym Majestacie Królewskim mówimy. Teraz chcę utwierdzić wierzących w Prawdę Pana Jezusa, że Sam przyszedł jako Król i przybrał postać sługi utwierdzając prawo i sprawiedliwość swojego Królestwa wiekuistego. Wyparł się Samego siebie i stał się podobny ludziom. Uniżył Samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. W tym momencie nasuwa się pytanie: Jaki ziemski król, prezydent zrezygnowałby z chwały i przywilejów łączących się z władzą i panowaniem? Który władca, cesarz, król, prezydent łby samego siebie i żył tak jak prosty człowiek, oddając życie za lud? Rzeczywistość jest taka, że człowiek gdy zasiądzie na tronie władzy to dobrowolnie z niego nie zrezygnuje. Tak dobrze jest na wierzchołku władzy, wtedy ądzący ma prawo uczynić wszystko, ale odpowiedzialności za lud nikt nie chce wziąć do serca. Dlatego śmiem twierdzić, że Pan Jezus Chrystus jest Świętym Władcą, gdyż Sam osobiście podjął walkę o swój lud. Sam jako pierwszy przeszedł przez śmierć, aby utorować swojemu pomazańcowi drogę do nieśmiertelności. Ziemscy władcy podczas wojny kierują wszystkim z ukrycia, lud ginie, a oni nie biorą tego do serca. Człowiek mierzy własną miarą, to też myślą, że tak samo postąpił Król Ojciec posługując się swoim Synem, aby wyręczył go w złożeniu życia! Śmieszne ,że ojciec posyła syna na śmierć na okup za lud! Jaki król dałby księcia na okup za lud? Sam Król Pan Jezus stał się Zbawicielem swojego ludu. Potwierdza to zapowiedzią Ducha swego Świętego przez usta proroka Natana:
2Sam.7,11-29
Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom (mówi do Dawida). A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami Ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona i utrwalę twoje Królestwo. (16) Trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną: tron twój (Dawida) też utwierdzony będzie na wieki. Jest to obietnica, która dana jest człowiekowi (Dawidowi), że z jego potomstwa wyjdzie Król wiecznie żyjący i panujący na wieki.
Iz.9,5
Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany. Tu należy zastanowić się co to znaczy? Czy Duch Święty, który jest nieśmiertelny, który jest Królem na wieki, czy pozwoliłby komuś innemu przejąć władzę królewską, jak twierdzi chrześcijaństwo? Mówi przecież, że jest Bogiem Zazdrosnym!
5Moj.6,13-15
Będziesz przejęty czcią dla Pana, twojego Boga i Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgał. Gdyż pośród ciebie jest Pan Bóg twój, Bóg Zazdrosny. Czy to ma sens badacze Biblii? Jest zazdrosny i mówi, że posadzi na tronie potomka Dawida i z jego łona
człowieka? Tron Syna na wieki i królestwo Jego na wieki. Przecież Biblia mówi wyraźnie, że kto czci Pana Jezusa czci Ojca Świętego, a kto nie czci Pana Jezusa nie czci Ojca Świętego (Jan 5, 22-23). Biblia mówi, że wszyscy, którzy uznali, że Pan Jezus jest Panem stali się sługami waszymi dla Pana Jezusa (Koryn. 4, 1). Dziękując zawsze za wszystko w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa (Ef.5,20). Dziękując za wszystko Ojcu Świętemu, Bogu, który jest Duchem Świętym Pana Jezusa, a nie w imieniu jehowy, buddy, albo w innym imieniu. Pan Jezus jest pośród zgromadzonych w Jego imieniu swoim Duchem Świętym (Mat.18,20). Gdyby był Ojciec i Syn jako dwie osoby, czy Ojciec mówiąc, że jest zazdrosny czy pozwoliłby synowi odbierać cześć, jemu służyć, w jego imieniu wszystko czynić, i aby był uwielbiony pośród ludu Ojca? Czy to ma sens? Biorąc pod uwagę, że jest jedno Królestwo, które wiecznie trwa? Tę sprawę trzeba rozważyć Duchem Świętym, wtedy stanie się jasne, że Duch Święty utwierdził swój tron przez syna człowieczego, potomka Dawida według ciała. Tak właśnie! Utwierdził swe panowanie Duch Święty Pana Jezusa Chrystusa, gdyż zrodził sobie postać z niewiasty, ciało syna człowieczego i w ten sposób dokonał dzieła zbawienia. Trzeba o tym cały czas pamiętać przy rozważaniu dalszych odnośników. Pamiętajmy, że Prawda ukryta jest w Synu i Ojcu. Biblia jest pisana nie tylko dla synów Bożych, ale również dla synów diabelskich. Synom Bożym sprawa Syna i Ojca zostaje objawiona zgodnie z obietnicą:
Jan17,25-26
Ojcze Sprawiedliwy! I świat Cię nie poznał, lecz Ja Cię poznałem i ci poznali (synowie Boży), że Ty mnie posłałeś; I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich. Tak samo jak wtedy, gdy Pan Jezus był na ziemi, tak samo teraz ludzie pytają i pytać was będą mówiąc:
Jan12,34
Słyszeliśmy z zakonu, że Zbawiciel trwa na wieki; jakże więc możecie mówić, że Pan Jezus Chrystus musi być wywyższony. Kimże jest ów syn człowieczy Jezus Nazareńczyk? Wybrani, umiłowani, uświęceni przez Ducha Świętego Pana Jezusa wiedzą kim jest Syn. Jest wyciągniętym Ramieniem Pańskim, inaczej mówiąc Chwałą widzialną częścią Ducha Świętego, Umysłu Świętego tak jak Izajasz prorokował:
Jan12,38
Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się Ramię Pana? Uwierzył tylko syn Boży, gdyż zajaśniało mu światło ewangelii o Chwale Bożej Panu Jezusie Chrystusie, że jest Bogiem Wszechmocnym, Królem Pokoju, Ojcem Odwiecznym i Cudownym Doradcą. A cała reszta ludzkości umiłowała bardziej chwałę ludzką niż Chwałę Bożą dlatego:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego