panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 40

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Mat.3,10-12 I już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie jest mocniejszy niż ja; Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku Jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje; i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Nie można oszukiwać mówiąc, że warto czekać na przyjście Pana Jezusa Mesjasza, bo gdy przyjdzie da nagrodę. Tak nie można! Pasterze trzód ludzkich! Pan Jezus już przyszedł jako Mesjasz do wszystkich narodów, a przede wszystkim do Izraela, którego ukochał Jego Duch. Uznajcie obecność Pana Jezusa na ziemi, gdyż jest Obecny pośród ludzi. Jest życiem wiecznym i każdy kto otrzymał Ducha Chrystusowego otrzymał nagrodę, a każdy kto czeka na przyjście otrzyma zapłatę, gdy przyjdzie. Gdyż Pan Jezus przyjdzie z ogniem, tak jak to zostało zapowiedziane:
Iz.66,15-16 Bo oto Pan Jezus przyjdzie w ogniu, a Jego wozy jak huragan, oby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia. Gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan Jezus sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana Jezusa.
Obj.22,12;20
Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku .Tak! Przyjdę wkrótce! Amen. Przyjdź Panie Jezu! Dodam tylko, że nie przyjdzie jako Osoba, lecz Duchem swoim Świętym w Chwale, a Chwałą są święci Jego. O tym dokładnie napiszę później, teraz jednak chcę abyście czytając pamiętali o tym! A teraz wracam do tematu sądu Chrystusowego. Mam tylko jedną książkę do napisania, żeby wszyscy mogli ją szybko przeczytać dlatego mam nadzieję, że jasne jest to co wam umiłowani bracia piszę a jeśli czegoś wam zabraknie to uzupełniajcie wszelkie braki słowami z Biblii, gdyż to jest źródło wody żywej. Ta książka objawia kim jest Bóg nasz i Pan nasz, zawiera wyjaśnienia, sprostowania błędów ludzi tłumaczących Biblię, które trzeba pokazać, są tu wskazówki jak należy postępować w zborach Chrystusowych, oraz objawiona jest wola Boża na obecny czas a uzupełnieniem tych myśli jest Biblia. Wspomnijcie na słowa Pana Jezusa, że należy mieć 2 miecze inaczej 2 egzemplarze Biblii, różne wydania, aby można było sprawdzać. Myśli zawarte w książce i myśli zawarte w Biblii pozwolą abyście w sobie mieli duchowe bogactwo, którego nikt wam nie spali jak książkę, nie podrze, nie zabierze. Dlaczego o tym piszę? Ponieważ tworząc zbór Chrystusa Pana Jezusa stajecie się Jego wizytówką, reprezentujecie Pana Boga Wszechmogącego. Dlatego  być wypełnieni całkowicie pełnią Ducha Świętego, musicie być nienaganni i prowadzić życie godne Pana naszego Pana Jezusa. Bo jeśli:
Rzym.11,16
Zaczyn jest Święty to i ciasto; a jeśli Korzeń jest Święty to i gałęzie.
1Piotr.2,10-12
Wy, umiłowani przez Pana Jezusa, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym; dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duchowi. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne aby ci, którzy was obmawiają jako zło czyniących (przez to, że uwierzyliście w Pana Jezusa a nie należycie do religii czy wyznania) przypatrując się bliżej dobrym uczynkom wysławiali Pana Jezusa Chrystusa Boga Wszechmogącego w dzień nawiedzenia. Pamiętajcie o tym we wszystkich zborach Chrystusowych na wszystkich krańcach ziemi, że:
Mat.5,14-16
Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego Pana Jezusa, który jest w niebie. Dlatego i my nie przestajemy się za was modlić i prosić Pana Jezusa abyście doszli do pełnego poznania woli Jego, we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu.
Kol.1,10-12
Abyście postępowali w sposób godny Pana Jezusa ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Myśli Jego Świętych. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi Chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Dziękując Ojcu Świętemu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w Światłości. Jeszcze pouczenie Pawła:
Ef.4,1-5
Napominam was, tedy ja, więzień w Panu Jezusie abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało Chrystusowe, jeden Duch Chrystusowy, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Duch Święty Pana Jezusa to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.
Fil.2,14-16
Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. Pan Jezus chce, aby zbory Jego były bez skazy i bez nagany na dzień Chrystusowy, gdy przyjdzie w swoich świętych na spotkanie tych, którzy wytrwają aż do śmierci. Abyśmy zostali odnalezieni jako nieskazitelny klejnot łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość. Sam Pan Jezus przysposabia nas do świętości w zborach, gdyż jest Głową ciała, Arcykapłanem w świątyni żywej, Ojcem Świętym wychowującym dzieci Boże, Pasterzem prowadzącym swe owce, Panem nad swymi sługami, Oblubieńcem dla swej dziewicy czystej oraz Bogiem dla swego ludu wybranego. Wszystkie zbory Chrystusowe na całej ziemi mają tego samego Pasterza, Nauczyciela, Pana, Boga, Ojca, Króla, Pocieszyciela, Ducha Prawdy i tworzą ciało Chrystusowe, świątynię żywą, w której mieszka Pan Jezus Ojciec. Każdy człowiek, który jest bratem w zborze Chrystusowym jest członkiem ciała Chrystusowego, jest świątynią Ducha Świętego, który jest w nim. Wszystkie zbory Chrystusowe są światłością i mają świecić jak światła na świecie. Gdyż cały świat jest w ciemności i tkwi w złem. Każdy zbór Chrystusa Pana Jezusa musi być oczyszczony kąpielą wodną przez Słowo. Dokona tego Bóg, który jest Duchem Świętym. Innej drogi nie ma !

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego