panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 15

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Ps.111,7-8 Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość. Wszystkie przykazania Jego są
B.Tys. II wyd.
trwałe, ustalone na wieki, na zawsze, nadane ze słusznością i mocą.
Ez.18,21
Lecz, gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na pewno będzie żył, nie umrze. Tak Pieśń Mojżesza obowiązywała do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, a od przyjścia Pana Jezusa Chrystusa życiem wiecznym jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa.
Jan11,25-26
Rzekł jej Pan Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? A zatem wiara w Pana Jezusa Chrystusa, bez żadnych innych warunków daje życie wieczne. Natomiast wszystkie przykazania, ile tylko ich jest od przyjścia Pana Jezusa Chrystusa stały się Bożym Kodeksem Karnym. I tak będzie dopóki nie przeminie niebo i ziemia. Umiłowani należy rzetelnie wyjaśnić ten temat. Z tym tematem ściśle wiąże się obietnica, że śmierci już nie będzie. Mówi o tym:
Obj.21,4
I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Na ten moment czekają wszystkie wyznania chrześcijańskie. Tylko żadne z tych wyznań, do tej pory nie zrozumiało, że życie wieczne jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. A to dlatego, że tylko syn dziedziczy po ojcu wszystko.
1Moj.21,10
Rzekła do Abrahama: Wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem! A ponieważ tylko Pan Jezus Chrystus rozdaje życie wieczne i to od swego przyjścia na ten świat. Pierwszym był Symeon, który w natchnieniu Ducha Świętego wziąwszy dziecię Jezus na ręce swoje tak powiedział:
Łuk.2,29-30
Teraz puszczasz sługę swego Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje. W tym miejscu wielu ludzi powie
przecież ja wierzę w Pana Jezusa Chrystusa! Tak, to się zgadza, tylko kto wierzy, że Pan Jezus Chrystus jest Ojcem? W tym miejscu oświadczam każdemu człowiekowi na tym świecie, że jeżeli ktokolwiek z ludzi uzna, że Pan Jezus Chrystus jest jedynym Ojcem Niebiańskim, ten jest dziedzicem swego Ojca Niebiańskiego i ma życie wieczne. Sam Pan Jezus tak się na ten temat wypowiada:
Jan14,6-9
Ja jestem Droga i Prawda i Żywot (wieczny), nikt nie może przyjść do Ojca, jeżeli nie przyjdzie do mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd Go znacie i widzieliście Go. (Ponieważ Filip tego nie zrozumiał, więc prosi Pana Jezusa, żeby mu pokazał Ojca). Rzekł Mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Pan Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca, jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Kiedy niewierny Tomasz już jest przekonany, że widzi Pana Jezusa zmartwychwstałego mówi: „Pan mój i Bóg mój”, to Pan Jezus mu tak odpowiedział:
Jan20,29
Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wybaczcie mi, że się kolejny raz powtarzam, ale do tego tak ważnego tematu, jak życie wieczne, to potwierdzenie Biblijne jest niezbędne. Umiłowani! W niebie nic się nie zmieniło od kiedy Pan Jezus Chrystus objął panowanie po zmartwychwstaniu, gdzie Sam się na ten temat tak wypowiada:
Mat.28,18 Dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Tu powie ktoś, a widzisz, że została dana mu moc, że Sam jej nie posiadał. To prawda, że wszelką moc otrzymał od swego Ojca, czyli Boga, który jest Duchem Świętym, czyli tu przypomnę, duch to myśl lub umysł, lub rozum, oczywiście w tym wypadku Myśl Święta, Umysł Święty lub Rozum Święty! Może od razu ustalmy to tak: Rozum lub Umysł mieszka w Głowie i tak donosi Biblia:
Kol.2,10
I macie pełnię w Nim (tj. w Panu Jezusie Chrystusie).On jest Głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Rozum Boży, czyli Umysł Boży mieszka w Głowie Pana naszego Jezusa Chrystusa natomiast Bóg czyli Myśl, czyli Duch Święty wypełnia wszechświat.
Jer.23,24
Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię?
Dz.17,28
Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się.
Kol.1,16 Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko. Teraz należy wyjaśnić od kogo otrzymał Pan Jezus Chrystus tak potężną władzę nad wszechświatem.
Ef.1,17-23 Aby Bóg Pana naszego Jezusa (czyt. Duch Pana naszego Jezusa Chrystusa), Ojciec Chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego (tj. Pana Jezusa Chrystusa). I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego (w dziedzictwie syna człowieka od Ojca Pana Jezusa Chrystusa). I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego (tj. Świętego Ducha Chrystusowego Ojca Chwały). Jaką (Ten Duch) okazał w Panu Jezusie Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych.
Rzym.8,11
i posadził Go po prawicy (czyt. w sprawiedliwości) swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i (ponad) wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim, Głową Świątyni żywej, która jest ciałem Jego (tu na ziemi) pełnią Tego, który Sam wszystko we wszystkim wypełnia.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego