panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 4

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

2Moj.24,7-8 Wziął księgę przymierza i głośno przeczytał ludowi: ten zaś rzekł: Wszystko co powiedział j h w h (czyt. Pan Jezus Chrystus) uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew (z wcześniej zarżniętych cielców) i pokropił lud mówiąc: Oto krew przymierza, które j h w h zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. I tak powstała religia Mojżeszowa czyli zakon Mojżesza. Dlatego Pan Jezus Chrystus przez proroka Jeremiasza zapowiada zawarcie nowego przymierza, bo po pierwsze: przymierze zawarte przez pośrednika Mojżesza było zawarte krwią cielców, a przecież Duch Święty przez Pawła w liście do Izraelitów tak mówi:
Hebr.10,4 Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy A po drugie: mówi „dałem im przykazania, które nie były dobre”, dzięki którym nie mogli życia wiecznego osiągnąć.
Hebr.8,7 Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków nie szukałby miejsca na drugie. Jest logiczne, że pierwsze przymierze nie mogło trwać bez końca, bo po trzecie: jedna ze stron tzn. Izrael nie dotrzymał warunków umowy, bo powiedział, że uczyni wszystko co powiedział przez Mojżesza j h w h, i że będzie posłuszny. Dlatego Jeremiasz zanotował:
Jer.31,31-33
Oto idą dni mówi j h w h, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem mówi j h w h  takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach mówi j h w h. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
Oz.11,4
Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości. I byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka. I nachylałem się do nich, aby ich nakarmić.
1Kor.10,1-3
A chcę bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. A zatem Izrael otrzymał przykazania na dwóch  kamiennych, a oprócz tego 613 przykazań, które stanowiły cały zakon. Nie ma potrzeby w tej chwili, tych przykazań nadmieniać, ale dodać należy, że istniał jeszcze zakon ceremonialny, który nakazywał składać ofiary np. pojednania, czy ofiary za grzechy. Ceremonią było obrzezanie, jak też przepisy dotyczące oczyszczania. Ale po co w ogóle o tym piszę? Żeby sobie uzmysłowić, że w sumie było to wszystko nie do wykonania, a były to ustawy, prawa i przykazania. I tak doszliśmy do zawarcia nowego przymierza, a tym samym do powstania nowej nauki, albo nowej wiary. Lecz zanim nowe przymierze zostało zawarte to prorok Izajasz tak napisał:
Iz.40,3
Głos się rozlega. Drogę dla j h w h. Przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!.Tu trzeba najpierw się dowiedzieć, co to za głos się rozlega? Odpowiedź w:
Jan1,6;23
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię, który rzekł Ja jestem tym głosem wołającym na pustyni, który ma przygotować drogę dla j h w h (czyt. dla Pana Jezusa Chrystusa) jak przepowiedział Izajasz prorok. Natomiast prorok Malachiasz tak zapisał:
Mal.3,1 Oto Ja (j h w h) posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Jak z tego tekstu wynika Jan był aniołem, który swoim głosem miał przygotować drogę dla swego Pana Boga j h w h, gdzie Mateusz tak to odnotował:
Mat.1,23
…i nadadzą mu imię Immanuel co się wykłada Bóg z nami. Należy jeszcze wyjaśnić, dlaczego Jan miał głosić na pustyni i na pustkowiu, przygotowywać drogę dla Pana Jezusa naszego Boga. Gdyby ktoś się zastanowił nad tym tekstem doszedłby do wniosku, że Jan wołał do piasku, aby się nawrócił, bo pustynia sądzę, kojarzy się każdemu z bezmiarem piasku, natomiast Jan miał głosić upamiętanie narodowi Izraelskiemu. Tak też jest zanotowane w:
Mat.3,5-7 Wtedy wychodziła do niego Jerozolima, oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?
Jan1,15-17
Jan świadczył o Nim i głośno wołał: (do piasku?) Ten to był, o którym powiedziałem: Ten który za mną idzie był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Pana Jezusa Chrystusa. Nie muszę przypominać, że tylko Bóg łaskę daje. Jestem przekonany, że teraz wielu ślepym otworzą się oczy, kiedy zrozumieją, że Izrael i cały świat tj. cała ludzkość jest pustynią, pustkowiem; bo cóż znaczą ludzie, którzy jedzą chleb, oddychają powietrzem, korzystają ze wszystkich dóbr, które stworzył Pan Jezus Chrystus, a modlą się i dziękczynienie składają najprzeróżniejszym dziwadłom i bożkom, tylko nie Panu Jezusowi Chrystusowi, Jedynemu Stwórcy wszystkiego.
Jan1,10
Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat Go nie poznał.
Jan12,37-43
A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego. Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się Ramię Pana (na temat ramienia Pańskiego już jest wyjaśnienie w poprzednim rozdziale), dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz: Zaślepił oczy ich i zatwardził serca ich, aby nie widzieli oczyma swymi i nie rozumieli rozumem swym i żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał Chwałę Jego i mówił o Nim. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi: Umiłowani bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Dlatego Izrael Go nie poznał, a tym bardziej świat, bo przecież Izrael spodziewał się Mesjasza, a kiedy Mesjasz przyszedł w osobie Pana Jezusa Chrystusa, Izrael Go nie przyjął.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego