panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 47

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Ps.68,31-33 Zgrom zwierzę w trzcinie, Stado byków wraz z cielcami ludów! Niech płaszczą się ci, którzy lubują się w pieniądzu, Rozprosz narody, które chcą wojny! Niech przyjdą dostojnicy z Egiptu, Niech Etiopia wyciągnie swe ręce do Boga! Królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu, Grajcie Panu Jezusowi. Śpiewajcie i grajcie Panu Jezusowi jednak nie chodzi o regge ani o żaden inny rodzaj muzyki ale o nową pieśń Baranka! Wyciągnięte ręce to nie gesty ale skłonienie się do wiary w Pana Jezusa.
Ps.33,1-5
Radujcie się w Panu Jezusie, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała. Dziękujcie Panu Jezusowi na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie! Śpiewajcie mu pieśń nową, Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym! Bo słowo Pana Jezusa jest prawe, A wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. On miłuje sprawiedliwość i prawo; Pełna jest ziemia łaski Pana Jezusa. Dziesięciostrunna harfa to przykazania!
Obj.5,9
I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś Panie Jezu wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Na tym etapie czytania książki pamiętamy, że Bóg inaczej Duch, że jest jedynie Świętym a więc: wykupiłeś dla Ducha Swego Świętego krwią Swoją. Wiemy  został zabity oczywiście Baranek Pan Jezus Chrystus a nie jakiś tzw. jah albo syn człowieczy.
Obj.5,11-14
A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starszych a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy i mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko co w nich jest mówiło: Temu który siedzi na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: Amen. Starsi zaś upadli i oddali pokłon. Siedzącemu na tronie Barankowi śpiewali oddając cześć i chwałę i moc na wieki wieków! Nie ma znaczenia żaden instrument muzyczny na którym można nauczyć się grać ponieważ nowej pieśni nie można się nauczyć samemu. Instrumentem jest Biblia a słowa to melodia, którą wygrać może tylko ten kto uwierzył w Pana Jezusa jako Pana Boga Wszechmogącego Zbawiciela, który jest Królem Izraela, którego wykupił Sobie na własność własną krwią. Nie Etiopię, nie inny naród ale Izrael Duchowy Święty.
Ez.30,4-6
Miecz spadnie na Egipt; Etiopię ogarnie drżenie, gdy w Egipcie będą padać pobici, gdy zabiorą jego dostatki i będą naruszone jego posady. Etiopia, Putejczycy i Ludyci i Arabowie i Libijczycy i wraz z nimi mieszkańcy ziem sprzymierzonych padną od miecza. Padną podpory Egiptu i runie jego dumna potęga; od Migdolu do Syeny padną w nim od miecza- mówi Wszechmocny Pan.
Ez.38,4-6
Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, wielki zastęp, z tarczą i puklerzem- wszystkich uzbrojonych w miecze. Paras, Etiopia i Put jest z nimi, wszyscy z tarczami i w hełmach. Gomer i wszystkie jego hufce. Z tobą są Bet-Togarma z najdalszej północy, wszystkie jego hufce i liczne ludy.
Jer.17,5
Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie a od Pana Jezusa odwraca się jego serce!
Mat.24,4-5
Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim mówiąc: Jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Dużą rolę jeżeli chodzi o współczesne ruchy subkulturowe
wywarła też muzyka rockowa, prądy filozoficzne, polityka, sztuka itp. Subkultury pełnią rolę kulturotwórczą. Niektóre z nich  te o charakterze pacyfistyczno ekologicznym, realizują w zasadzie ideę wychowania w duchu non violence, które przygotowuje do życia w warunkach pokoju i bezpieczeństwa. Młodzież poszukująca wartości religijnych wybiera często uczestnictwo w sektach. Subkultury młodzieżowe można podzielić na: Alternatywne: religijno-terapeutyczne stawiające sobie za cel indywidualne doskonalenie osobowości; ekologiczno-pacyfistyczne, które widzą w działalności na rzecz środowiska i pokoju nowe jakości społeczne.; buntu i ucieczki: buntu społeczno- obyczajowego. Zakładają szacunek dla indywidualności i dążenia do realizowania określonego stylu życia (np. hipisi, punki). Występują z pewnym pozytywnym programem przemian w wymiarze kulturowym, społecznym i politycznym, izolacji od społeczeństwa. Odwołują się do kultu siły i podległości (killersi, skinheadzi), a łączą ich doświadczenia resocjalizacyjne (poprawczaki, więzienia), swoisty żargon oraz specyficzne formy komunikacji. Kreacyjne. Młodzież ta wybiera twórczą drogę rozwoju. Dla młodzieży to Biblia powinna być drogowskazem do doskonałości. Dlatego każdy z nas od dzieciństwa powinien być pouczanym i wychowywanym w dobrym Duchu Pana Jezusa. Pamiętajmy jednak, że nie dziedziczy się po rodzicach Ducha Świętego Pana Jezusa. Każdy człowiek zda sam za siebie sprawę a dzieci niepełnoletnie należą do wierzącego rodzica, gdyż obietnica tyczy także i naszego potomstwa. Trzeba wziąć sobie do serca, że tak jak na narodowość, rasę, płeć, status społeczny tak i na wiek nie ma Pan Bóg względu. Jeśli człowiek fizycznie osiągnie dojrzałość i umysłem zdolność odróżnienia dobrego od złego to będzie osądzone jego myślenie i postępowanie. Okaże się w oczach Pana Jezusa rozumnym albo głupim. A głupcy Panu Bogu się nie podobają jak mówi Kaznodzieja.
Treny 3,25-30
Dobry jest Pan Jezus dla tego kto mu ufa, dla duszy która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana Jezusa .Dobrze jest gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy gdy Pan Jezus je nań wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu, może jest jeszcze nadzieja. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije, niech nasyca się zniewagą.
2Tym.3,1-17
A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Pana Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania Prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan Jezus! Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Panu Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Jasne i wyraźne wskazówki czego należy się trzymać! Nie chodząc za błędnymi twierdzeniami pustych gadułów, którzy się na niczym nie znają, nęcą tylko obietnicami wolności kiedy sami są niewolnikami. To jak już było wspomniane jednoosobowa religia także jest jak cysterna bez wody czyli bez Ducha Świętego Pana Jezusa bo taki człowiek o uznanie dla siebie zabiega i szuka chwały dla siebie a nie szuka chwały Pana Jezusa. Szczególnie młode umysły idą taką drogą ponieważ mówi: wszystko wam wolno! Takim sposobem wytrzebia szatan już od najmłodszego z bojaźni. Przestrzeganie przykazań jest obowiązkiem każdego człowieka nie można o tym nigdy zapominać! OSHO- w tłumaczeniu, min. znaczy egzystencję spływającą ze wszystkich kierunków. Głosił że bogiem jest samo życie a Bóg tak naprawdę nie istnieje, jest wymysłem ludzkim. Zakładał wspólnoty, do których przystawali ludzie młodzi, ale nie tylko, których pociągała wolna miłość, medytacja, joga, bioenergoterapia, taniec, śpiew. Osho nigdy nie głosił że majątek czy pieniądze są złe, wręcz przeciwnie żył w luksusie. Swoich uczni namawiał do odrzucenia wszystkiego, w co dotąd wierzyli i do „duchowego oczyszczenia się”. Głosił że najważniejsze jest to co dzieje się teraz, a nie to co będzie po naszej śmierci, więc używajmy dopóki jest czas. Wiele jego wypowiedzi zaprzeczało sobie nawzajem, nawet podczas jednego wykładu ale dla uczni nie miało to znaczenia gdyż Osho twierdził że sprzeczności są po to, aby się uzupełniać. Żył z tego co podarowali mu uczniowie. Te teorie i wiele innych pociągały ludzi, którzy chcieli uwierzyć, że ich życie teraz na ziemi, ich uczynki, nie maja następstwa później. To bardzo wygodne myślenie, ale i bardzo zwodnicze. Oto dowód:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego