panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 9

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Iz.44,6 A oprócz mnie nie ma Boga.
Obj.1,7-8
Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko, także ci, którzy Go przebili i będą biadać nad Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak  Jam jest alfa i omega (początek i koniec) mówi Pan Bóg. Ten, który jest i który był i który ma przyjść Wszechmogący.
Oz.13,4
Bo ja Pan Jezus Chrystus jestem twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga, oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma Zbawiciela (a oprócz mnie nie ma: Zbawiciela)
Fil.3,20 Nasza zaś ojczyzna jest w niebie skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa.
Iz.26,4 Ufajcie po wsze czasy Panu Jezusowi Chrystusowi, gdyż Pan Jezus Chrystus jest Skałą wieczną.
1Kor.10,1-4
A chcę bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej Skały, która im towarzyszyła, a Skałą tą był Pan Jezus Chrystus (Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli Jan1,10)
1Moj.1,1
Na początku stworzył Pan Bóg niebo i ziemię.
Jan1,3 Wszystko powstało przez Pana Boga Logosa (Słowo), a bez Niego nic nie powstało co powstało.
Hebr.1,2 Ostatnio u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego (Duch Chrystusowy czyli Święty) wszechświat stworzył.
Kol.1,15-16 On jest obrazem (swego Ducha niewidzialnego, bo Bóg jest Duchem Świętym). On jest pierworodnym przed wszystkimi stworzeniami. Ponieważ w Nim to jest w Jego Duchu wszystko zostało stworzone, bo On swoim Duchem Świętym wypełnia wszechświat, dlatego w Nim wszystko zostało stworzone, wszystko co jest w niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko zostało przez Pana Jezusa Chrystusa stworzone.
Jan1,10
Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat Go nie poznał. Dlatego to właśnie tak brzmi pierwsze i zarazem najważniejsze przykazanie: Nie będziesz miał żadnych innych bogów oprócz Jedynego, Prawdziwego, Wiecznie Żywego Boga i Pana nas wszystkich Jezusa Chrystusa.
2
Przykazanie brzmi tak: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani nie będziesz czynił żadnego obrazu z tego co mieszka w niebie, z tego co żyje i porusza się na ziemi, ani tego co żyje w wodach, ani tego co żyje w ziemi. Nie będziesz im oddawał pokłonu, ani im służył, ponieważ ja Pan Jezus Chrystus jako twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia, tym którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. W drugim przykazaniu chodzi głównie o bałwochwalstwo i na ten temat będzie oddzielny rozdział. Z tego przykazania można się również dowiedzieć, że nasz Pan i Bóg Jezus Chrystus posiada uczucie zazdrości. Ja osobiście wcale się temu nie dziwię. Najpierw trzeba zrozumieć, że Pan Jezus Chrystus wybrał spośród wszystkich narodów na zasadzie oblubienicy naród Izraelski. To tak jak młodzieniec spośród wielu dziewczyn wybiera jedną, tą którą miłuje, tą której gotów jest wiele uczynić. Tak też Izrael od samego początku otrzymywał niezliczone dowody łaski. Przecież Egipcjanie nigdy dobrowolnie nie wypuściliby swoich niewolników, którzy za darmo musieli pracować i traktowani byli bardzo źle. Ale upodobał sobie Pan Jezus naród Izraelski, chociaż Izrael cały czas zachowywał się jak niewierna żona. Dlatego przez niewierność Izraela, zbawienie stało się udziałem pogan. W każdym bądź razie poganie skorzystali już za czasów Pawła jak też teraz wyjdzie wielka rzesza, że nikt nie będzie mógł zliczyć. W księgach Mojżeszowych jest kilka razy napisane: Pan i Bóg nasz Jezus Chrystus jest Bogiem zazdrosnym.
2Moj.34,14
Gdyż nie będziesz się kłaniał innemu bogu. Albowiem Pan Jezus Chrystus, którego imię jest „Zazdrosny” jest Bogiem zazdrosnym.
5Moj.4,24
Gdyż Pan Jezus Chrystus, twój Bóg jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym.
5Moj.6,14-15
Nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło was. Gdyż pośród ciebie jest Pan Jezus Chrystus, Bóg twój, Bóg zazdrosny. Niechaj więc nie zapłonie przeciwko tobie gniew Pana Jezusa Chrystusa, Boga twego, by cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Pan Jezus Chrystus jako małżonek Izraela, jako małżonek zazdrosny jest, ustawicznie.
Jer.3,6
W czasach króla Jozjasza rzekł do mnie Pan Jezus Chrystus: Czy widziałeś, co uczyniła odstępna żona Izrael? Chodziła na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i tam oddawała się nierządowi.
Jer.3,8
Ja właśnie z powodu wszystkich cudzołóstw odrzuciłem odstępną żonę, Izraela i dałem jej list rozwodowy. Nie muszę wyjaśniać, że chodzi o bałwochwalstwo.
Rzym.11,7-8
Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Jak napisano: Zesłał Pan Bóg na nich ducha znieczulenia. Dał im oczy, które nie widzą i  które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego