panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 13

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Oz.6,6 Gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, nie całopaleń. Gdyby wszyscy ludzie kierowali się miłością i wzięli do serca słowa wypowiedziane przez proroków i samego Pana Jezusa i apostołów oraz przez tych, którzy przemawiają w Duchu Chrystusowym nie byłoby wojen i cierpienia.
Kol.3,14-16 A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie.
Gal.6,10
Przeto póki czas mamy dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.
1Jana3,1-3
Patrzcie jaką miłość okazał nam Ojciec nasz Pan Jezus Chrystus, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada oczyszcza się, tak jak Pan Jezus jest czysty. Trzecią cechą Królestwa Bożego, którą mają się cechować dzieci Boże jest bezwzględne posłuszeństwo.
Hebr.12,9
Ponadto, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali; czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów Panu Jezusowi aby żyć? Trzeba zadać sobie pytanie: Komu mam być posłuszny? W tej chwili każdy z nas umie odpowiedzieć na to pytanie. Posłuszeństwo należy okazać Stwórcy i jest to obowiązek każdego człowieka, gdyż wszyscy wywodzimy się z jednego Ducha Bożego.
Dz.17, 26-28
Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z Jego bowiem rodu jesteśmy.
Jer.27,5
Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi swoją wielką siłą i swoim wyciągniętym Ramieniem i daję ją temu komu zechce. Nie ma wątpliwości, że bezwzględne posłuszeństwo należy okazać Panu Jezusowi Chrystusowi, gdyż Jego dziećmi jesteśmy. Duch Święty w Synu uczynił niebiosa i ziemię, uczynił człowieka i zwierzęta. Ten Sam Duch Święty w Synu przyszedł na ziemię, aby przez ofiarowanie Samego Siebie (swojego ciała ziemskiego) wykupić sobie lud gorliwy w dobrych uczynkach; lud który uzna swego Stwórcę za Ojca Świętego i okaże bezwzględne posłuszeństwo. Jako dzieci narodzone nie z nasienia skazitelnego, ale z nasienia nieskazitelnego przez Słowo Boże, które jest zwiastowane.
1Piotr1,17-19
A jeśli wzywacie jako Ojca Tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego ępowania waszego przez ojców wam przekazanego. Lecz drogą krwią Pana Jezusa Zbawiciela jako Baranka niewinnego i nieskalanego. Tak jak człowiek otrzymał panowanie nad zwierzętami i może decydować ile suka wychowa szczeniąt, a kotka kociąt. I nie ma wpływu suka, czy kotka na to jeśli z jej potomstwa łaściciel nie pozostawi żadnego. Tym bardziej Stwórca Pan Jezus Chrystus ma prawo decydować o losie człowieka i wszystkiego stworzenia w niebie i na ziemi i w całym wszechświecie.
Iz.45,9-11
Biada temu, kto się spiera ze swoim Stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do Tego, kto ją formuje: Co robisz? Albo dzieło do swojego Mistrza: On nie ma rąk? Biada temu, kto mówi do Ojca; Dlaczego płodzisz? A do kobiety: Dlaczego rodzisz? Tak mówi j h w h Święty Izraela Pan Jezus Chrystus i jego Stwórca (oczywiście Stwórca Izraela). Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci, albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? I tu przypomnę, że j h w h Święty Izraela Pan Jezus Zbawiciel pragnie pobudzić swoje dzieci rodowite czyli rodowity Izrael do zazdrości.
5Moj.32,19-21
A gdy j h w h  Jezus Chrystus to ujrzał wzgardził nimi i z niechęci do swych synów i córek (rodowitych) rzekł: Zakryję przed nimi Oblicze moje. Zobaczę, jaka będzie przyszłość ich. Gdyż ród to przewrotny, synowie, w których nie ma wierności. Pobudzili mnie do zazdrości, tym co nie jest bogiem. Podniecili mnie marnościami swoimi. Więc i Ja pobudzę ich do zazdrości, tymi którzy nie są ludem. Podniecę ich narodem nikczemnym. Gdyż nie okazywali posłuszeństwa.
Hebr.3,16-18 Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez czterdzieści lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Dlatego nie oburzaj się Izraelito co do poczynań Pana Jezusa Chrystusa, który wywiódł twoich ojców swym wyciągniętym Ramieniem z Egiptu, okaż posłuszeństwo, a wyjdzie ci to na dobre.
Iz.45,21-22 Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą! Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna ł? Czy nie Ja, Pan Jezus Chrystus poza którym nie ma żadnego Boga Sprawiedliwego i Zbawiciela. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja Pan Jezus Chrystus Jestem Bogiem i nie ma innego. Uważaj więc, mieszkańcu ziemi i zważ komu należy okazać posłuszeństwo!
Mich.6,8
Oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan Jezus Chrystus Bóg Wszechmogący żąda od ciebie: Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze (w bezwzględnym posłuszeństwie) obcował ze swoim Panem Bogiem. Główną rzeczą jest przestrzeganie wszystkich przykazań, które są kodeksem karnym dla tych, którzy je łamią, ale każdego obowiązują i każdy człowiek na ziemi zda sprawę jeśli ich nie przestrzega.
1Sam.15,22-23
Czy takie ma Pan Jezus Chrystus upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana Jezusa Chrystusa? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Chcę przedstawić sprawę posłuszeństwa, które jest niezbędne, aby dziedziczyć Królestwo Boże. Nieposłuszeństwo  to grzech śmiertelny. Mógłby Pan Jezus zmusić do posłuszeństwa, gdyż jest właścicielem ludzkości, ale jak już pisałem „chce miłości” nie chce zmuszać, lud Boży nie ma być „niewolnicą”, ale Oblubienicą swego Pana Boga Świętego. Dzieci Boże okażą bezwzględne posłuszeństwo dobrowolnie dlatego, że miłują czystym sercem Pana Jezusa. Jeśli dziecko miłuje swoich rodziców to ulega im w bojaźni, ufa w ich miłość i doświadczenie związane z dojrzałością umysłową, duchową. Stara się ich zadowolić, by mogli być dumni i chlubić się swoim potomstwem. Tak samo Pan Jezus Chrystus chce się chlubić swoimi dziećmi, chce by byli Chwałą Jego  ziemi i w całym wszechświecie. Duch Święty Pana Jezusa chce objawić się w swojej Chwale, którą są Jego święci. I tak właśnie się stanie, ujrzymy Chwałę Bożą, w której będzie Duch Chrystusowy. Ci, którzy nie dadzą posłuchu prawdzie, którzy trwać będą w uporze swego złego serca zobaczą być może swojego krewnego, sąsiada, znajomego i stwierdzą, że jednak ten człowiek miał racje, a teraz przychodzi jako Chwała Chrystusowa na świadectwo prawdzie o Panu Jezusie i Jego wielkim  Zastanówmy się kim chcemy być hańbą czy Chwałą, chlubą swojego Ojca Świętego.  Jezus nie wymaga od nas niczego  co Sam nie przeszedł. Skoro zostało wszystko zaplanowane, więc Pan Jezus musiał pozostać wierny swemu postanowieniu ze względu na aniołów i na świętych. Nie mógł przecież zaprzeć się swojego Ducha Świętego, swojego Zamysłu Świętego, który darzy życiem wiecznym ( chodzi o zbawienie).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego