panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 16

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Dan.9,25 Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu (początek nauki) aż do pomazańca-księcia (koniec nauki) jest siedem tego dni.
Obj.12,13-17
A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka (Pomazańca). I dano niewieście (lud Boży) dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię (ludów) na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. 7 lat jest to dokładny czas nauki, żywienia pokarmem duchowym ludu Bożego aż do dojrzałości w podejmowaniu samodzielnych, męskich decyzji. Czytamy w proroctwie o czasie wyznaczonym na odbudowę Jeruzalem, trwa on 70 tego dni. Dzień przyjmujemy za rok.
4Moj.14,34
Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich czterdzieści, dzień licząc za rok.
Ez.4,6
Wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok.
Dan.9,2
Ja Daniel zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. Jest to liczba lat człowieka jak Pan Jezus wskazał mówiąc…
Łuk.21,32
Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie.
Ps.90,10
Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80. A to co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Dlatego jest wyraźna wskazówka gdy czytamy proroctwo tyczące czasu wyznaczonego dla miasta Świętego i ludu Bożego jak czytamy: przeto wiedz i zrozum! Co zrozumieć? Jak należy liczyć ten czas, który wynosi tyle samo co jedno pokolenie.
Ps90,12
Naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce! Czas ten liczy się od momentu rozpoczęcia odbudowy czyli od roku powstania państwa- Izrael tj. dokładnie w 1948 r. Dalej prorok mówi co musi się wydarzyć w ciągu 62 tego dni czyli 62 lat od momentu powstania państwa- Izrael. Właśnie w tych 62 latach powołany został książę Michał, aby mógł opiekować się narodzonym z Ducha Świętego Pana Jezusa ludem Bożym, aby ten lud mógł dorosnąć do męskiej doskonałości w poznaniu i wykonaniu woli Ojca Świętego Pana Jezusa i uczestniczyć w całkowitej odbudowie Jeruzalemu  (świątyni żywej). Tak też zapowiedział Duch Święty powołanie opiekuna ludu  Jezusa księcia Michała w czasie ostatnim czasów ostatecznych. Przypomnę, że Daniel także zapowiada czas powstania Królestwa Bożego „za dni tych królów”(G7),a więc w czasie 62 tego dni (dzień przyjmujemy za rok) nastaje zapowiadane Królestwo Boże. Właśnie w tym czasie rodzi się lud z Ducha Świętego Pana Jezusa, gdyż ludzie zaczynają wierzyć i wzywać imienia Pana Jezusa i wzywać Go jako Ojca Świętego. Tak jak książę Michał tak i każdy kolejny człowiek otrzymuje zaczątek Ducha Synostwa i woła Ojcze Święty Panie Jezu. Przez wiarę bracia stają się rodziną, zborem, ciałem Chrystusowym a z osobna członkami działającymi zgodnie z przeznaczonym dla siebie działaniem według miary daru Chrystusowego. To jest czas rozpoczęcia odbudowy świątyni żywej, miasta Boga Żywego. Jak powiedział Paweł:
Ef.2,20-22
zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Pan Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.
1Kor.3,10-15
Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Pan Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten nagrodę odbierze; jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień .Określić należy czas abyście mogli dokładnie wszystko zrozumieć. Wiecie już kiedy i w jaki sposób powstał zbór w Smyrnie. Stało się to w czasie 62 tego dni, wprawdzie czas nauki już się skończył ale zbór, jak wynika z powyższego tekstu, nadal rośnie i buduje siebie w miłości Ojca Pana Jezusa wykonując całkowicie Jego wolę. Skoro już wiecie, że czas nauki trwający 7 tego dni już nastał bo nastał już czas „dni tych królów” czyli G7 i powstał Książę Michał to na pewno nasuwa się wam pytanie: kiedy dobiegnie koniec czasu nauki? Odpowiadając na to pytanie na wstępie muszę wam uświadomić bracia, że licząc od roku przypomnę to jest rok rozpoczęcia „odbudowy Jeruzalem” 1948 dodając 62 tego dni to wychodzi, że żyjecie w czasie ostatnim, jest to czas wielkiego ucisku jakiego nigdy nie było odkąd istnieją narody. Skończyły się już lata nauki, gdyż opiekun został zabrany. Pomazaniec dorósł do wymiarów pełni Chrystusowej. W tej chwili odbywa się dzieło posługiwania świętym w Światłości czyli w Duchu Świętym Pana Jezusa aby przygotować do dzieła głoszenia ewangelii. Tak, ciebie także przysposabia przez obfite wylanie Duch Synostwa do wykonania woli Ojca Świętego Pana Jezusa. Aby wyszli dwaj świadkowie i ogłosili ewangelię wieczną o Panu Jezusie Chrystusie i Jego Królestwie wiekuistym, które staje się działem wiecznym wszystkich uświęconych, poślubionych jak oblubienica Barankowi.
Dan.9,26
A po sześćdziesięciu dwóch tego dniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go; lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie.
Dan.12,1
W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy kto jest wpisany do księgi żywota Baranka. Dowiedzieliśmy się, że:
Dan.9,24-25
Siedemdziesiąt tygodni (tego dni) wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość i potwierdzi się widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. To wszystko o czym tu mowa spełni się w czasie 70 tego dni, dzień przyjmujemy za rok. Rozpoczęcie tego czasu wiąże się z powstaniem Izraela jako państwa ponieważ w Izraelu jest miasto święte Jerozolima, nad którą zapłakał Pan Jezus zapowiadając jej zniszczenie. Jak wyżej czytamy dopełnić musi się zbrodnia. Wiemy umiłowani bracia z Jakuba, że będziecie rodzić Prawdę w bólach, nie mogę jednak zwiastować wam, że miecza i ognia nie będzie. Tak jak powiedzieli ojcowie wasi: krew Jego na nas i nasze dzieci. Musi być przypieczętowany ten grzech jakiego dopuścił się Izrael rodowity przeciwko Królowi Izraela a kiedy porodzą Prawdę zmazana będzie wina. Jest to bardzo pocieszające umiłowani bracia i siostry z Jakuba, jest to właściwa Droga. Kobieta smuci się, gdy nadchodzi czas porodu jednak zapomina o bólach gdy ujrzy owoc swojego łona. Tak i wy radujcie się bo to czas łaski dla całego Izraela. Pan Jezus pociesza swój lud, swojego pomazańca. Wesel się córko Syjońska oto twój Król przychodzi jak błyskawica od wschodu aż na zachód i pełna będzie ziemia poznania Pana Jezusa Króla Sprawiedliwości.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego