panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 5

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Oz.10,11-15 Efraim jest jak jałówka dobrze wyćwiczona, która chętnie młóci, więc też włożyłem jarzmo na jego piękny kark i zaprzągłem Efraima: Izrael miał orać, a Jakub włóczyć! Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana Jezusa, aby był obecny i nauczył was sprawiedliwości. Lecz wy oraliście bezbożność, żęliście niegodziwość, jedliście owoc kłamstwa. Ponieważ polegałeś na swoich rydwanach i na mnóstwie swoich wojowników. Przeto powstanie wrzawa wojenna pośród twojego ludu i będą zburzone wszystkie twoje warownie, tak jak Szalman zburzył Bet Arbel w dniu walki, gdy matkę rozpłatano na trupach dzieci. Taki właśnie los zgotuję wam domu Izraela, z powodu wielkiego waszego zepsucia. W wojennej zawierusze na pewno zginie król izraelski. Po tej całej zawierusze, jaka przyjdzie na ziemię izraelską, przyjdzie czas odpoczynku, aby spłacone zostały wszystkie zabrane sabaty, ten czas trwać będzie 70 lat. Na miejscu, gdzie jest podnóżek nóg Pana Boga Wszechmogącego Pana Jezusa Chrystusa będzie rósł las przez 70 lat.
2Kron.36,21 Przez cały czas spustoszenia dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić 70 lat.
3Moj.26,30-35 Spustoszę wasze wzgórza i rozwalę wasze obeliski i rzucę wasze trupy na rozwaliska waszych bałwanów i obrzydzi was sobie Duch Święty. Obrócę wasze miasta w ruiny i spustoszę wasze świątynie, i nie będę wąchał woni waszych ofiar. Ja Sam spustoszę ziemię tak, że osłupieją nad nią wasi wrogowie, którzy na niej zamieszkają. Was zaś rozproszę między narodami i jeszcze za wami dobędę miecza i ziemia wasza stanie się pustkowiem, a miasta wasze ruiną. Wtedy ta ziemia będzie miała spłacone jej zaległe sabaty przez wszystkie dni jej spustoszenia, a wy będziecie w ziemi waszych wrogów wtedy odpocznie ziemia i otrzyma swoje sabaty. Przez wszystkie dni spustoszenia będzie odpoczywać gdyż nie odpoczywała w czasie waszych sabatów, kiedyście wy na niej mieszkali.
3Moj.26,42- 43 Wspomnę na moje przymierze z Jakubem, a także na moje przymierze z Izaakiem, a ponadto wspomnę na moje przymierze z Abrahamem; wspomnę i tę ziemię. A ziemia ta będzie przez nich opuszczona i będzie miała spłacone jej zaległe sabaty przez to, że opustoszeje z ich powodu, oni zaś odpłacą za swoje winy, ponieważ wzgardzili moimi prawami, a moje ustawy obrzydził sobie ich duch. Słuchajcie, wy wszyscy, którzy myślicie, że mieszkając w Izraelu będziecie szczęśliwi!
Mich.3,8-12 Lecz ja jestem pełen siły, Ducha Pana Jezusa Chrystusa, prawa i mocy, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech. Słuchajcie tego, wy, naczelnicy domu Jakuba i wy wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko, co proste! Budujecie Syjon, przelewając krew, a Jeruzalem, popełniając zbrodnie. Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę, jego prorocy wieszczą za pieniądze i na Pana Boga się powołują mówiąc: Czy nie ma Pana Boga j h w h  znaczy Króla Sprawiedliwości, Króla Salemu, to jest Króla Pokoju wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście! Dlatego z powodu was Syjon będzie zorany jak pole, Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesionym wzgórzem.
Oz.2,14 I spustoszę jej winnice i jej figowe sady, o których mówiła: To jest zapłata, którą mi dali moi kochankowie. I zamienię je w leśną gęstwinę, z której się żywią zwierzęta polne. Dlaczego? Z powodu nierządu!
Oz.5,3-4 Ja znam Efraima, a Izrael nie jest skryty przede mną. To ty Efraimie uprawiałeś nierząd, a Izrael jest skalany. Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Pana Boga, gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu, tak, że nie znają Pana Boga Zbawiciela.
Ez.33,33 A gdy to się spełni- a spełni się niechybnie- wtedy poznają, że prorok był wśród nich. Prorok Pana Jezusa Chrystusa, którego potomstwo Abrahama odrzuca, a dopuszcza się wszeteczeństwa. Czy Pan Jezus gniewa się na cały ród? Czy nie pozostawi sobie zarodzi z Jakuba?
Rzym.9,27-29 A Izajasz woła nad Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Bo Król Sprawiedliwości wykona wyrok, rychło i w krótkim czasie na ziemi. I jak przepowiedział Izajasz: Gdyby Pan Zastępów Król Izraela nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. W błędzie jest każdy kto twierdzi, że Izrael rodowity został całkowicie odrzucony i nie dostąpi łaski.
Rzym.11,1-12 Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja (Paweł) jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo (Biblia) o Eliaszu, jak się uskarża przed Panem Bogiem na Izraela: Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski Pana Jezusa Chrystusa. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Jak napisano: Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia. Dał im oczy, które nie widzą. I uszy które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada: Niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią. I zgorszeniem i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli. A grzbiet ich pochyl na zawsze. Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zazdrość. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Ich pełnia czyli pełna ich liczba. Liczba synów z Izraela rodowitego jest określona, to liczba 144 tysiące. Ani jednego mniej, ani jednego więcej. Nie łudźcie się, chrześcijanie, muzułmanie, buddyści, czy też inni gwałtownicy, że wy jesteście dopełnieniem tej liczby, to wy tak twierdzicie. 144 tysiące to liczba synów Bożych z 12 plemion izraelskich. Potwierdzenie:
Obj.7,4-8 I usłyszałem liczbę tych których opatrzono pieczęcią:144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: Z plemienia Judy 12 tysięcy opieczętowanych, Z plemienia Rubena 12 tysięcy, Z plemienia Gada 12 tysięcy, Z plemienia Asera 12 tysięcy, Z plemienia Naftalego 12 tysięcy, Z plemienia Manassesa 12 tysięcy, Z plemienia Symeona 12 tysięcy, Z plemienia Lewiego 12 tysięcy, Z plemienia Issachara 12 tysięcy, Z plemienia Zebulona 12 tysięcy, Z plemienia Józefa 12 tysięcy, Z plemienia Beniamina 12 tysięcy opieczętowanych.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego