panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 14

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

2Tym.2,13 Jeśli my nie dochowujemy wiary, Pan Jezus pozostaje wierny; albowiem Samego Siebie zaprzeć się nie może.
4Moj.23,19
Pan Jezus Chrystus nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa. Ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni i mówi, a nie spełnia? Duch Święty przygotował wielkie zbawienie, aby mógł tego dokonać potrzebował ciała jako ofiary żywej i za pomocą ciała ludzkiego spełnił swoje zamierzenie.
Iz.63,7-10
Wspominam dowody łaski Pana Boga Jezusa Chrystusa, chwalebne czyny Pańskie, zgodnie ze wszystkim co nam Pan Jezus Chrystus wyświadczył; tę wielką dobroć jaką okazał domowi izraelskiemu ,według swojego miłosierdzia i obfitości swoich łask. Rzekł bowiem: Wszak są moim ludem, synami którzy nie zawiodą; i tak stał się ich Zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. Nie posłaniec i nie anioł, lecz Jego Oblicze wybawiło ich. j h w h  Jezus Zbawiciel Bóg Wszechmogący Sam ich odkupił w swojej miłości i swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Świętego  Jezusa; wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela, Sam przeciwko nim walczył. Sam przeszedł przez cierpienia i okazał posłuszeństwo swojemu Duchowi Świętemu, dlatego właśnie ma prawo wymagać od synów ludzkich bezwzględnego posłuszeństwa. Stał się Synem właśnie po to, aby we wszystkim był pierwszy. Głodnego zrozumie się wtedy, gdy samemu jest się głodnym. Cierpiącego zrozumie się, gdy się cierpi. Mogę wtedy wezwać swoje myśli i doznania z tym cierpieniem związane i współczuć i pomóc osobie, która przez to przechodzi. Tak samo Pan Jezus w tej chwili, gdy znajduje się w niebie może wstawiać się za nami do swego Ducha, który na ziemi doświadczył  ciele cierpienia i strachu, rozumie nas, gdy podejmujemy walkę o życie wieczne.
1Tym.3,16
Bóg, który objawił się w ciele. Został usprawiedliwiony w Duchu. Ukazał się aniołom. Był zwiastowany między poganami. Uwierzono w Niego na świecie. Wzięty został w górę do Chwały.
Jan1,14
A Słowo (Logos) ciałem się stał i zamieszkał wśród nas (w ciele człowieka) i ujrzeliśmy Chwałę Jego, Chwałę, jaką ma jedyny Syn od swego Ojca pełne łaski i prawdy.
Hebr.5,8-10
I chociaż był Synem nauczył się posłuszeństwa  to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości stał się dla wszystkich, którzy Jemu są posłuszni, Sprawcą Zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Ducha Świętego jako Arcykapłan według porządku Melchisedeka.
Hebr.2,18
A że, Sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Wspominałem o tym, że okazywanie posłuszeństwa powinno być dobrowolne z miłości, a nie z przymusu. Abyśmy okazali się synami Boga Najwyższego, którym przekazane jest Królestwo:
Dan.7,27
Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego.
1Jana2,28-29
A teraz dzieci, trwajcie w Duchu Świętym Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyśmy, gdy się objawi mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest Sprawiedliwy, wiedźcie też, że każdy kto postępuje sprawiedliwie z Ducha Świętego się narodził.
Rzym.6,16-23 Czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni; czy to grzechu ku śmierci, czy też w posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Zbawicielu Panu Jezusie. Tak umiłowani bracia! Nieposłuszeństwo jest grzechem śmiertelnym i zapłatą za ten grzech jest śmierć. Jeśli aniołowie nie zostali oszczędzeni, gdy dopuścili się nieposłuszeństwa, to tym bardziej ci, którzy otrzymują prawo do synostwa:
Hebr.2,5-8 Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego (chodzi o człowieka).
2Piotr2,4-6
Pan Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli (okazując nieposłuszeństwo), lecz strąciwszy do otchłani umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał, jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Miejmy to na uwadze, że nawet gdy posłuszeństwo nasze będzie całkowite jeszcze Pan Jezus przywodzić nas będzie do posłuszeństwa (2Kor.10,6). A wszyscy, którzy lekceważą sobie posłuszeństwo nie ujdą przed karą jak niesforne dzieci.
Rzym.2,8-9
Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się Prawdzie, a hołdują nieprawości spotka gniew i pomsta. Tak utrapienie i ucisk spadnie na życie każdego człowieka, który popełnia złe (w oczach Pana Jezusa, a nie człowieka) najpierw Jakubowi, a potem Grekowi.
Rzym.9,19-24 A zatem powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się Jego woli? O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną? Żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę. A uczynił tak, aby objawić bogactwo Chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Jakuba, ale i z pogan.
Ef.5,6
Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy (że Bóg jest miłosierny i ujdziecie przed karą) z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Następnym celem, który stoi przed nami, aby stać się dziedzicami Królestwa Bożego jest osiągnięcie sprawiedliwości. Nie chodzi o to, aby posiadać własną sprawiedliwość według naszego rozumowania, lecz sprawiedliwość Pana Jezusa. Wiemy już, że święci świat sądzić będą (1Kor.6,2) a do tego potrzebna jest sprawiedliwość Boża.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego