panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 37

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

1Piotr.2,1-2 Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Jak można sądzić, że Pana Boga, który stał się Zbawicielem jak zapowiadali wszyscy prorocy można zrównać z człowiekiem lub aniołem albo z jakimś innym stworzeniem? Tak jak zrobiła to White! ST. mówi wyraźnie kto jest Zbawicielem!
Iz.63,7-16
Wspominam dowody łaski Pana Jezusa  czyny Pańskie, zgodnie ze wszystkim, co nam Pan wyświadczył, tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu według swojego miłosierdzia i obfitości swoich łask. Rzekł bowiem: Wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą; i tak stał się ich Zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. Nie posłaniec i nie anioł lecz Jego oblicze wybawiło ich; On Sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego; wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela, Sam przeciwko nim walczył. I wspominali dawne dni, Mojżesza i jego lud: Gdzież jest Ten, który go wyprowadził z morza, gdzie Pasterz jego trzody? Gdzież jest Ten, który włożył Ducha swego Świętego do ich serc? Który sprawił, że po prawicy Mojżesza szło wspaniałe Jego Ramię, który przed nimi rozdzielił wody, aby sobie zapewnić wieczne imię, który ich przeprowadził przez głębiny jak konia po stepie, a nie potknęli się? Jak bydło, które schodzi w dolinę, tak ich prowadził Duch Pana Jezusa (1Kor.10,4) do odpoczynku. Tak wiodłeś swój lud, aby sobie zapewnić sławne imię. Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego wspaniałego przybytku! Gdzież jest twoja żarliwość i twoja moc? Nawał twoich uczuć i twojego miłosierdzia? Nie stój na uboczu! Ty wszak jesteś naszym Ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje! Ty Panie Jezu jesteś naszym Ojcem i naszym Odkupicielem. To jest twoje imię od wieków.
Iz.12
I powiesz w owym dniu: Dziękuję ci Panie Jezu gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan Jezus jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. I będziecie mówić w owym dniu: Dziękujcie Panu Jezusowi, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu Jezusowi bo wielkich dzieł dokonał, niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie mieszkanko Syjonu bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela.
Iz.35,4-10 B.G.
Mówcie do zatrwożonych w sercu: Zmocnijcie się, nie bójcie się; oto Bóg wasz z pomstą przyjdzie; z nagrodą Bóg sam przyjdzie, i zbawi was. Tedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuchych otworzone będą. Tedy podskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie; albowiem wody na puszczy wynikną, a potoki na pustyniach. I stanie się miejsce suche jeziorem, a bezwodne źródłami wód; w łożyskach smoków, kędy legali, trawa, trzcina, i sitowie rość będzie. I będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie; nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych. Którzy tą drogą pójdą, i głupi nawet, nie zbłądzą. Nie będzie tam lwa, a okrutny zwierz nie będzie chodził po niej, ani się tam znajdzie; ale wybawieni po niej chodzić będą. Odkupieni, mówię, Pańscy nawrócą się, i przyjdą na Syon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich; radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze.
Oz.13,4-6 B.G.
Gdyżem Ja jest Pan, Bóg twój, od wyjścia z ziemi Egipskiej; a Boga oprócz mnie nie poznałeś, i niemasz Zbawiciela oprócz mnie. Jam cię poznał na puszczy w ziemi bardzo suchej. Dobremi pastwiskami swemi nasyceni są; ale gdy się nasycili, podniosło się serce ich; przetoż mię zapomnieli. Dlatego będę im jako lew srogi, jako lampart przy drodze będę czyhał. Sam Pan Bóg jest Zbawicielem! I nie ma innego! Święty Izraela stał się Mesjaszem!
Jan1,11
Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. Kogo żydzi nie przyjęli? Kogo? Zbawiciela! Chrystusa! Mesjasza!
1Jana4,2-3
Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Pan Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Pan Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Oczywiście każdy chrześcijanin w tym momencie powie: Ja wierzę, że Pan Jezus przyszedł w ciele! Ale czy powie, że wierzy iż Sam Pan Bóg, który jest Zbawicielem przyszedł w ciele? Z pewnością nie, bo wtedy nie byłoby dwóch- ojca i syna tylko jeden Bóg Chrystus Pan Jezus, który przyszedł w ciele ludzkim. Do swej własności przyszedł, ale naród wybrany Króla Izraela nie przyjął- ukrzyżował, a wina wypisana była na krzyżu: Król Izraela. Tak samo reszta świata nie poznała Chrystusa Pana bo gdyby poznała to Chwały Pana Boga by nie ukrzyżowali!
1Kor.2,8
Której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana Chwały ukrzyżowali. A jeśli ludzie poznali Chrystusa Pana jako człowieka na ziemi tak teraz już nie znają!
2Kor.5,16
Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Jeśli zapisane jest, że przyjdzie Pan to przyjdzie w swojej Chwale czyli w świętych. Duch Święty Pana Jezusa w świętych przyjdzie, oni będą widzialną Chwałą Boga Ojca niewidzialnego i ujrzy Go wszelkie oko, ujrzy Chwałę Jego a są nią wszyscy święci Jego synowie, którzy umiłowali obecność Jego na ziemi.
Judy14
O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych.
Zach.14,5
Potem przyjdzie Pan mój Bóg, a z Nim wszyscy święci.
Obj.1,7
Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.
Łuk.21,27
I wówczas ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Ujrzą syna człowieczego czyli świętych, którzy wytrwali do końca życia swego w ciele w Panu Jezusie, którzy nie umiłowali bardziej życia swego w ciele lecz obrali bardziej chrzest w śmierć za świątynię żywą ciało Chrystusowe, w którym przebywa Duch Święty Ojciec Chwały Sam Chrystus Pan Jezus.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego